Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης στηρίζοντας τις επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα