F

Business

Premia: Στα 2,48 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο

  • NewsRoom
Σημαντική διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Premia έπειτα από την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου κατά 47,5 εκατ.

Κώστας Μαρκάζος, Premia Properties


Σημαντική αύξηση στα έσοδα και την κερδοφορία της στο πρώτο εξάμηνο του 2021 κατέγραψε η PREMIA, η οποία, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της, ενίσχυσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο επενδύσεών της μέσω αγορών και εισφορών νέων ακινήτων στο πλαίσιο της επιτυχούς, τρίτης κατά σειρά, Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2021.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η PREMIA, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε €3,6 εκ. έναντι €0,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε €2,0 εκ. έναντι €0,8 εκ την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο 2021, ανήλθε σε €3,6 εκ. έναντι €1,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο 2020. Το EBITDA μη
συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA), ανήλθε σε €1,0 εκ., έναντι €0,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το πρώτο εξάμηνο 2021 σε €3,0 εκατ. έναντι €1,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €2,5 εκατ., έναντι €2,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Όπως σημειώνει η Premia, τα αποτελέσματα των (6) εταιρειών που αποκτήθηκαν στις 29.6.2021 ενσωματώνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου από την ημερομηνία απόκτησης τους, ήτοι για (1) ημέρα.

Παράλληλα, κατέγραψε σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων, εκ των οποίων έξι (6) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και τρία (3) στον τομέα των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box.

Ειδικότερα, προχώρησε στην αγορά ενός (1) νέου ακινήτου logistics και ενός (1) εμπορικού ακινήτου (big-box) συνολικής εύλογης αξίας €7,8 εκ. την 30.6.2021 καθώς και στην απόκτηση την 29.6.2021 έναντι τιμήματος €24,6εκ. (μέσω εισφοράς και 1 εκ. σε μετρητά) του συνόλου των μετοχών (6) ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εκμεταλλεύονται συνολικά επτά (7) ακίνητα, πέντε (5) logistics και δύο (2) big boxes, συνολικής εύλογης αξίας €55,2εκ. την 30.06.2021.

Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας αυξήθηκε κατά 61% και διαμορφώθηκε σε €171,5 εκ. την 30.6.2021

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ομίλου περιλαμβάνει δεκαέξι (16) επενδυτικά ακίνητα αξίας €131,6 εκ., έναντι επτά (7) ακινήτων αξίας €65,9 εκ. την 31.12.2020.

Ο Όμιλος παράλληλα έχει επενδύσει από το 2020 σε κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα (σχολεία) μέσω της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ η οποία έχει τη διαχείριση δέκα (10) σχολικών μονάδων στην Αττική μέσω σύμβασης ΣΔΙΤ. Η συνολική αξία του σχετικού δικαιώματος (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο αποσβέσιμο κόστος) ανήλθε σε €39,9 εκ. την 30.6.2021 έναντι €40,4 εκατ. την 31.12.2020.

Τέλος, καταγράφηκε ενίσχυση της ενοποιημένης Καθαρής Θέσης του Ομίλου η οποία διαμορφώθηκε σε €67,8 εκ. την 30.6.2021, ισχυροποιημένη περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της τρίτης κατά σειρά αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούλιο 2021.

Η Καθαρή Θέση του Ομίλου ανήλθε σε €67,8 εκατ. έναντι €38,2 εκατ. την 31.12.2020 και ενσωματώνει εν μέρει (μόνο κατά το σκέλος των εισφορών σε είδος) την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου («ΑΜΚ») η οποία αποφασίστηκε με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2021

Η συνολική αξία της ΑΜΚ ανήλθε σε €75 εκ. με την έκδοση συνολικά 52.083.331 νέων μετοχών, σε τιμή διάθεσης €1,44 ανά νέα μετοχή, περιλαμβάνοντας συνδυαστικά: (α) εισφορές περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας €27,5 εκ. (μετοχές των 6 εταιριών που αποκτήθηκαν στις 29.6.2021 αξίας €23,6 εκ. καθώς και ομολογίες έκδοσης της Εταιρείας αξίας €3,9 εκ.) και (β) μετρητά ύψους €47,5 εκ. Σημειώνεται ότι την 30.6.2021 δεν ενσωματώνεται στην Καθαρή Θέση το σκέλος των μετρητών.

Κατωτέρω παρατίθενται συνοπτικά μεγέθη της ενοποιημένης κατάστασης συνολικών εσόδων και της ενοποιημένης κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης την 30.6.2021:

Προοπτικές για το 2021:

Έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον Ιούλιο 2021, συνολικής αξίας €75 εκ., συνδυαστικά με εισφορά σε είδος και με καταβολή μετρητών, η PREMIA διαθέτει όλα τα εχέγγυα για μία ακόμα πιο δυναμική αναπτυξιακή πορεία καθώς έχει διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της, διαθέτει τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της και έχει ενισχύσει σημαντικά τη μετοχική της βάση με την είσοδο θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η Fastighets AB Balder, μια εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του Ευρωπαϊκού real estate, η οποία απέκτησε ποσοστό 17,22% αναλαμβάνοντας ρόλο στρατηγικού επενδυτή.

Παρά τις αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας λόγω της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19), η PREMIA συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, εστιάζοντας στην έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση ευκαιριών σύμφωνα πάντοτε με την επενδυτική της στρατηγική.

Στόχος της Εταιρείας είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων στους κλάδους που έχει ήδη παρουσία, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα (big-boxes) και κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της σε άλλους κλάδους του real estate. Επιπλέον, η Εταιρεία σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου της επιδιώκοντας την υιοθέτηση αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της εναρμόνισής της στις πρακτικές των διεθνών και ελληνικών δεικτών ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης – Environmental, Social and Governance).

Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, η PREMIA επιδιώκει την ενεργή διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να διερευνήσει στο άμεσο μέλλον τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησής της, με στόχο την περαιτέρω υγιή και δυναμική ανάπτυξή της.

Διαβάστε επίσης

PREMIA PROPERTIES: Απέκτησε ακίνητο στον Πειραιά έναντι 10,2 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Στα €471,5 εκατ. τα EBITDA το α’ εξάμηνο του 2021ΣΧΟΛΙΑ