Μονομελές Πρωτοδικείο

Παρατίθεται κατωτέρω απόσπασμα της υπ.αρ. 1060/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών...