F

Business

Συνεχίζονται οι αναστολές συμβάσεων τον Απρίλιο – Ποιοι θα πάρουν αποζημίωση ειδικού σκοπού

Πότε χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών -Τι ισχύει για την ετήσια άδεια

Κωστής Χατζηδάκης, Yπ. Εργασίας


Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις συνεχίζονται για άλλον έναν μήνα οι αναστολές συμβάσεων εργασίας σε κλειστές και πληττόμενες επιχειρήσεις, τηλεργασία έως και 50% και το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προαναγγείλουν το προσωπικό που θέτουν σε αναστολή, ενώ σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο οι ΚΑΔ που θα μπορούν να κάνουν χρήση των μέτρων θα παραμείνουν ίδιοι.  Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού φτάνει τα 534 ευρώ, ημερήσια αποζημίωση 17,8 ευρώ.

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανοίξει εκ νέου το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να γίνει η υποβολή των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. Για να ενταχθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων σε αναστολή, η πρόσληψή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που είναι κλειστές με κρατική εντολή δύνανται να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που είναι κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 30η  Απριλίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού και σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας είναι άκυρη.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και τις 30 Απριλίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού και σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας είναι άκυρη.

Οι πληττόμενες επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Απρίλιο 2021, υποχρεούνται μετά την ολοκλήρωση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα.

Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της,  όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις – εργοδότες που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν, δύναται να παραταθεί έως την 30η Απριλίου 2021. Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Αναλυτικότερα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην υποβολή των αναστολών Απριλίου καθώς όσες επιχειρήσεις/εργοδότες είναι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον Απρίλιο 2021 εφόσον:

  1. i) Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και,
  2. ii) ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον

iii) δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις των εργαζομένων τους, πρέπει:

α) να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και

β) να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Καλλιτέχνες και ειδικές κατηγορίες

Για ακόμη ένα μήνα τον Μάρτιο θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ οι καλλιτέχνες που είναι ενταγμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών και οι εργαζόμενοι των ειδικών κατηγοριών του τουρισμού (ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί κλπ).

Οι εργαζόμενοι της τέχνης και του πολιτισμού που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ και για τον Μάρτιο. Αυτό αφορά τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και την 10/1/2021.

Επίσης ανακοινώθηκε η χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού 534 ευρώ για τον Μάρτιο μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στις ακόλουθες κατηγορίες εργαζομένων του τουρισμού:

α) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν, από διετούς φοίτησης, Σχολές Ξεναγών εντός του 2019 και του 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.

β) Οι τουριστικοί συνοδοί οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ’ όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, και είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών μέχρι 31/12/2020, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγ-γραφής τους ως μέλος.

γ) Οι εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ’ όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε επιχειρήσεις με ΚΑΔ 79.11 «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων», 79.12 «Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών», και 79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες», εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν και δεν απασχολήθηκαν από τους ανωτέρω εργοδότες – επιχειρήσεις κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του 2020 και δεν υπάγονται στην τακτική επιδότηση ανεργίας της περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/ 1985 (Α’ 91) σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

δ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 ως σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

8 μέτρα από το υπουργείο Εργασίας: Αναστολές, δώρο Πάσχα, δίμηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας και παράταση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Χατζηδάκης: Η στήριξη θα συνεχιστεί και τον Απρίλιο – Κανένας εργαζόμενος δεν θα μείνει ακάλυπτος

Όλο το «πακέτο» στήριξης για τον Απρίλιο

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ