• Γεώργιος Καραγιάννης Γενικός Διευθυντής Υδρευσης της ΕΥΔΑΠ

  Γεώργιος Καραγιάννης Γενικός Διευθυντής Υδρευσης της ΕΥΔΑΠ

  ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ, Η ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

  Γεώργιος Καραγιάννης (ΕΥΔΑΠ): Στρατηγική και οφέλη από τη μείωση του μη ανταποδοτικού νερού

  • Μαρίνα Πρωτονοταρίου

  Τη στρατηγική της ΕΥΔΑΠ για τη μείωση των απωλειών νερού και του μη ανταποδοτικού νερού παρουσίασε στο Digital Athens Water Forum ο Γεώργιος Καραγιάννης Γενικός Διευθυντής Υδρευσης της ΕΥΔΑΠ.

  Το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ έχει μήκος 14.000 χλμ και προτεραιότητα της εταιρείας είναι να γίνεται η διαχείρισή του με τέτοιο τρόπο, τόνισε ο κ. Καραγιάννης, ώστε να μειώνεται το μη ανταποδοτικό νερό, όπως λέγεται το νερό που φεύγει από το δίκτυο χωρίς αντίτιμο, είτε επειδή χάνεται  είτε επειδή καταλήγει σε μη τιμολογούμενη κατανάλωση.

  Στις Απώλειες Νερού περιλαμβάνονται η μη εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση, που είναι κάθε είδους κλοπή και παράνομη χρήση νερού (από παράνομες συνδέσεις, αλλά και από μη επιτρεπτή χρήση των πυροσβεστικών παροχών των ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων για λόγους υδροδότησης και όχι πυρόσβεσης).

  Επίσης, περιλαμβάνονται τα σφάλματα Μετρητών και Μετρήσεων από λάθη της λογιστικής διαδικασίας, από ανακριβείς εκτιμήσεις για τους μη λειτουργούντες μετρητές και συστηματικά λάθη λόγω υπομέτρησης των μετρητών των καταναλωτών.

  Και τέλος, οι Πραγματικές (Φυσικές) Απώλειες Νερού, δηλαδή οι ετήσιοι όγκου νερού που χάνονται μέσω όλων των τύπων διαρροών, από βλάβες-θραύσεις στο σύνολο του δικτύου ύδρευσης (πρωτεύον-δευτερεύον και τριτεύον).

  Τα οφέλη από τη μείωση του μη ανταποδοτικού νερού

  «Πολλά είναι τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τη διαχείριση του μη ανταποδοτικού νερού», είπε ο κ. Γεώργιος Καραγιάννης.

  Ειδικότερα μέσω της διαχείρισης και τελικά της μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού επιτυγχάνονται τα εξής:

  • Μείωση της απόληψης νερού και διασφάλιση της βιωσιμότητας των υδατικών πόρων
  • Αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου διανομής νερού
  • Μείωση του κοινωνικού κόστους (οχλήσεις λόγω διακοπής υδροδότησης, ζημιές σε ιδιοκτησίες από θραύσεις αγωγών και κατ΄ επέκταση εισροής υδάτων σε κτίρια, οχλήσεις λόγω διακοπής οδικής κυκλοφορίας, κ.ο.κ.)
  • Μείωση των λειτουργικών δαπανών (κατανάλωση ενέργειας) για άντληση και επεξεργασία νερού
   Αύξηση της αξιοπιστίας και της απόδοσης του δικτύου ύδρευσης
   Βελτίωση του επιπέδου παροχής στους καταναλωτές και επακόλουθα της εταιρικής εικόνας
   Υψηλότερη αποτελεσματικότητα τιμολόγησης και κατ’ επέκταση είσπραξης χρημάτων
  • Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και συμπεριφοράς του συνολικού συστήματος ύδρευσης και επομένως εστίαση στα σημεία που χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπισης
  • Βέλτιστος και πιο στοχευμένος προσδιορισμός των επενδυτικών πλάνων

  Στρατηγική

  Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, η εταιρεία πραγματοποιεί:

  • Ανάπτυξη – επικαιροποίηση των μοντέλων υδραυλικής προσομοίωσης λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, του κεντρικού τροφοδοτικού δικτύου και του δικτύου διανομής των ζωνών πίεσης
  • Συνεχή  έλεγχο  και επαναπροσδιορισμό  των ορίων των ζωνών ελέγχου πίεσης του δικτύου, για ομαλοποίηση των διακυμάνσεων των πιέσεων και ως εκ τούτου μικρότερη καταπόνηση των αγωγών
  • Ορθή εκτίμηση του Υδατικού Ισοζυγίου βάσει των πρακτικών της IWA, προσδιορισμός των συνιστωσών του Μη Ανταποδοτικού Νερού και των κατάλληλων δεικτών απόδοσης
  • Δημιουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Λειτουργίας για τη λήψη αποφάσεων και για τη λειτουργία των δικτύων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με αξιόπιστο, βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο

  Για να προσδιορίσει τη μη τιμολογούμενη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση  η ΕΥΔΑΠ, τοποθετεί υδρομετρητές στο σύνολο των πυροσβεστικών υδροστομίων, για τον υπολογισμό του όγκου του νερού που σήμερα δεν καταμετράται.

  Σήμερα στην περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. λειτουργούν και συντηρούνται 1.580 πυροσβεστικά υδροστόμια. Επίσης, τοποθετεί υδρομετρητές στο σύνολο των πυροσβεστικών παροχών των ακινήτων που σήμερα δεν καταμετρούνται.

  Διαβάστε επίσης:

  Χάρης Σαχίνης (ΕΥΔΑΠ): Τα ESG είναι για μας η καθημερινή λειτουργία μας

  Αντιγόνη Συνοδινού (ΕΥΔΑΠ): Νερό και ενέργεια είναι αλληλένδετα – Τι κάνει η ΕΥΔΑΠ στις ΑΠΕ

  Αναστάσιος Τόσιος: Αυτές είναι οι παγκόσμιες προκλήσεις στην αγορά νερού – Σημαντικός ο κοινωνικός ρόλος της ΕΥΔΑΠ