ESG Today

Editorial: Γιατί ESG, γιατί τώρα, γιατί στο mononews.gr


Τα ακρωνύμια, γενικά, είναι απωθητικά. Είναι σαν να αφορούν μια μικρή ομάδα που καταλαβαίνει, αποκλείοντας τους υπόλοιπους. Μερικές φορές όμως μάς αφορούν όλους.

Tα ESG (Ε=Environmental, S=Social, G=Governance) είναι 3 γράμματα που ξαφνικά τα βλέπουμε παντού και ήρθαν για να αλλάξουν τα πάντα στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι αγορές.

Πίσω τους  κρύβεται ένας ολόκληρος, δαιδαλώδης και σύνθετος κόσμος ευρωπαϊκών κανόνων, αξιολογήσεων, προτύπων, συμβούλων, επενδυτών, τραπεζών που καθορίζει με μετρήσιμο τρόπο τις επιδόσεις βιωσιμότητας, τη χρηματοδότηση και τη συνέχεια και των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα ESG φέρνουν την επανάσταση της βιωσιμότητας, η οποία, όπως είπε πρόσφατα η Katie Koch της Goldman Sachs, είναι μια επανάσταση «του μεγέθους της βιομηχανικής και της ταχύτητας της ψηφιακής».

Σήμερα, την ημέρα που το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τη σύνθεση του νέου Δείκτη ESG που δημιουργεί, το mononews.gr είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στην πρόκληση, αφιερώνοντας χρόνο και πόρους και εγκαινιάζοντας την ενότητα «ESG today». 

Μια εξειδικευμένη κατηγορία, αφιερωμένη στις εξελίξεις, τις ειδήσεις και την προσπάθεια των επιχειρήσεων, των funds και των τραπεζών να ευθυγραμμιστούν με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και κριτήρια διακυβέρνησης ESG.

Ακολουθώντας τον παλμό της επικαιρότητας, με γρήγορα αντανακλαστικά, το mononews.gr είναι το πρώτο οικονομικό digital media που επέλεξε να παρουσιάζει όλες τις εξελίξεις γύρω από τα ESG, ξεκινώντας ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της σύνθεσης του νέου Χρηματιστηριακού Δείκτη.

Τι είναι τα ESG;

Τα ESG δεν πρέπει να συγχέονται με αυτό που ονομάζουμε CSR (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), αν και το κοινό τους  είναι ότι στοχεύουν στη βιωσιμότητα.

Το CSR είναι οικειοθελείς δεσμεύσεις με βάση τους 17 στόχους του ΟΗΕ, ενώ τα ESG είναι το πλαίσιο για μετρήσιμες επιδόσεις με βάση ευρωπαϊκά, εθνικά ή άλλα εξειδικευμένα πρότυπα, που ορίζουν τι πρέπει να μετρούν οι επιχειρήσεις και να δημοσιοποιούν εν συνεχεία ώστε να γνωστοποιούν πώς διαχειρίζονται τους κινδύνους και να αποδεικνύουν αν αξιοποιούν τις ευκαιρίες που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Γιατί οι επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης επηρεάζουν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώνει τον κίνδυνο και να παράγει αξία μακροπρόθεσμα.

Τα κριτήρια ESG λαμβάνονται ήδη υπ’ όψιν, κατά την αξιολόγηση μιας ενδεχόμενης επένδυσης, από τα funds και κάθε είδους επενδυτή, καθώς η απουσία στρατηγικής ευθυγράμμισης με τα ESG από μια εταιρεία σημαίνει ενδεχόμενο μελλοντικό κίνδυνο που κανένα χαρτοφυλάκιο δεν θέλει.

Αντίστοιχα και οι τράπεζες ζητούν ήδη από τους πελάτες τους επιδόσεις ESG και οι επενδυτές αξιολογούν τις εταιρείες στις οποίες ενδέχεται να θέλουν να επενδύσουν με βάση τις επιδόσεις αυτές, ώστε να αποφεύγουν εταιρείες που ενδέχεται να ενέχουν μελλοντικό κίνδυνο λόγω των περιβαλλοντικών ή άλλων πρακτικών τους.

Τα ESG σε γενικές γραμμές είναι:

Τα  E-περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η λειτουργία της επιχείρησης επιδρά στο περιβάλλον. Με άξονα την αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής, οι εκπομπές CO2, η ρύπανση του αέρα, η διαχείριση του νερού, τα απόβλητα είναι οι επιπτώσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο.

Τα S-κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Εξετάζονται δηλαδή ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, ισότητα των φύλων κλπ..

Tα G-εταιρική διακυβέρνηση εστιάζουν στην ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τις εργασιακές σχέσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων.

Γιατί τώρα

Τα αρχικά ESG εισέβαλαν στη ζωή των επιχειρήσεων μετά τη δημοσίευση της Οδηγίας Τaxonomy από την Κομισιόν πριν από έναν χρόνο (22/6/2020) και από τότε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις τα συμπεριλαμβάνουν στην επιχειρηματική τους στρατηγική, καθώς η ευθυγράμμιση με αυτά αποδεικνύει για κάθε οικονομική οντότητα (επιχείρηση, fund ή τράπεζα) τις επιδόσεις της στη βιωσιμότητα.

Από το 2020, αυξήθηκε η αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και έθεσε τον στόχο για μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050.

Όμως για να επιτευχθεί ο στόχος, πρέπει να συνταχθεί με αυτόν ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικονομία, για να γίνουν οι επιχειρήσεις μηδενικού αποτυπώματος και κυκλικής οικονομίας, ενώ χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις και αλλαγή προτεραιοτήτων από το βραχυπρόθεσμο κέρδος στο μακροπρόθεσμο όφελος.

Η Ευρώπη, για  να γίνει αυτή τη μεγάλη αλλαγή, εξέδωσε την Οδηγία Taxonomy, δίνοντας στους στόχους βιωσιμότητας και τα κριτήρια ESG υποχρεωτικό χαρακτήρα, αφού η Γνωστοποίηση Μη Χρηματοοικονομικών Δεδομένων θα συνοδεύει τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων.

Ταυτόχρονα, υποχρεώνει επενδυτικά κεφάλαια και τράπεζες να αξιολογούν τις επιχειρήσεις για τις επιδόσεις τους στα ESG,  καθώς η προσήλωσή τους στους στόχους Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση σημαίνουν μικρότερο κίνδυνο και μακροχρόνιες αποδόσεις.

Έτσι η βιωσιμότητα δεν είναι πια μόνο CSR, δηλαδή οικειοθελείς δεσμεύσεις, αλλά μετρήσιμες επιδόσεις με βάση πρότυπα που αυξάνονται και εξειδικεύονται συνεχώς, προκειμένου να αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις πραγματικά πληρούν τα ESG κριτήρια, για να μη χάσουν την πρόσβαση στη δεξαμενή κεφαλαίων ESG.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας αντιληφθεί τον κρίσιμο ρόλο που θα παίξει η βιώσιμη ανάπτυξη όσον αφορά και στην επενδυτική συμπεριφορά, ανακοινώνει σήμερα τη σύνθεση του Δείκτη ESG, με τις ελληνικές εισηγμένες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Στόχος του νέου Δείκτη είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να εντοπίσουν τις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτούς τους τομείς και να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα και την αξία τους.

Ταυτόχρονα όμως η συμμετοχή στο Δείκτη θα αποτελέσει και ένα ισχυρό κίνητρο για το σύνολο των εισηγμένων να επιταχύνουν την προσπάθεια ευθυγράμμισης με τα πρότυπα ESG.

Η προσέλκυση κεφαλαίων στο ελληνικό Χρηματιστήριο πλέον περνά από τις επιδόσεις βιωσιμότητας και όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις για να έχουν «αύριο» πρέπει να εξοικειωθούν με το οικοσύστημα των ESG κριτηρίων.

Γιατί στο mononews.gr

To mononews.gr, το οποίο τον μήνα Ιούνιο επισκέφθηκαν 3.352.259 μοναδικοί χρήστες οι οποίοι πλοηγήθηκαν σε 20.730.328 σελίδες (pageviews), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Google Analytics, οφείλει την επιτυχία του στα ισχυρά αντανακλαστικά του και στην ουσιαστική ενημέρωση που προσφέρει με ύφος απλό, ώστε να γίνονται κατανοητά και τα πιο δύσκολα θέματα.

Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να μην είναι το πρώτο μέσο ενημέρωσης στην Ελλάδα που ανταποκρίνεται στην πρόκληση για ουσιαστική και σε βάθος -και όχι επιφανειακή και  διαφημιστική- ενημέρωση για το οικοσύστημα των ESG.

Γιατί για να ωφεληθούν πραγματικά οι επιχειρήσεις από τη συμμόρφωση με τα ESG πρέπει να ακολουθούν ουσιαστικές στρατηγικές και όχι «να κάνουν απλά marketing χωρίς ουσία».

Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του mononews.gr, Γιώργος Δημητρομανωλάκης, σημειώνει: «Για το mononews.gr προτεραιότητα είναι να ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες των αναγνωστών του, να ενημερώνει και να στηρίζει τις ελληνικές εισηγμένες και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι ελληνικές εταιρείες σήμερα βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, να ευθυγραμμιστούν εγκαίρως με τα κριτήρια ESG και να αξιοποιήσουν τις μεγάλες εισροές κεφαλαίων που κατευθύνονται στις επιχειρήσεις που παρακολουθούν και δημοσιοποιούν τις επιδόσεις τους στα πρότυπα.

Διαπιστώνοντας τη μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, αλλά και το μεγάλο κενό ενημέρωσης στα ελληνικά media για τα ESG, αποφασίσαμε να το καλύψουμε, γιατί έχουμε την έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα που μπορεί να το κάνει.

Με μεγάλη μας χαρά, δίνουμε το παρών στην προσπάθεια αυτή των ελληνικών εταιρειών, ενημερώνοντας έγκυρα και παρουσιάζοντας τις εξελίξεις με στόχο να τις βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν τη μεγάλη επανάσταση της βιωσιμότητας».

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωσηΣΧΟΛΙΑ