Business

Δημοσιεύτηκε στο TRIS της Κομισιόν ο Κανονισμός για τα online τυχερά παιχνίδια


Γνωστοποιήθηκε στις 31/12/2019 στο TRIS της Κομισιόν, από το υπουργείο Οικονομικών, ο Κανονισμός για τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο, με τον τίτλο «Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων και Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου».

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, κάθε νόμος ή Κανονισμός κράτους-μέλους που περιέχει τεχνικές προδιαγραφές είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύεται στο TRIS και να πραγματοποιείται για τρεις μήνες δημόσια διαβούλευση. Η λήξη της περιόδου αυτής για τον Κανονισμό για τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο είναι η 1/4/2020. Από αυτή την ημερομηνία και μετά αναμένεται να πραγματοποιηθεί η διαδικασία διάθεσης των νέων μόνιμων αδειών online, αφού δηλαδή πρώτα ολοκληρωθεί η διαβούλευση και λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια της διαβούλευσης πάρει ο Κανονισμός στην τελική του μορφή.

Τι προβλέπει ο Κανονισμός

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται κατόπιν Άδειας που χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η Άδεια περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται και τις υποχρεώσεις του Κατόχου της. Προβλέπονται δύο τύποι Αδειών :

Τύπος 1 – Άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος, με αντίτιμο τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ.

Τύπος 2 – Άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων, με αντίτιμο δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

  • Κάθε υποψήφιος δύναται να αιτηθεί την έκδοση Άδειας ενός τύπου ή Άδειες και των δυο τύπων, με ξεχωριστή αίτηση.
  • Κάθε Άδεια ισχύει για επτά (7) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

Τα Παίγνια που επιτρέπεται να παίζονται υπό την ισχύ Άδειας Τύπου 2 είναι τα ακόλουθα:

  1. Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση (live), σε Ειδικό Χώρο (studio), με ζωντανό γκρουπιέρη (dealer) και το αποτέλεσμα των οποίων δεν εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).
  2. Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Το μέγιστο ποσό συμμετοχής στα λοιπά διαδικτυακά παίγνια όταν διεξάγονται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG) είναι δύο (2) ευρώ.
  3. Πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού που διεξάγονται διομότιμα (peer to peer), είτε αυτοτελώς (poker cash games) είτε με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments).

Σχετικά με την εμπορική επικοινωνία, ο Κανονισμός αναφέρει:

  • Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των στοιχείων του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη για λόγους εμπορικής επικοινωνίας, χωρίς τη συναίνεση του Παίκτη.
  • Δεν επιτρέπεται η αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας σε Αποκλειόμενους Παίκτες σύμφωνα με το άρθρο 20. Η απαγόρευση αυτή ξεκινά με την παρέλευση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη θέση του Παίκτη σε αποκλεισμό.
  • Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας εμπορικής επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό Παιγνίων.
  • Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να διενεργεί εμπορική επικοινωνία σε λογαριασμούς που διατηρεί, αναπτύσσει και δημιουργεί ο ίδιος ή Συνεργάτης του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρέχει ειδικά φίλτρα και εφαρμογές αποκλεισμού της πρόσβασης των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις σχετικές με τα θέματα εμπορικής επικοινωνίας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού κανονιστικές διατάξεις καθώς και στις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..
  • Ειδικότερα, η με οποιαδήποτε τρόπο διαφήμιση, προώθηση και προβολή των λοιπών διαδικτυακών παιγνίων, όταν διεξάγονται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG), όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση κβ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του νόμου 4002/11, όπως ισχύει, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του επίσημου ιστοτόπου του κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, μέσω του οποίου διεξάγονται τα εν λόγω παίγνια.

Τι περιέχει ο Κανονισμός

Σύμφωνα με την περιγραφή του υπουργείου, ο  εν λόγω Κανονισμός Παιγνίων και ο Κανονισμός Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ), αποτυπώνουν με την απαιτούμενη σαφήνεια, πληρότητα και λεπτομέρεια, μεταξύ άλλων:
α) την ειδικότερη διαδικασία χορήγησης αδειών,
β) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάτοχοι των αδειών,
γ) τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην αίτηση χορήγησης άδειας,
δ) τις τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων διεξαγωγής των παιγνίων και τα τεχνικά πρότυπα προς τα οποία οφείλουν κατά περίπτωση να συμμορφώνονται,
ε) τις υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών,
στ) τις διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

H συνοπτική αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την συνοπτική αιτιολόγηση, «το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να θεσπίσει Κανονισμό Παιγνίων και Κανονισμό Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ), με Υπουργική Απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α 180) και με γνώμονα την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων πρακτικών και τεχνικών στο πεδίο άσκησης του ρυθμιστικού, εποπτικού και ελεγκτικού της έργου, της διασφάλισης της συμμόρφωσης και της πρόληψης της παραβατικότητας, την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προσαρμογή των εποπτικών και ελεγκτικών της λειτουργιών στην εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες, την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους που ανακύπτουν από το μέγεθος των δραστηριοποιούμενων στη διαδικτυακή αγορά τυχερών παιγνίων επιχειρήσεων, και, τέλος, την προστασία του κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος, προέβη στην εκπόνηση σχεδίου διατάξεων Κανονισμού Παιγνίων και Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου».