Κορρές

ΤΙΤΑΝ

Εντός του 2021, τουλάχιστον 3 μεγάλοι παίκτες της αγοράς,  προσπάθησαν να "προβλέψουν" την μελλοντική πορεία της  μετοχής της ΤΙΤΑΝ.

Την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της “Κορρές”, ονομαστικής αξίας € 0,39 εκάστης από το...