Business

Folli Follie: Αιφνιδιασμένοι οι κινέζοι της Fosun με την προσφυγή στην προσωρινή προστασία

Δημήτρης και Καίτη Κουτσολιούτσου. Βασικοί Μέτοχοι Folli Follie


Αιφνιδιασμένος από την κίνηση της διοίκησης της Folli Follie να ζητήσει τη προσωρινή προστασία (άρθρο 106α), δηλώνουν πηγές που είναι κοντά στο δεύτερο βασικό μέτοχο, τον κινέζικο όμιλο Fosun. Η  πρόθεση της διοίκησης να προσφυγή σε προσωρινή προστασία «δεν είχε περάσει προς έγκριση» από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν ήταν ενήμερο, δηλώνουν πηγές από τη Fosum, ο εκπρόσωπος της οποίας, αναμένεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Να σημειωθεί ότι η Fosun, η οποία ελέγχει το 16,37%, έχει τοποθετήσει σε αντικατάσταση του Qian Jiannong στο διοικητικό συμβούλιο της Folli Follie τον επικεφαλής του ομίλου στην Ελλάδα, Haolei (George) Zhang.

Νωρίτερα, η Folli Follie –  με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του 20% των πιστωτών της – κατέθεσε αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106 α παρ. 6 του Ν. 3588/2007, επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή. Τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται  ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από την έκδοση της απόφασης ή τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, απαγορευμένης της παράτασης ισχύος τους.

Η εν λόγω προστασία που παρασχέθηκε από τις δικαστικές αρχές στην Εταιρεία, σκοπό έχει την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και την αποφυγή μείωσης της αξίας της εταιρικής περιουσίας από επιθετικές συμπεριφορές, με τις οποίες η Εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και να επιτρέψει στην Εταιρεία να σχεδιάσει απρόσκοπτα και προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναδιοργάνωσης με στόχο να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της. Σημειώνεται ότι κυρίαρχο σημείο αυτού του πλάνου θα αποτελέσει η πλήρης αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της Εταιρείας για την προστασία των συμφερόντων των μετόχων, πιστωτών, συνεργατών και επενδυτών της και τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα επανέλθει με σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με την περαιτέρω πορεία του σχεδιασμού της.

Τι είναι το Αρθρο 106α

Τα προληπτικά μέτρα που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση, λαμβάνοντας σχετική διαταγή από τις δικαστικές αρχές περιγράφει η σχετική νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 106α.

Οπως αναφέρει η νομοθεσία:

Αρθρο 106α

1. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του, με απόφαση που λαμβάνεται κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δύναται, μετά την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, να διατάξει και οποιοδήποτε άλλο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 προληπτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά καταλαμβάνουν τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί πριν από την υποβολή της αίτησης επικύρωσης και μπορούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης επικύρωσης.

2. Εφόσον συντρέχει σπουδαίος επιχειρηματικός ή κοινωνικός λόγος, τα παραπάνω προληπτικά μέτρα μπορεί να επεκτείνονται και υπέρ εγγυητών ή λοιπών συνοφειλετών του οφειλέτη.

3. Τα προληπτικά μέτρα της παραγράφου 1 δεν μπορούν να θίγουν τα δικαιώματα από συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α’ 263) ή από ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού κατά την έννοια της ίδιας διάταξης και ανεξάρτητα από το αν η ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού περιέχεται σε συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σε συμφωνία της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας. Επίσης, δεν θίγεται το δικαίωμα καταγγελίας και απόδοσης του μισθίου σε περίπτωση σύμβασης μίσθωσης, εφόσον ο οφειλέτης είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή έξι (6) ή περισσότερων μηνιαίων μισθωμάτων. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας μέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη της συμφωνίας εξυγίανσης.

4. Κατά τη συζήτηση της αίτησης για τη λήψη προληπτικών μέτρων το δικαστήριο δύναται να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη ή τον οφειλέτη στην περίπτωση που δεν έχει συμμετάσχει στη σύναψη της συμφωνίας κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 104. Η κλήτευση μπορεί να γίνεται με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 686 παράγραφος 4 Κ.Πολ.Δ..

5. Στα προληπτικά μέτρα των προηγούμενων παραγράφων δύνανται να τίθενται εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειμένου να καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων. Απαιτήσεις εργαζομένων για μισθούς δεν καταλαμβάνονται από τα προληπτικά μέτρα, εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει αυτά και στις απαιτήσεις αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισμένο χρόνο ειδικά αναφερόμενους στην απόφαση.

6. Τα προληπτικά μέτρα του προηγούμενου άρθρου και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να διαταχθούν και πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, άπαξ, μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, η οποία δημοσιεύεται σε περίληψη στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ), εφόσον προσκομίζεται από τον αιτούντα έγγραφη δήλωση πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας και συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή του επικειμένου κινδύνου κατά τις διατάξεις των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.. Τα προληπτικά μέτρα που διατάσσονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε ισχύουν έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά από την έκδοση της απόφασης ή τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής, οπότε παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν, απαγορευομένης της παράτασης ισχύος τους.

7. Το πτωχευτικό δικαστήριο ή κατά περίπτωση ο πρόεδρός του δύναται οποτεδήποτε, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως, να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει κατά περίπτωση τα κατά τις προηγούμενες παραγράφους προληπτικά μέτρα.

Λιγο νωρίτερα ο  mononews.gr ,μετέδιδε:

Μάλλον ανήσυχο ύπνο θα πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα, όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ‘’αμαρτωλή’’ υπόθεση των Folli Follie. Ο  κλοιός έχει αρχίσει να στενεύει, για τους έχοντες διαπράξει ανομήματα… Απέναντί τους  βρίσκεται ο Γιάννης Δραγάτσης. Με 18 χρόνια ευδόκιμης παρουσίας στο Δικαστικό Σώμα, ο 53χρονος σήμερα οικονομικός εισαγγελέας , ξέρει να λύνει δύσκολες ασκήσεις, όπως είναι αυτή των Folli.  O έμπειρος δικαστικός λειτουργός, έχει ήδη στο μυαλό του τον “οδικό χάρτη’’ για το πώς θα φτάσει μέχρι το “τέλος του δρόμου’’. Δουλεύει αθόρυβα, αλλά εξαιρετικά μεθοδικά , προκειμένου να εντοπίσει όλα τα ‘’άνθη του κακού’’.  Μεταδίδοντας τη βεβαιότητα ότι θα καταφέρει να ολοκληρώσει την πολύπλευρη έρευνα και να αποκαλύψει την αλήθεια.  Καθώς και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κρύβεται μέσα και γύρο από το πολυσυζητημένο ‘’σάπιο μήλο’’ της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Το οικονομικό διακύβευμα του οποίου, κοστολογείται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Οι κινήσεις του οικονομικού εισαγγελέα είναι βέβαιο ότι θα πυκνώσουν και θα ενταθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε συνάρτηση και με τα όποια νεώτερα στοιχεία θα προστίθενται από τη ροή του ανακριτικού έργου, αναμένεται πέραν των άλλων, να ζητηθεί και το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για πρόσωπα που θα κριθεί ότι αυτό απαιτείται.

Ακολουθώντας το χρήμα βρίσκει την άκρη

Ο Γιάννης Δραγάτσης είναι ειδήμων στο να ανιχνεύει και τις πλέον σύνθετες ‘’διαδρομές του χρήματος’’. Αποκαλύπτοντας έτσι, τα συμφέροντα που κρύβονται πίσω από αυτές. Ακλουθώντας το χρήμα, ο οικονομικός εισαγγελέας βρήκε την άκρη του νήματος σε  όλες τις υποθέσεις που κλήθηκε να χειριστεί στο παρελθόν. 

Ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο Θωμάς Λιακουνάκος, ο Βίκτωρας Ρέστης, αλλά και ο Ανδρέας Μαρτίνης, οδηγήθηκαν στη φυλακή κατόπιν των δικών του ερευνών και της βαριάς δικογραφίας που σχημάτισε σε βάρος τους. 

Μάλιστα στην υπόθεση Λαυρεντιάδη ,ο Γιάννης Δραγάτσης κατάφερε  να πετύχει κάτι που έγινε για πρώτη φορά:  Να επαναφέρει  δηλαδή 51 εκατ. ευρώ στα ταμεία της πολύπαθης  Proton Bank , δεσμεύοντας παράλληλα μεγάλους λογαριασμούς που είχε ο ‘’λαθροθήρας του επιχειρείν’’ σε τράπεζες του εξωτερικού. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό ότι στη υποθέσεις Δραγάτση συγκαταλέγεται και αυτή των ‘’κόκκινων’’ επιχειρηματικών δανείων, που έγιναν …εμβάσματα στο εξωτερικό.

Όλα αυτά και πολλά άλλα, κάνουν ασφαλώς τους εμπλεκόμενους στα Folli , να νιώθουν ότι η κλεψύδρα του χρόνου έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα. Με ότι αυτό μπορεί συνεπάγεται για όσους κριθεί ότι έχουν ευθύνες.

Ο Γιάννης Δραγάτσης έχει το χάρισμα της επικοινωνιακής αμεσότητας, κάτι που του δίνει την ευχέρεια να ασκεί με μαεστρικό τρόπο τα ανακριτικά του καθήκοντα. Ευφυής και συγκροτημένος, έχει πάντα τον απόλυτο χειρισμό και τον πλήρη έλεγχο των υποθέσεων που αναλαμβάνει. Διαθέτει άριστη εξοικείωση με το λειτουργικό πλαίσιο, αλλά και τα μικρά μυστικά, που διέπουν τις τραπεζικές, όπως επίσης και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. 

Το ‘’στρατηγείο’’ του οικονομικού εισαγγελέα βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία του ΣΔΟΕ στην οδό Πειραιώς. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Γιάννης Δραγάτσης, προτιμάει να βγαίνει από το γραφείο του και να συμμετέχει ό ίδιος ως επικεφαλής, σε στοχευμένες έρευνες κλιμακίων του ΣΔΟΕ. 

Συνήθεια που αναμένεται να ακολουθήσει και στην περίπτωση των Folli.

Άσπα Σαββοπούλου, Καίτη και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος

Ποιους βλέπει και τι θα ψάξει

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οικονομικός εισαγγελέας έχει κάνει μέχρι τώρα αρκετές συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέσει να γνωρίζουν διάφορες πτυχές της υπόθεσης. Συναντήσεις, προς το παρόν άτυπου και μη δεσμευτικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως μπορεί να λάβουν προσεχώς και τη μορφή επίσημης κατάθεσης.

Σε ότι αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ακόμη δεν έχει διαβιβάσει στοιχεία προς τον Γιάννη Δραγάτση. 

Πιστεύεται ότι αυτό θα γίνει στις αμέσως προσεχείς μέρες, με την αναμενόμενη μηνυτήρια αναφορά των εποπτικών αρχών, για τη κακουργηματικού χαρακτήρα χειραγώγηση της αγοράς, μέσω της διασποράς ψευδών ειδήσεων, που συντελέστηκε από τον παραπλανητικό ισολογισμό.

Έτσι κι αλλιώς ,η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα  έχει αρχίσει από το μηδέν. Για όλους και για όλα. Σε πρώτο πλάνο είναι πασιφανές ότι βρίσκεται η οικογένεια Κουτσολιούτσου, η οποία έχει το μετοχικό και Διοικητικό έλεγχο των Folli. 

To ότι θα ψαχτούν τα πάντα για τις κινήσεις τους, φαντάζει λογικό και αναμενόμενο. Όχι μόνο για την τελευταία επίμαχη περίοδο, αλλά και προγενέστερα. Χρηματιστηριακές συναλλαγές, αγοραπωλησίες μετοχών, διασυνδέσεις με off shore εταιρείες , αμοιβές  και πολλά άλλα. 

Όπως για παράδειγμα τα ομολογιακά δάνεια, αλλά και οι χορηγήσεις δανείων των ελληνικών τραπεζών προς τα Folli. 

Στο μικροσκόπιο του οικονομικού εισαγγελέα θα βρεθούν επίσης και όλα τα μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, καθώς και στελέχη των οικονομικών και άλλων , νευραλγικού χαρακτήρα υπηρεσιών. Μη εξαιρουμένου και του ορκωτού λογιστή Γώργου Βαρθαλίτη που πρόσφατα ανακάλεσε την έκθεση ελέγχου της περσινής χρήσης για τα Folli.

Εξ αντικειμένου , η εισαγγελική έρευνα θα αφορά και τους χειρισμούς που έγιναν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά και τις χρηματιστηριακές αρχές. 

Ιδίως, σε ότι σχετίζεται με τις αποφάσεις που έδωσαν το ‘’πράσινο φώς’’ στο να συνεχίσει να διαπραγματεύεται ελεύθερα η μετοχή των Folli, μετά από την έκθεση-ρουκέτα του αμερικανικού QCM Fund, που δημοσιοποιήθηκε στις 4 του μηνός του περασμένου Μαίου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 15 χρηματιστηριακές συνεδριάσεις που έγιναν από τις 4 έως και τις 24 Μαίου, οπότε και ανεστάλη η διαπραγμάτευση της μετοχής, πραγματοποιήθηκε τζίρος συναλλαγών, συνολικού ύψους 100,5 εκατ. ευρώ. 

Στο ίδιο διάστημα η χρηματιστηριακή αξία των Folli απομειώθηκε κατά 705,6 εκατ. ευρώ(-68,7%). Με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους 8.826 μετόχους της εταιρείας, που επίσης είναι ένα από τα ζητήματα της εισαγγελικής έρευνας .

Το ίδιο ισχύει και για χρηματιστηριακές εταιρείες, που είχαν μετοχές των Folli, στο εταιρικό τους χαρτοφυλάκιο, η σε αυτά των πελατών τους. 

Για τον οικονομικό εισαγγελέα, ακόμη και ο μυστηριώδης Γκάμπριελ Γκρέκο του QCM Fund,είναι μέσα στο γενικό κάδρο των ερευνών.

Σαφώς ,το κέντρο βάρους πέφτει στα οικονομικά στοιχεία των Folli και κυρίως στα μετρητά που λείπουν από το ταμείο της θυγατρικής στην Ασία.

Ο οικονομικός εισαγγελέας, έχει πρώτιστο μέλημα να αποκαλύψει τι ακριβώς έχει συμβεί και αν κάποια από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αποκόμισαν ίδιο όφελος με αθέμιτες πρακτικές και παράνομα μέσα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Ραγδαίες εξελίξεις για Folli Follie: Σε προσωρινή προστασία από τους πιστωτές της

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τραπεζίτες για Folli Follie: Πλήρης αιφνιδιασμός για το 106Α- Τι γίνεται με τα δάνεια και τα σπίτια της οικογένειας Κουτσολιούτσου

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Αποκάλυψη: Στο χείλος του γκρεμού η Folli Follie. Γιατί θέλει να προστατευτεί από τους πιστωτές που ζητάνε τα λεφτά τους


ΣΧΟΛΙΑ