F

Business

ΓΕΚ Τέρνα, Άκτωρ Παραχωρήσεις, Μυτιληναίος, Άβαξ και Ιντρακάτ στη μάχη για τα κέντρα Πολιτικής Προστασίας, ΣΔΙΤ αξίας €131,5 εκατ.

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Γιώργος Περιστέρης, Ευθύμιος Μπουλούτας, Ευάγγελος Μυτιληναίος, Χρήστος Ιωάννου, Πέτρος Σουρέτης


Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας πέρασαν και οι 5 ενδιαφερόμενοι – οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες – για τα δύο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) που αφορούν τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, έργα συνολικής αξίας 131,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα οι ΓΕΚ Τέρνα, Άκτωρ Παραχωρήσεις, κοινοπραξία Μυτιληναίος – ΑΤΕΣΕ ΑΕ, Άβαξ και Ιντρακάτ, έπειτα από την έγκριση του από 08-06-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που έχει ορίσει η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές (υπουργείο Υποδομών) περνούν στη δεύτερη φάση που περιλαμβάνει τον ανταγωνιστικό διάλογο και στη συνέχεια τις δεσμευτικές προσφορές στα δύο παρακάτω ΣΔΙΤ:

1. «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ- Περιοχή Α (7 ΠΕΚΕΠΠ)» στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, αξίας 70,8 εκ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

2. «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ- Περιοχή Β (6 ΠΕΚΕΠΠ)» στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, αξίας 60,7 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος (ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης) που θα επιλεγεί για το κάθε ένα από τα προαναφερόμενα ΣΔΙΤ θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του Τεχνικού Έργου.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης.

Τα ειδικότερα και επιμέρους κριτήρια ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, η βαρύτητα καθενός, η φθίνουσα σειρά κατάταξής τους και η συσχέτιση μεταξύ τους θα προσδιοριστούν ειδικότερα με την Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο (και συγκεκριμένα στο προσαρτώμενο σε αυτήν περιγραφικό έγγραφο) κατά το Στάδιο Β.Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού. Στα επί μέρους κριτήρια, έμφαση θα δοθεί κυρίως στο ύψος των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα κληθεί να καταβάλει στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης η Αναθέτουσα Αρχή.

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 27 έτη και θα οριστικοποιηθεί κατά τον ανταγωνιστικό διάλογο.

Ο ρόλος των Επιχειρησιακών Κέντρων είναι επικεντρωμένος στη διαχείριση του συνόλου των συμβάντων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας και τα οποία εξελίσσονται στις 13 περιφέρειες της χώρας. Θα αποτελούν στρατηγικά σημεία υποδοχής και επεξεργασίας όλων των σχετικών πληροφοριών καθώς και κέντρα λήψης αποφάσεων και συντονισμού όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση κάθε συμβάντος. Επιπλέον, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα θα αποτελούν και κεντρικά σημεία ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης των πολιτών με τον θεσμό και τις λειτουργίες της Πολιτικής Προστασίας, ενώ θα στεγάσουν μονίμως και διοικητικές λειτουργίες αυτής.

Διαβάστε επίσης

Mytilineos: Ανακοίνωσε τις κατ΄αρχήν συμφωνίες με ΔΕΗ και Glencore

Intrakat: Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης για την απορρόφηση της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ


ΣΧΟΛΙΑ