ανακύκλωση

Η ανακύκλωση προϊόντων αποτελεί σήμα κατατεθέν όλων των σύγχρονων και περιβαντολλογικά ευαισθητοποιημένων κοινωνιών. Ο όρος «ανακύκλωση» φέρνει στο μυαλό...