• Γεωθερμία

    Θα έπρεπε να υπάρχει μέριμνα, τα ακριτικά νησιά να καλύπτονται από τηλεπικοινωνιακό σήμα εταιρειών της Ελλάδας