Business

Αστήρ: Ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Apollo

  • NewsRoom
Αστήρ Astir

Υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος “Αστέρας Βουλιαγμένης” στην Apollo Investment Holdco


Ξεκινά την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της APOLLO INVESTMENT HOLDCO S.A.R.L. για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης Ανώνυμος Ξενοδοχειακή Εταιρεία έναντι ανταλλάγματος 5,48 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Ελλάδα θα διαρκέσει πέντε (5) εβδομάδες, με έναρξη στις 18.01.2017 και ώρα 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 22.02.2017, με το τέλος του ωραρίου των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Οι Μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Κατηγορία της Χαμηλής Διασποράς της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση:

(α) Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Χ.Α., η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 27.10.2016, είναι 4,52 Ευρώ και, συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα είναι κατά 21,24% ανώτερο.

(β) To Προσφερόμενο Τίμημα υπερβαίνει κατά 0,2% την ανώτατη τιμή ανά Μετοχή των 5,4788 Ευρώ που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά 1.751.766 από τις 71.760.483 Μετοχές που απέκτησε στις 27.10.2016, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε άλλο Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 27.10.2016.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 του Νόμου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους μετόχους της Εταιρείας που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθεί:

(i) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στον Προτείνοντα (στο εξής οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές»), και

(ii) τα προβλεπόμενα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζομένων Μετοχών υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), που σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. κατά την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίση με το μικρότερο μεταξύ των 20 ευρώ ή του 20% της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερομένου Τιμήματος μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου και των ανωτέρω δικαιωμάτων εκκαθάρισης.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτά ο ίδιος Μετοχές μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά οποτεδήποτε μέχρι τουλάχιστον το τέλος της Περιόδου Αποδοχής σε τιμή ανά Μετοχή που θα ισούται με το Προσφερόμενο Τίμημα. Όλες αυτές οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται στην ΕΚ και θα δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2 του Νόμου σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007.

Διάθεση Πληροφοριακού Δελτίου

Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να λάβουν αντίτυπα του Πληροφοριακού Δελτίου, της Δήλωσης Αποδοχής και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΤΕ στην Ελλάδα από τις 18.01.2017 μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Το Πληροφοριακό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΕΤΕ στην Ελλάδα από τις 18.01.2017 και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του συμβούλου του Προτείνοντα, ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.Ε.Π.Ε.Υ. (www.nationalsec.gr), και του Χ.A. (www.helex.gr).

Δικαίωμα εξαγοράς- Διαγραφή από το Χρηματιστήριο

Καθόσον ο Προτείνων κατέχει ήδη Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) θα ασκήσει το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς, δηλαδή τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων Μετοχών σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), και

(β) οι μέτοχοι της Εταιρείας που δεν θα έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση θα μπορούν να ασκήσουν το προβλεπόμενο στο άρθρο 28 του Νόμου δικαίωμα εξόδου, δηλαδή να προσφέρουν τις Μετοχές τους στον Προτείνοντα εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες (μετοχές) ο Προτείνων θα υποχρεούται να αποκτήσει χρηματιστηριακά έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά.

13. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Ράλι ανόδου για τη στερλίνα δια…χειρός May

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Διακρίσεις για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε διεθνείς πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: PwC: Χάος η ελληνική αγορά ακινήτων λόγω της κρίσης

 


ΣΧΟΛΙΑ