• Business

  Φίλιππος Νάκας: Μέρισμα €0,20/μετοχή και επιστροφή ποσού στους μετόχους ενέκρινε η ΓΣ

  • NewsRoom
  Φίλιππος Νάκας

  Φίλιππος Νάκας


  Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των €1.268.000  ήτοι €0,20 ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Φίλιππος Νάκας ΑΒΕΤΕ.

  Η Γ.Σ. ενέκρινε επίσης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού €443.800 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  €0,07 και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €443.800 και την επιστροφή στους μετόχους ποσού €443.800 με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,07.

  Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι ενέκριναν τα ακόλουθα:

  1. Την ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2023 (01.07.2022 – 30.06.2023) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως, των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

  2. Τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2022 – 30.06.2023 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

  3. Την Έκθεση Αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018 για την περίοδο 01.07.2022 έως 30.06.2023 και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της πληρότητας των πληροφοριών που περιλαμβάνει η Έκθεση Αποδοχών Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

  4. Την επιλογή της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (PKF ΕΛΛΑΣ), Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα, για τον έλεγχο της χρήσης 01.07.2023 – 30.06.2024.

  5. Την καταβολή ως μέρισμα του ποσού των 1.268.000€  ήτοι € 0,20 ανά μετοχή.   Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής του μερίσματος και να προβεί στις ανάλογες δημοσιεύσεις.

  6. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 443.800€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,07€.

  7. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 443.800€ και την επιστροφή στους μετόχους ποσού 443.800€ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου προς τους δικαιούχους και να προβεί στις δέουσες δημοσιεύσεις.

  8. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού με τη συμπλήρωση των παρακάτω μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου:

  λγ. Με την από 06.12.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά ποσό 443.800€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από την έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07€. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 4.247.800,00 € και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,67 € ανά μετοχή.

  λδ. Με την από 06.12.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται  κατά ποσό 443.800€ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού 443.800€ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07€.  Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 3.804.000,00€ και διαιρείται σε 6.340.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € ανά μετοχή.

   9.  Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/07/2022 – 30/06/2023.

   10. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Από 18 Δεκεμβρίου η καταβολή του μερίσματος

  Η Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ορίστηκε ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ.

  Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις από 01.01.2009 διενεργούνται με βάση τον κανόνα “record date” όπου οι δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσης 01.07.2022-30.06.2023 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.

  Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.

  Σύμφωνα με το άρθρο 5.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2023 ενημερώνουμε τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας μας ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την ALPHA BANK και θα αρχίσει στις 18 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2024, περίοδο κατά την οποία οι μέτοχοι θα εισπράξουν το μέρισμα μέσω:

  των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της. (ALPHA BANK Τμήμα Εταιρικών Πράξεων, Λεωφόρος Αθηνών 103, Αθήνα 104 47, τηλ. 210 3436704, αρμόδια κα. Εύη Απίστολα).

  Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Alpha Bank για ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή ως την 17η Δεκεμβρίου 2024).

  Μετά τις 17 Δεκεμβρίου 2024 η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας (19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, 190 02 Παιανία Αττικής, τηλ. επικοινωνίας 210 6686101 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

  Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

  Διαβάστε επίσης: 

  Επιβεβαίωση Mononews: Η Μαίρη Σαρπ πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Αντικαθιστά τον Ιωάννη Λιανό

  Ανάπτυξη 2,1% στο τρίτο τρίμηνο του έτους  ΣΧΟΛΙΑ