Τράπεζες

Ζαββός: Το Ταμείο Ανάκαμψης και ο μετασχηματισμός των τραπεζών – Οι 14 προτάσεις για την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Ηρακλής Ζαββός

Ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κ. Γιώργος Ζαββό


Το Ταμείο Ανάκαμψης επιταχύνει τον μετασχηματισμό των τραπεζών και της κεφαλαιαγοράς με βάσει τα κριτήρια ESG, και δίνει έμφαση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο ρόλος των τραπεζών γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος ενόψει της εισροής των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς θα αξιολογήσουν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων και θα μοχλεύσουν τα δάνεια του Ταμείου, κινητοποιώντας επιπλέον κεφάλαια και συμβάλλοντας στον κομβικό μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας, ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Ζαββός, μιλώντας στο «11th Annual Capital Link Sustainability Forum».

Η κυβέρνηση, υπογράμμισε, υλοποιεί ένα καινοτόμο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς με την εμπέδωση της ψηφιακής επανάστασης που ενισχύει την αξιοπιστία, την επάρκεια, τη διαφάνεια και τη διαδραστικότητά της. Ήδη έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις στο σκέλος της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών, που αποτελεί βασικό πυλώνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Προχωρούμε ταχύτατα στον θεσμικό και εποπτικό εκσυγχρονισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε αυτή να γίνει αποτελεσματικότερη και κατά τον έλεγχο περιπτώσεων στο πεδίο της «μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης». Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσουμε και την στρατηγική για την δημιουργία πλαισίου προτύπων για πράσινα ομόλογα και για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό των πολιτών και της επιχειρηματικής κοινότητας στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, συμπλήρωσε ο κ. Ζαββός.

Σε ότι αφορά τις εισηγμένες εταιρίες, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των μελών των ΔΣ. Ενώ προβλέπονται κυρώσεις στις περιπτώσεις αποκλίσεων από τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης και παραβάσεων των ορκωτών λογιστών.

Κομβικός είναι ο ρόλος για τη μονάδα κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, καθώς σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί: την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως ως προς την επάρκεια και την ορθότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής και μη πληροφόρησης,

Να σημειωθεί ότι έχει ήδη συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την κωδικοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας η οποία διέπει την εποπτική αρχή (δηλ. την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), ώστε να διευκολυνθεί και να γίνει αποτελεσματικότερη στο έργο της.

Σε αυτό το στάδιο, η επιτροπή έχει ξεκινήσει να διερευνά τις θεσμικές ατέλειες του συστήματος που οδήγησαν στην υπόθεση της Folli-Follie προκειμένου να ετοιμάσουν σχετικό πόρισμα και πρόταση, για την αναθεώρηση του πλαισίου για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μεταξύ αυτών εξετάζονται:

1. Δημιουργία ανεξάρτητου πειθαρχικού οργάνου ή η δημιουργία δύο ανεξάρτητων οργάνων για πρόληψη και καταστολή.

2. Ενίσχυση συνεργασίας με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Πρόθεση είναι η στενότερη συνεργασία και συνέργεια με ορκωτούς ελεγκτές και ενδεχομένως να εξεταστεί το πλαίσιο για την έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου.

3. Εκσυγχρονισμός της οργανωτικής και διοικητικής δομής.

4. Αναθεώρηση του πλαισίου για τη στελέχωση και την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας-αξιολόγησης των στελεχών της.

5. Αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχων και λειτουργίας, με ενίσχυση των εποπτικών εργαλείων και αρμοδιοτήτων.

6. Ψηφιακός μετασχηματισμός και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης για την πρόληψη και για την τεκμηρίωση ελέγχων και κατασταλτικών μέτρων.

7. Ενσωμάτωση όλων των σχετικών κοινοτικών οδηγιών και των ευρωπαϊκών προτύπων που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κεφαλαιαγορών (European Securities and Markets Authority -ESMA), στην οποία είναι ήδη μέλος.

8. Ενσωμάτωση όλων των νέων οδηγιών για προετοιμασία συμμετοχής της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο σχέδιο της Ε.Ε. για τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής επιτροπής κεφαλαιαγοράς.

9. Συνέργειες-συνεργασίες και υιοθέτηση αποτελεσματικών εργαλείων και μεθόδων που ακολουθούνται σε διεθνές επίπεδο, πχ, από τις αμερικανικές αρχές.

10. Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων, σε πολλά επίπεδα (πχ με άλλες επιτροπές κεφαλαιαγοράς, τράπεζες, αρμόδιες αρχές, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο συνεργασίας του ΟΟΣΑ και της FATF (Financial Action Task Force) για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

11. Ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης εντός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αυτό περιλαμβάνει νέο πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας, καθώς ο ασκών τον έλεγχο θα ελέγχεται επίσης.

12. Ενίσχυση της ασφάλειας δεδομένων και υποχρεώσεων έναντι της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου και το πότε και πως μπορεί αυτό να αρθεί.

13. Ενίσχυση της νομικής προστασίας των μελών και των στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει των βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν στην Ε.Ε. και διεθνώς, προκειμένου να επιτελούν το έργο τους χωρίς το φόβο ή την απειλή προσωπικών διώξεων.

14. Ενίσχυση της ανεξαρτησίας ως αρχή, βάσει των βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν για τις ανεξάρτητες αρχές στην Ε.Ε. και διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και θέματα αξιολόγησης στελεχών και μελών, και το θέμα της νομικής προστασίας (όρια, προϋποθέσεις, κλπ), και της ανεξαρτησίας των μελών. Επίσης, στο θέμα της ανεξαρτησίας εντάσσεται το ζήτημα της αυτοχρηματοδότησης, αυτοδιοίκησης και αυτοαξιολόγησης. Για παράδειγμα, τα πειθαρχικά όργανα, τα όργανα καταστολής, πρόληψης να είναι ανεξάρτητα και να λειτουργούν εντός της αρχής. Δηλαδή, να υπάρχουν ισχυρές δικλείδες ασφαλείας για την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα του έργου της, χωρίς να δέχεται έξωθεν παρεμβάσεις (ελέγχους κλπ).


ΣΧΟΛΙΑ