Τράπεζες

Attica Bank: 269 εκατ. τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης μετοχών παρέμειναν στο Δημόσιο

  • NewsRoom
Ελένη Βρεττού, CEO Attica Bank

Ελένη Βρεττού, CEO Attica Bank


Στο Δημόσιο παρέμειναν 269 εκατ. τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της Attica Bank, καθώς οι υφιστάμενοι μέτοχοι που άσκησαν το δικαίωμα εξαγοράς έως τις 8 Σεπτεμβρίου, απέκτησαν 1.766.297 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 470.617 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Attica Bank: 

H Attica Bank εξέδωσε στις 10-08-2022, 271.448.946 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

– Οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή/και τρίτοι επενδυτές είχαν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της ΠΥΣ, δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων με τιμή εξαγοράς 0,08406 ευρώ ανά τίτλο, κατά το χρονικό διάστημα από 25-08-2022 έως και την 08-09-2022.

– Oι υφιστάμενοι μέτοχοι, που άσκησαν κατά την ως άνω προθεσμία το δικαίωμα εξαγοράς, απέκτησαν 1.766.297 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 470.617 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 2.236.914 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 269.212.032 τίτλοι.

-Τα χρηματικά κλασματικά υπόλοιπα που έχουν καταβληθεί καθ’ υπέρβαση των απαιτούμενων για την απόκτηση ακέραιου αριθμού τίτλων καθίστανται επιστρεπτέα στους μετόχους που αιτήθηκαν την απόκτηση τίτλων.

– Οι 2.236.914 τίτλοι θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων.

– Οι τίτλοι στη συνέχεια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή των τίτλων καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων προετοιμάζεται ήδη και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η Τράπεζα, όπως αναφέρει, θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετατροπής αυτών σε νέες μετοχές της Τράπεζας.

Διαβάστε επίσης:

Χρηματιστήριο Αθηνών: Από 14/9 σε διαπραγμάτευση 1,5 εκατ. νέες μετοχές της Eurobank

Alpha Αστικά Ακίνητα: Η ΓΣ ενέκρινε μικτό μέρισμα 3,42 ευρώ ανά μετοχή – Πράσινο φως στην πώληση ακινήτων στην Alpha BankΣΧΟΛΙΑ