Business

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου ετοιμάζει νέα deals για την Byte – Τα ψιλά γράμματα του πληροφοριακού δελτίου

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Νέο Big Deal: H IDEAL εξαγοράζει την BYTE

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος IDEAL


Ρόλο κλειδί θα αποτελέσει η Ideal στην περαιτέρω ανάπτυξη της Byte Computers με παραμονή του Σπύρου Βυζάντιου στο τιμόνι της εταιρείας πληροφορικής και βεβαίως με διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξει μία μόνο αλλαγή στο Δ.Σ. με τοποθέτηση προσώπου προερχόμενου από την Ideal (του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη), ενώ η Byte θα επικεντρωθεί σε νέες δραστηριότητες (ηλεκτρονική υπογραφή), αλλά και σε κινήσεις επέκτασης στις αγορές του εξωτερικού.

Αυτά τονίζονται, μεταξύ άλλων, στο ενημερωτικό δελτίο της Ideal που είδε το φως της δημοσιότητάς μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική της Ideal είναι η επέκταση σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα Δημόσια Πρόταση, καθώς η ΙDEAL επιθυμεί να επεκταθεί στον χώρο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφορικής. Σκοπός της επέκτασης είναι η επαύξηση της πελατειακής βάσης και του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της ΙDEAL HOLDINGS, η δημιουργία συνεργειών μέσω μελλοντικών επενδύσεων και η εξοικονόμηση κόστους δανεισμού, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξή της και κατ’ αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί η αξία της.

Η απόκτηση των Μετοχών της Byte από την Ideal δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρηματική στρατηγική και στους επιχειρηματικούς σκοπούς της Εταιρείας, οι οποίοι συνοψίζονται στους ακόλουθους:

Η περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων του Ομίλου BYTE για το έτος 2022 σε υγιείς ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις οποίες συγκαταλέγονται μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, μεγάλες και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, πολυεθνικοί οργανισμοί, αλλά και σημαντικοί φορείς του δημοσίου τομέα.

Η διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου BYTE, μέσω των νέων δυνατοτήτων και ευκαιριών στον τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου και της σύγκλισης της τεχνολογίας και των εφαρμογών του ευρυζωνικού Internet και των τηλεπικοινωνιών, την επέκταση της ψηφιακής υπογραφής και σε άλλες συναλλαγές, καθώς και στην επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλες χώρες του εξωτερικού και η σύναψη νέων στρατηγικών συμφωνιών με παλαιούς και νέους πελάτες στην χώρα και το εξωτερικό.

Η συνεχής ενίσχυση της δυναμικής του θέσης του Ομίλου BYTE και στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και προμηθειών πληροφορικής, με την ανάληψη μέσω της συμμετοχής, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με άλλους μεγάλους επιχειρηματικούς φορείς, σε σχετικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων πληροφορικής.

Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το νέο σχήμα, αφορούν στην:

(i) επιτυχή ενσωμάτωση της νέας δραστηριότητας στην υπάρχουσα δομή του Ομίλου του Προτείνοντος,

(ii) επιλογή των κατάλληλων επιχειρηματικών κινήσεων για την αύξηση των μεγεθών,

(iii) αντιμετώπιση τυχόν δυσμενών αλλαγών στις προοπτικές του κλάδου και στον ανταγωνισμό,

(iv) επαύξηση της ανταγωνιστικότητας των θυγατρικών της και

(v) διατήρηση της διοικητικής αυτοτέλειας των συμμετοχών με την ταυτόχρονη εμπέδωση ομιλικής φιλοσοφίας.

Σημειώνεται ότι, η Ideal δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου της, και θα διατηρήσει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας του προσωπικού και των στελεχών τους, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Η Ideaql προτίθεται να συνεχίσει τις δραστηριότητες του ιδίου, της Εταιρείας και του Ομίλου της και δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της ή τη μεταφορά της έδρας ή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εκτός Ελλάδος.

Αλλαγή στο Δ.Σ.

Η απόκτηση Μετοχών της Εταιρείας από την Ideal θα επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Βyte. Μετά τη δημοσιοποίηση της Δημόσιας Πρότασης, και συγκεκριμένα την 28.07.2022, η Ideal έθεσε υπόψη του κ. Σ. Βυζάντιου, Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της Βyte, πρόταση συνεργασίας για τη παραμονή του στην θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας στην περίπτωση ικανοποίησης της προϋπόθεσης απόκτησης του Ελάχιστου Αριθμού Μετοχών, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση, και της επακόλουθης εξαγοράς της Εταιρείας. Τέλος, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης, η Ideal θα προτείνει την εκλογή του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη στο ΔΣ της Εταιρείας, σε αντικατάσταση ενός υφιστάμενου μέλους του ΔΣ.

Eφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η Ideal θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) και θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.

Διαβάστε επίσης

Γιατί ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου ενδιαφέρεται πραγματικά για την ByteΣΧΟΛΙΑ