• Business

  Λάμψα: Στα 34 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2023 – Ισχυρές επιδόσεις για τα μεγάλα ξενοδοχεία στην Αθήνα

  • NewsRoom
  Χλόη Λασκαρίδη

  Χλόη Λασκαρίδη


  Σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατέγραψαν τα ξενοδοχεία του ομίλου Λάμψα το 2023, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση που δημοσιοποίησε η εταιρεία.

  Έτσι ο Όμιλος βελτίωσε τα συνολικά του έσοδα σε επίπεδα υψηλότερα του 2022 αλλά και του 2019, την τελευταία αντίστοιχη χρήση, πριν την κρίση της πανδημίας. Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών το 2023 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των € 112,318 εκατ. ευρώ έναντι 94,081 εκατ. τo 2022, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 19,38%. Μόνο η μητρική εταιρεία, δηλαδή τα ξενοδοχεία «Μεγάλη Βρετανία» και «King George», έκαναν τζίρο που ξεπέρασε τα 77 εκατ. ευρώ έναντι 66 εκατ. το 2022, αυξημένος κατά 16,90%.

  Τα ενοποιημένα Μικτά Αποτελέσματα ανήλθαν σε κέρδη € 46.980 χιλ. από κέρδη € 38.004 χιλ. το 2022, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους μεταβλήθηκε από κέρδος 40,40% το 2022 σε κέρδος 41,83% το 2023. Τα μικτά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 35.949 χιλ. έναντι κερδών € 29.338 χιλ. το 2022. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε από κέρδος 44,37% το 2022 σε κέρδος 46,51% το 2023.

  Τα Έξοδα Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2023 ανήλθαν σε ποσό € 17.624 χιλ. και € 13.113 χιλ. αντίστοιχα έναντι € 13.789 χιλ. και € 10.139 χιλ. το 2022. Η αύξηση των εξόδων διοίκησης οφείλεται κυρίως στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας με τα incentive fees προς τις διαχειρίστριες εταιρείες ποσού € 1.567 χιλ. για τον Όμιλο και € 1.398 χιλ. για την Εταιρεία.

  Τα Άλλα Έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζουν μείωση κατά ποσό € 159 χιλ. και αύξηση κατά ποσό € 1.005 χιλ. αντίστοιχα. Η αύξηση για την Εταιρεία οφείλεται σε Φ.Π.Α. διακανονισμού παγίων που προέκυψε από την πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας της Ρόδου εντός της προηγούμενης χρήσης.

  Τα Αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 22.200 χιλ., έναντι κερδών € 13.927 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2022. Στη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη € 18.036 χιλ., έναντι κερδών € 14.224 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2022.

  Κατά την τρέχουσα χρήση 2023, το Χρηματοοικονομικό Κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας παρουσιάζει αύξηση κατά ποσό € 325 χιλ. και € 160 χιλ. αντίστοιχα, το οποίο οφείλεται κυρίως στην επιμέτρηση του ομολογιακού δανείου της εταιρείας σύμφωνα με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου στη βάση των νέων αυξημένων επιτοκίων Euribor που είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2023.

  Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 4.120 χιλ. και € 4.004 χιλ. αντίστοιχα για την περίοδο 01.01-31.12.2023 (01.01-31.12.2022: € 114 χιλ. για τον Όμιλο και € 99 χιλ. για την Εταιρεία) και προέρχονται κυρίως από την τροποποίηση (Modification) του νέου Δανείου που υπέγραψε η Εταιρεία την 31η Ιανουαρίου 2023, καθώς και από πιστωτικούς τόκους από τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία.

  Τα Καθαρά Αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη € 15.842 χιλ., έναντι κερδών € 10.369 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2022. Στη μητρική εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη € 13.037 χιλ., έναντι κερδών € 10.825 χιλ. της συγκριτικής χρήσης 2022. Κατά την προηγούμενη χρήση τα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους και προ δικαιωμάτων μη ελεγχουσών συμμετοχών) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανήλθαν σε κερδη € 1.947 χιλ. ενώ της εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη € 13.535 χιλ. το 2022.

  Σύμφωνα με τη Λάμψα, το Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 16,91% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, το Ξενοδοχείο «King George» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 14,03%, ενώ το ξενοδοχείο «Athens Capital» εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 26,29%. Όσον αφορά τα Ξενοδοχεία του Ομίλου στη Σερβία, το μεν «Hyatt Regency Belgrade» κατέγραψε αύξηση κατά 22,79%, το δε «Mercure Excelsior» αύξηση κατά 17,37%.

  Η πληρότητα δωματίων στα ξενοδοχεία πολυτελείας της πρωτεύουσας αυξήθηκε κατά 10,3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022 διαμορφώνοντας τον δείκτη στο 72,7% έναντι 65,9% το 2022. Η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία αυξήθηκε κατά 12,6% έναντι του 2022, φτάνοντας τα 232,25 ευρώ έναντι 206,17 ευρώ το 2022. Κατά συνέπεια το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο αυξήθηκε στα ξενοδοχεία πολυτελείας της Αθήνας κατά 24,3% (€ 168,92 έναντι € 135,91 του 2022) και ομοίως αυξήθηκαν τα συνολικά έσοδα δωματίων.

  Εξίσου θετικές είναι και οι προοπτικές για το 2024 είναι εξίσου θετικές και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου, τη τρέχουσα χρήση αναμένεται να κλείσει με παρεμφερή και πιθανώς ελαφρά αύξηση των εσόδων.

  Στις προκλήσεις συγκαταλέγονται οι σημαντικές αυξήσεις των τιμών σε μία σειρά προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, αναλώσιμα, υλικά κ.λπ.) καθώς και του κόστους μεταφοράς λόγω της υψηλής αύξησης της τιμής των καυσίμων αλλά και η αδυναμία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού και αύξηση των εξόδων μισθοδοσίας.

  Πάντως σε ό,τι αφορά το 2024, η Διοίκηση του Ομίλου Λάμψα έχει προχωρήσει σε μια σειρά από ενέργειες για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας και ορθολογικής διαχείρισης του κόστους  με στόχο την αντιμετώπιση των επιμέρους διεθνών κρίσεων, όσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

  Ο Όμιλος, με τοποθετήσεις σε Ομόλογα, συνολικής αξίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023 ύψους περίπου € 14.196 χιλ., προσδοκά να επωφεληθεί από τα υψηλά επιτόκια που προσφέρθηκαν, βελτιώνοντας σημαντικά τα Χρηματοοικονομικά της Αποτελέσματα.

  Τέλος, η αναχρηματοδότηση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας, με σημαντικά μειωμένο περιθώριο επιτοκίου, αναμένεται να εξισορροπήσει τις διεθνείς αυξήσεις του euribor χορηγήσεων και να μην επηρεαστούν σημαντικά τα χρηματοοικονομικά κόστη της εταιρείας και του ομίλου.

  Διαβάστε επίσης

  Aegean: Νέα συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

  Johnson & Johnson: Διευθετεί με $6,5 δισ. αγωγές για το γνωστό ύποπτο ταλκ

  Τεχνική Ολυμπιακή: Στα 103,88 εκατ. ευρώ το τελικό τίμημα για το Πόρτο Καρράς  ΣΧΟΛΙΑ