Business

Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών: Απαράδεκτη η πρακτική ΔΑΠΕΕΠ- Γιατί δε δημοσιεύει στοιχεία για το ΕΛΑΠΕ;

Στέλιος Λουμάκης, Πρόεδρος του ΣΠΕΦ


Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών ΣΠΕΦ για τον τρόπο που λειτουργεί ο ΔΑΠΕΕΠ, στέλνοντας αναλυτική επιστολή την οποία κοινοποιεί στο υπουργείο Ενέργειας και στη ΡΑΕ.

Ο ΣΠΕΦ αναφέρει ότι ο ΔΑΠΕΕΠ έχει να στείλει απολογιστικά στοιχεία για το λογαριασμό ΕΛΑΠΕ από τον Ιούλιο του 2020, ενώ δεν έχει αποτυπώσει καμιά πρόβλεψη για το 2021 και μετά.

Σημειώνει ότι είναι  απαράδεκτη πρακτική η μη συστηματική κάθε μήνα δημοσίευση δελτίου με τα απολογιστικά στοιχεία του ΕΛΑΠΕ και τονίζει ότι το έλλειμμα ΕΛΑΠΕ μπορεί να μην υπήρχε αν ο ΔΑΠΕΕΠ δημοσίευε στοιχεία κάθε μήνα.

Όπως σημειώνεται στην επσιτολή, η στάση αυτή του ΔΑΠΕΕΠ κοστίζει αφού τελικά προβλέψεις για τις ΑΠΕ κάνει ο ΑΔΜΗΕ.  ¨Ο ΑΔΜΗΕ σήμερα να κάνει προβλέψεις για κάτι που διαχειρίζεστε εσείς και αφετέρου πάλι ο ΑΔΜΗΕ να σας χρεώνει, αλυσιτελώς τον ΕΛΑΠΕ, για την αστοχία των προβλέψεων του αυτών, με υψηλότατο κόστος λόγω των εκρηκτικών σε αμοιβές αγορών εξισορρόπησης που πλέον λειτουργούν στη χώρα μας και προς όφελος μόνο των 4-5 παρόχων τέτοιων υπηρεσιών από μονάδες φυσικού αερίου.”

Επίσης τονίζει, ότι οι παραγωγοί ΑΠΕ μέσω του Τέλους ΔΑΠΕΕΠ πληρώνουν τα λειτουργικά και επενδυτικά κόστη του Οργανισμού σας και που οι υπόλοιποι διαχειριστές (ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ) έχουν προβεί αφενός σε κοσμογονία αλλαγών στην δομή και στα συστήματα τους για την βέλτιστη προσαρμογή τους στο Target Model και αφετέρου προβαίνουν σε συστηματική καθημερινή και εβδομαδιαία απολογιστική δημοσίευση αναλυτικών πεπραγμένων επί των αγορών που διαχειρίζονται, από πλευράς σας επικρατεί πλήρες σιωπητήριο για όλα όσα εκ του θεσμικού σας ρόλου διαχειρίζεστε ή οφείλατε και εκ της λογικής να διαχειρίζεστε και να δημοσιεύετε.

Ακολουθεί η επιστολή:

“Σε συνέχεια της -εν τοις πράγμασι- υπεκφυγής σας για συνάντηση/τηλεδιάσκεψη με τον ΣΠΕΦ στην από 14/10/20 έγγραφη πρόσκληση μας αναφορικά με κρίσιμα για τους ανανεώσιμους παραγωγούς αλλά και τον ίδιο τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) που διαχειρίζεστε ζητήματα, επανερχόμαστε δια της παρούσης με τις πλημμέλειες που κατά την κρίση μας εντοπίζουμε στη λειτουργία σας και θα επιθυμούσαμε σε παραγωγικό κλίμα κατά τα άλλα να συζητούσαμε μαζί σας.  Αναλυτικότερα:

  1. Δελτίο ΕΛΑΠΕ: Το τελευταίο δελτίο ΕΛΑΠΕ που έχει εκδώσει ο ΔΑΠΕΕΠ, περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία του λογαριασμού δυστυχώς μέχρι μόλις τον Ιούλιο 2020, ήτοι πέντε ολόκληρους μήνες πριν το σήμερα. Σε ότι αφορά μάλιστα προβλέψεις, δεν έχετε διατυπώσει καμία μέσω του δελτίου για το 2021 και ύστερα.

Στο ενδιάμεσο, με την δημόσια ρητορική σας, έχετε διατρανώσει πως βάσει του κώδικα ο ΔΑΠΕΕΠ δεν υποχρεούται σε προβλέψεις για τον ΕΛΑΠΕ παρά μόνο σε απολογισμό της διαχείρισης του, υπονοώντας προφανώς πως όλες οι προκάτοχες διοικήσεις που διεξήγαγαν συστηματικά κυλιόμενες προβλέψεις 1-2 ετών μπροστά για την εξέλιξη των οικονομικών του λογαριασμού και μάλιστα μήνα-μήνα, το έκαναν με την καλή τους μόνο πρόθεση και τίποτα περισσότερο.

Αντιπαρέρχοντας, προς το παρόν, το ζήτημα των προβλέψεων, θα σας υπογραμμίσουμε πως συνιστά εκ μέρους του ΔΑΠΕΕΠ απαράδεκτη πρακτική η μη συστηματική κάθε μήνα δημοσίευση δελτίου τουλάχιστον με τα απολογιστικά δεδομένα του λογαριασμού.  Η εικόνα του περασμένου Ιουλίου στην οποία μόλις φθάνουν τα δημοσιοποιημένα δεδομένα του τελευταίου δελτίου σας, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά κανένα τρόπο επαρκής, ιδίως μάλιστα όταν στο ενδιάμεσο οι παραγωγοί έχουν υποστεί με πρόσφατη τροπολογία έκτακτη εισφορά επί του κύκλου εργασιών του 2020 ύψους 6% για την κάλυψη μέρους του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ.  Ένα έλλειμμα που ίσως να μην υπήρχε, τουλάχιστον στο βαθμό που βρίσκεται σήμερα, αν ο ΔΑΠΕΕΠ εξέδιδε τακτικά πλήρες δελτίο.

Οπότε αιτούμαστε την απαρέγκλιτη στο εξής δημοσίευση δελτίου ΕΛΑΠΕ κάθε μήνα.

  1. Διαχείριση χαρτοφυλακίου μονάδων ΑΠΕ με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ στις αγορές του Target Model: Όπως γνωρίζετε ο ΔΑΠΕΕΠ παραμένει ο υπεύθυνος φορέας εκπροσώπησης των μονάδων ΑΠΕ με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ ως χαρτοφυλάκιο στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (ΑΕΗ) και στις τρεις Τοπικές Ενδοημερήσιες Αγορές (ΤΕΔ) που ήδη από 1/11/20 λειτουργούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα υπό το σχήμα του επονομαζόμενου Target Model.

Υπό το φως αυτό ο Οργανισμός σας, αναλόγως των προβλέψεων έγχυσης που υποβάλει καθημερινά στην ΑΕΗ για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο μονάδων αλλά και των διορθώσεων των επιμέρους θέσεων καθαρής έγχυσης του που προβαίνει στις ΤΕΔ, καθορίζει καίρια τις ανάγκες εξισορρόπησης του χαρτοφυλακίου και εν τέλει το κόστος αποκλίσεων ένεκα του Target Model που ήδη υφίσταται από 1/11/20 ο ΕΛΑΠΕ.

Ο ΔΑΠΕΕΠ από την άλλη μεριά δεν παράγει μόνος του καμία πρόβλεψη για τις εγχύσεις του χαρτοφυλακίου μονάδων ΑΠΕ με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ που νομίμως εκπροσωπεί, αλλά τις λαμβάνει «έτοιμες» από τον ΑΔΜΗΕ, όπως δηλαδή συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο πριν την 1/11/20 δεν λειτουργούσε αγορά εξισορρόπησης στη χώρα μας οπότε το κόστος αποκλίσεων για τον ΕΛΑΠΕ μέσω του άλλοτε μηχανισμού της ΟΤΑ ήταν αμελητέο έως και αρνητικό κάποιες φορές (όφελος), δηλαδή δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό.

Παρουσιάζεται συνεπώς η παραδοξότητα, ο ΑΔΜΗΕ σήμερα να κάνει προβλέψεις για κάτι που διαχειρίζεστε εσείς και αφετέρου πάλι ο ΑΔΜΗΕ να σας χρεώνει, αλυσιτελώς τον ΕΛΑΠΕ, για την αστοχία των προβλέψεων του αυτών, με υψηλότατο κόστος λόγω των εκρηκτικών σε αμοιβές αγορών εξισορρόπησης που πλέον λειτουργούν στη χώρα μας και προς όφελος μόνο των 4-5 παρόχων τέτοιων υπηρεσιών από μονάδες φυσικού αερίου.  Δηλαδή με άλλα λόγια «Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει» ανέξοδα για τον ΑΔΜΗΕ την ώρα που κατά τα λοιπά ο ΔΑΠΕΕΠ εκπροσωπεί τις ΑΠΕ με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ στην αγορά και φιλοδοξεί… μάλιστα, κατά τα συχνά δημοσίως λεγόμενα σας, να καταστεί και «one stop shop» των ανανεώσιμων γενικώς και σε άλλα πεδία (λ.χ. αδειοδοτικό).

Tην ώρα λοιπόν που οι παραγωγοί ΑΠΕ μέσω του Τέλους ΔΑΠΕΕΠ πληρώνουν τα λειτουργικά και επενδυτικά κόστη του Οργανισμού σας και που οι υπόλοιποι διαχειριστές (ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ) έχουν προβεί αφενός σε κοσμογονία αλλαγών στην δομή και στα συστήματα τους για την βέλτιστη προσαρμογή τους στο Target Model και αφετέρου προβαίνουν σε συστηματική καθημερινή και εβδομαδιαία απολογιστική δημοσίευση αναλυτικών πεπραγμένων επί των αγορών που διαχειρίζονται, από πλευράς σας επικρατεί πλήρες σιωπητήριο για όλα όσα εκ του θεσμικού σας ρόλου διαχειρίζεστε ή οφείλατε και εκ της λογικής να διαχειρίζεστε και να δημοσιεύετε.

Οπότε αιτούμαστε την ανάληψη από τον ΔΑΠΕΕΠ της δραστηριότητας κατάρτισης προβλέψεων έγχυσης για την ΑΕΗ και τις ΤΕΔ σχετικώς με το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ που αυτός διαχειρίζεται.  Με τον τρόπο αυτό και στη βάση του περιορισμού των αποκλίσεων που θα προκύπτουν για τον ΕΛΑΠΕ, ο διαχειριστής θα δύναται να αξιολογεί και ακολούθως να βελτιώνει ενεργά την επίδοση του προς όφελος του ΕΛΑΠΕ.  Προσοχή, δεν αναφερόμαστε στο ρόλο σας ως ΦοΣΕΤεΚ, για κάποια λίγα έργα με ΣΕΔΠ που παραμένουν παρά τα θεσμοθετημένα αντικίνητρα στη διαχείριση του ΔΑΠΕΕΠ, αντί να μεταβούν σε ΦοΣΕ όπως θα έπρεπε από τους ιδιοκτήτες τους.   

Για να καταστεί γλαφυρότερα αντιληπτός ο κίνδυνος, παρότι οι αποκλίσεις του ΕΛΑΠΕ (όπως και κάθε συμμετέχοντα) δεν ταυτίζονται μεν με το συνολικό κόστος εξισορρόπησης του συστήματος αλλά με την κυρίαρχη τάση ανοδική ή καθοδική στο κάθε 15λεπτο και για τον βαθμό ευθύνης του, αρκεί παρόλα αυτά κανείς να παρακολουθήσει την εκρηκτική αύξηση του κόστους εξισορρόπησης συγκριτικά μάλιστα προς την ΑΕΗ σε όρους αξίας και όγκου.  Για την περίοδο 1/11 – 6/12 λοιπόν ανά εβδομάδα η ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης του συστήματος, όπως φαίνεται στο αριστερό κάτωθι διάγραμμα, για όγκους MWh κάτω του 10% συγκριτικά προς την ΑΕΗ, κινήθηκε σε αξία πέριξ του 25% έως και στο 70% της!.

Για την ίδια περίοδο η καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης του συστήματος (δεξιό κάτωθι διάγραμμα), δηλαδή η ενέργεια που ζητήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ να μην παραχθεί-εγχυθεί από τους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών, κινήθηκε σε όρους όγκου MWh στο -8% της ΑΕΗ αλλά σε επιπρόσθετη αξία αποζημίωσης έφθασε ακόμα και στο -14% της, δηλαδή λόγω του αρνητικού προσήμου πληρώθηκαν τα επιπλέον χρήματα αυτά στους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών.  Δηλαδή αντί οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτών να επιστρέψουν μέρος έστω (λ.χ. το καύσιμο που δεν έκαψαν) των αμοιβών που προπληρώθηκαν στην ΑΕΗ για την ενέργεια τελικά που δεν παρήγαγαν-έγχυσαν (το 8% της ΑΕΗ που προαναφέραμε), αμείφθηκαν και επιπλέον από περίπου 6% έως και 14% της αξίας της ΑΕΗ στις περισσότερες εβδομάδες.

Αν μάλιστα κάποιος αθροίσει την ανοδική με την καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης ανά εβδομάδα για τον ίδια περίοδο, προκύπτει πως για περίπου μηδενική παραπάνω ενέργεια ως προς την ΑΕΗ ανά εβδομάδα, πληρώνονται ανά εβδομάδα επιπλέον χρήματα στους παρόχους τέτοιων υπηρεσιών της τάξης του 20% έως και 75% της ΑΕΗ.

Μέσα σε όλη λοιπόν αυτή την κατάσταση με την αγορά εξισορρόπησης καθίσταται εξόχως σημαντικό να είναι ο ΔΑΠΕΕΠ αυτός που διενεργεί προβλέψεις για το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με ΣΠΗΕ και ΣΕΣΤ που εκ του νόμου διαχειρίζεται και επιπλέον απαρεγκλίτως ανά μήνα να δημοσιοποιεί το κόστος αποκλίσεων για τον ΕΛΑΠΕ μέσα από το δελτίο ΕΛΑΠΕ.

  1. Ροή ενημέρωσης επί των πληρωμών: Όπως γνωρίζετε, συνεπεία και του λογιστικού ελλείμματος που επανάκαμψε στον ΕΛΑΠΕ εξαιτίας ιδίως της γνωστής αστοχίας του ΥΠΕΝ στο ζήτημα του ΕΤΜΕΑΡ, οι υπερημερίες του ΔΑΠΕΕΠ στις πληρωμές των παραγωγών έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες.  Σήμερα λ.χ. οφείλετε ληξιπρόθεσμα στους παραγωγούς την εξόφληση μέρους της παραγωγής του Αυγούστου και ολόκληρων των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.  Το χρονικό παράθυρο λοιπόν της υπερημερίας, κινούμενο δυστυχώς αυξητικά τους τελευταίους μήνες, κυμαίνεται σήμερα μεσοσταθμικά στις 45 ημέρες ενώ για κάποιους φθάνει έως και τις 60 ή και περισσότερο.

Ωστόσο, και παρότι οι παραγωγοί καταβάλλουν προσπάθειες να απορροφήσουν τους κραδασμούς μέχρι τώρα,  για λόγους που δεν κατανοούμε ο ΔΑΠΕΕΠ παντελώς αψυχολόγητα έχει παύσει ολοσχερώς την ανάρτηση ανακοινώσεων ή ροή πληροφοριών σχετικά με την διενέργεια πληρωμών που πραγματοποιεί, όποτε τις πραγματοποιεί, ωσάν δηλαδή να βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους εξομάλυνσης και όχι επιδείνωσης τους που διανύει.  Η ενημέρωση επί των πληρωμών όταν υπάρχουν υπερημερίες να σας θυμίσουμε, βοηθάει τους αντισυμβαλλόμενους να προγραμματίσουν ανελαστικές υποχρεώσεις τους (λ.χ. προς τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ασφάλειες) και έτσι κατά το δυνατόν να μειώσουν την οικονομική έκθεση και κίνδυνο που τους προκαλείτε.

Αιτούμαστε λοιπόν την άμεση επανεκκίνηση της ενημέρωσης επί των πληρωμών μέσω τακτικών ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ.

Τέλος και πέραν των ανωτέρω αυτονόητων, επειδή διαχρονικά πιστεύουμε πως η συνεργασία του ΔΑΠΕΕΠ με τους φορείς των ΑΠΕ συνιστά ακρογωνιαίο παράγοντα επιτυχίας του έργου του, των ΑΠΕ και συνολικά της ενεργειακής μετάβασης στη χώρα μας, σας καλούμε όπως διευκολύνετε με την στάση σας για διάλογο και διαφάνεια στο εξής την εκτόνωση της φόρτισης που προκαλούν οι αρρυθμίες σας στην αγορά.

Για τον ΣΠΕΦ

Δρ. Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος

Γιώργος Σαμαράς – Γεν. Γραμματέας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σχετικά με τις στρεβλώσεις που δημιουργεί ο ν. 4602/2019 ως έχει)

Σε συνέχεια:

  • Της συγχώνευσης των κατηγοριών διαγωνισμών ΡΑΕ στα φωτοβολταϊκά και της δραματικής μεγέθυνσης της εγκατεστημένης ισχύος των έργων που μετέχουν πλέον στους ενοποιημένους ειδικούς ανά τεχνολογία διαγωνισμούς ΡΑΕ και που κάθε συμμετέχον Φ/Β έργο είναι πλέον της τάξεως των 10-20 MW.
  • Της σημαντικής πτώσης των τιμών που δύναται να κατοχυρώσει ένα φωτοβολταϊκό έργο στους διαγωνισμούς αυτούς, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία του πρόσφατου διαγωνισμού του Δεκεμβρίου 2019 η μεσοσταθμική τιμή ΤΑ ήταν μόλις 59,98 ευρώ/MWh, ενώ το εύρος τιμών που κατοχυρώθηκαν ήταν από 53,82 έως 65,99 ευρώ/MWh.
  • Του γεγονότος πως ο ν. 4602/2019 περιορίζει για τους ιδιώτες επενδυτές την λήψη ΤΑ εκτός διαγωνισμών στα δύο έργα εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο είτε απευθείας είτε μέσω συμμετοχής τους σε εταιρικά σχήματα και ανεξαρτήτως της κατά κεφαλήν ισχύος που τους αναλογεί ενώ δεν εφαρμόζεται στις Εν.Κοιν., παρότι στο άρθρο 72, παρ. 7 του εν λόγω νόμου προβλέπεται πως για τις Εν.Κοιν. πέραν του ορίου των 18 MW για σύναψη συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης εκτός διαγωνισμών, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων (τα οποία εδάφια αφορούν τον περιορισμό των δύο έργων εκτός διαγωνισμών). Απολύτως παραδόξως μάλιστα ο ν. 4602 για τους ιδιώτες προσμετρά και τα έργα που κάποιοι τυχόν αιτήθηκαν στον ΔΕΔΔΗΕ ακόμη και πριν την θέσπιση του τον Μάρτιο του 2019, παρότι αυτά δεν ελέγχονται.  Προκύπτει δηλαδή αναδρομικότητα στην εφαρμογή του νόμου για τους ιδιώτες επενδυτές, η οποία μάλιστα οδηγεί κάποιους να έχουν εξαντλήσει το περιθώριο των δύο έργων εν τέλει ανά φυσικό πρόσωπο με πολύ μικρότερη κατά κεφαλήν ισχύ (λ.χ. 2 Χ 200 kW) από όση θα είχαν την δυνατότητα να αναπτύξουν αν γνώριζαν τον περιορισμό (2 Χ 500 kW).
  • Για την παράκαμψη του ν. 4602 έχει μάλιστα παρατηρηθεί το ασύμμετρο φαινόμενο ιδιώτες επενδυτές με αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ πλησίον -λίγο πριν και μετά- της 28/2/19 να προσκομίζουν στον ΔΑΠΕΕΠ προς σύναψη ΣΕΣΤ με ΤΑ εκτός διαγωνισμών πρώτα τα έργα (κατά μέγιστο δύο) που έπονται του χρονικού αυτού οροσήμου και μετά τα προγενέστερα που ούτως ή άλλως δεν ελέγχονται, ώστε να αποφύγουν τον περιορισμό. Αν και η πρακτική αυτή είναι νομότυπη, αδικεί έτι περαιτέρω όσους δεν δύνανται να την εφαρμόσουν δηλαδή όσους είχαν αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ λ.χ. το 2017-2018 και ανέπτυξαν τα έργα τους νωρίτερα.  Δηλαδή τιμωρούνται όσοι στήριξαν την αγορά στα «πέτρινα» χρόνια της.
  • Του γεγονότος πως Φ/Β έργα ιδιωτών επενδυτών έως 500 kW που δεν εμπίπτουν στον περιορισμό του ν. 4602 και μέχρι την διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού ΡΑΕ ειδικώς για Φ/Β εντός του 2020 συνδέονται και λαμβάνουν ΤΑ στα 70,30 ευρώ/MWh ενώ αντίστοιχα έργα Εν.Κοιν. και αγροτών στα 73,64 ευρώ/MWh.
  • Του γεγονότος πως κατόπιν του πρώτου διαγωνισμού ΡΑΕ ειδικώς για Φ/Β λ.χ. τον Ιούλιο του 2020 η ΤΑ που θα λαμβάνουν έργα ιδιωτών επενδυτών που δεν εμπίπτουν στον περιορισμό του ν. 4602 θα είναι στα 65,74 ευρώ/MWh ενώ αντίστοιχα των Εν.Κοιν. και των αγροτών στα 68,87 ευρώ/MWh.
  • Του γεγονότος πως ακόμα και μετά την διενέργεια του δεύτερου διαγωνισμού της ΡΑΕ για το 2020 ειδικώς για Φ/Β λ.χ. τον Δεκέμβριο του 2020, έργα ιδιωτών επενδυτών που δεν εμπίπτουν στον περιορισμό του ν. 4602 θα λαμβάνουν για σύνδεση λ.χ. αρχές του 2021 σημαντικά διαφοροποιημένες τιμές από όσους ιδιώτες εμπίπτουν στον περιορισμό και μετέχουν σε διαγωνισμούς. Εν προκειμένω με μοντελοποίηση που διεξήγαμε επί των αποτελεσμάτων που δύνανται να προκύψουν από τον πρώτο διαγωνισμό ΡΑΕ ειδικώς για Φ/Β το 2020, παρουσιάζουμε στο κάτωθι Διάγραμμα 1 τις ΤΑ που δύνανται να λάβουν έργα ιδιωτών εκτός διαγωνισμών με σύνδεση αρχές του 2021 (ήτοι με σύνδεση μετά τον δεύτερο διαγωνισμό του 2020 και μέχρι τον πρώτο ειδικώς για Φ/Β διαγωνισμό του 2021).  Οι ΤΑ αυτές όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 μπορεί να είναι από 60,9 – 65,5 ευρώ/MWh.  Στο Διάγραμμα 2 δίνεται η αντίστοιχη εικόνα για έργα Εν.Κοιν. και αγροτών όπου οι ΤΑ μπορεί να είναι από 63,8 – 68,6 ευρώ/MWh.

Τοποθετώντας τις ανωτέρω ΤΑ σε ενιαίο πίνακα χρονικού ορίζοντα όπως φαίνεται στον κάτωθι Πίνακα 1, προκύπτει πως οι ΤΑ εκτός διαγωνισμών διαμορφώνονται μάλλον σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 5-10 ευρώ/MWh ως προς τις αναμενόμενες τιμές που θα καταλήξουν οι ειδικοί για Φ/Β διαγωνισμοί ΡΑΕ και θα καταλαμβάνουν ομοειδή κατά τα άλλα έργα έως 500 kW ανάμεσα όμως σε ασυμμέτρως μεγαλύτερα έργα και εφόσον καταφέρουν να επιλεγούν, στην βάση τουλάχιστον εκτιμήσεων επί των όσων προέκυψαν στον πρόσφατο διαγωνισμό του Δεκεμβρίου του 2019 που η μεσοσταθμική ΤΑ έκλεισε στα 59,98 ευρώ/MWh ενώ το εύρος ΤΑ που κατοχυρώθηκαν ήταν από 53,82 έως 65,99 ευρώ/MWh.  Τα 10 ευρώ/MWh στην τιμή ΤΑ μεταφράζονται σε διαφορά 7,500 ευρώ ετησίως στα έσοδα ενός τυπικού Φ/Β πάρκου των 500 kW ή άλλως χονδρικά 15% επί του τζίρου του, προσαύξηση απολύτως κρίσιμη για την βιωσιμότητα του.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και προς άρση τουλάχιστον της αναδρομικότητας του ν. 4602 και των εξ’ αυτής αδικιών που δημιουργούνται και περιγράψαμε σε βάρος επενδυτών, αιτούμαστε και προτείνουμε να προστεθεί το ακόλουθο εδάφιο στην παράγραφο 3α του άρθρου 7α του ν. 4602 ως εξής:

«Στο κριτήριο των 2 έργων δεν προσμετρώνται αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης που έχουν κατατεθεί πριν την ψήφιση του παρόντος Νόμου».

Με την ρύθμιση αυτή θα έχουν όλοι μετά τις 28/2/19 ίσες ευκαιρίες σε εκτός διαγωνισμών έργα.

Διαβάστε επίσης:

Μιχάλης Στασινόπουλος (Ελληνική Παραγωγή): Nα σχεδιάσουμε και να θεμελιώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα

Mytilineos: Καθιερώνεται διεθνώς στον τομέα Βιώσιμων Τεχνικών Λύσεων-Μεγάλες προοπτικές για το 2021

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ