Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Σε εξέλιξη το σχέδιο μετασχηματισμού της, με τη διάσπαση της τράπεζας – Έκτακτη Γ.Σ. στις 10 Δεκεμβρίου

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς


Το επιχειρησιακό σχέδιο για την εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να ανακοινώσει αύριο Δευτέρα, η διοίκηση του ομίλου στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν υπό το πρίσμα της απόφασης της ΕΚΤ να απορρίψει το αίτημα της Τράπεζας για την πληρωμή του κουπονιού των Cocos των 165 εκατ. ευρώ, επικυρώνοντας την απόφαση του SSM.

Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για τη μετατροπή των CoCos αξίας 2 δισ. ευρώ, που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του 2015, σε μετοχές. Η μετατροπή του CoCo θα γίνει αυτόματα εντός ενός μήνα από την καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του κουπονιού, δηλαδή στις 2 Δεκεμβρίου, και θα οδηγήσει στην αύξηση του ποσοστού που διαθέτει σήμερα το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ από το 26,4% σε 61,3%.

Όπως έχει γράψει το Mononews, η αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου μέσω του Ταμείου στο 61,3%, αποτελεί στάδιο ενός ευρύτερου σχεδίου μετασχηματισμού της Τράπεζας με στόχο την επαναϊδιωτικοποίησή της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) εντός του 2021. Η προσωρινή κρατικοποίηση της Τράπεζας δεν θα συνοδευτεί με αύξηση των μελών που διαθέτει το ΤΧΣ στο διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς, πέραν του ενός μέλους που ούτως ή άλλως έχει τοποθετήσει σήμερα. Ο λόγος είναι ότι, κατά την ενδιάμεση κρίσιμη περίοδο έως και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα πρέπει να δοθεί αρνητικό μήνυμα στις αγορές ότι η τράπεζα κρατικοποιείται.

Η μη πληρωμή των Cocos δεν συνεπάγεται αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσει όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις. Mετά την εξέλιξη αυτή η Τράπεζα εξοικονομεί 495 εκατ. ευρώ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας τα κεφάλαιά της κατά 40 μονάδες βάσης ετησίως. Όπως επισήμανε σε πρόσφατη έκθεσή της η JP Morgan η μετατροπή του Cocos σε μετοχές θα αυξήσει τα ίδια κεφάλαια σε 7,6 δισ. ευρώ και δεν θα έχει καμία επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες της Πειραιώς, δεδομένου ότι τα Cocos έχουν ήδη ταξινομηθεί ως βασικά κεφάλαια CET1. Με την εξοικονόμηση των 495 εκατ. ευρώ από τα Cocos, η διοίκηση της Πειραιώς σύμφωνα με την JP Morgan θα μπορούσε να υποστηρίξει μια πρόσθετη τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 2 – 2,5 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Τράπεζας προωθεί ήδη δύο τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega (5+2 δισ. ευρώ), ενώ με παράλληλες διαδικασίες υλοποιείται το σχέδιο της απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας (hive down). Η Τράπεζα ανακοίνωσε την πραγματοποίηση έκτακτης γενικής συνέλευσης την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου προκειμένου να εγκρίνει το σχέδιο απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας .

Η διάσπαση

Μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Διασπώμενη θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και δραστηριότητες που δεν αφορούν την άσκηση τραπεζικών εργασιών, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, η επωνυμία της θα τροποποιηθεί σε «Πειραιώς Financial Holdings Ανώνυμη Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «Πειραιώς Financial Holdings», ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στη διασπώμενη θα μεταφερθεί η ζημιά των δύο τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega, ύψους 1,3 δις ευρώ.

Αντίστοιχα η Επωφελούμενη θα φέρει την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς» και σε αυτή θα εισφερθεί ο αποσχιζόμενος κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας της Διασπώμενης. Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα ανέρχεται σε 5.400 εκατ. ευρώ και θα διαιρείται σε 5.400.000.000 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία.

Όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό δελτίο «η απόφαση της διοίκησης για τον εταιρικό μετασχηματισμό εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της γνωστοποιηθείσας στο επενδυτικό κοινό επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας, και θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της, καθώς θα διευκολύνει την επιτάχυνση της διαδικασίας αποαναγνώρισης σημαντικού ύψους μη εξυπηρετούμενων δανείων της τάξεως των 7 δις ευρώ μικτής λογιστικής αξίας από τον υφιστάμενο σήμερα ισολογισμό της Τράπεζας, και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων από το επίπεδο του 50% στο επίπεδο του 30%. Επίσης, ο εν λόγω εταιρικός μετασχηματισμός θα διευκολύνει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων κατηγορίας AT1 ή Τ2 από τη Διασπώμενη, ως μητρική πλέον του ομίλου. Παράλληλα, η αποαναγνώριση των βαθιά ληξιπρόθεσμων και σε μεγάλο ποσοστό καταγγελμένων δανείων θα επιτρέψει στην Επωφελούμενη να εξοικονομήσει όχι μόνον κεφάλαια, αλλά και ανθρώπινους και υλικούς πόρους, προκειμένου να τους στρέψει σε πιο αποδοτικές τραπεζικές δραστηριότητες, μετά από βαθμιαία αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου και ενίσχυση της ψηφιακής τραπεζικής λειτουργίας (digital banking), με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προϊόντων, σύμφωνα άλλωστε με το δημόσια εκπεφρασμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό της Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, η κίνηση αυτή θα επιτρέψει τη σημαντική μείωση του ύψους προβλέψεων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL allowance) και την αποδέσμευση κεφαλαίων που θα συνδράμουν στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας και τη διευκόλυνση χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας εξυπηρετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και το δημόσιο συμφέρον. Ακόμα, η σκοπούμενη Διάσπαση θα διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές της Επωφελούμενης στη βέλτιστη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα απομείνουν με χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (αναδιαρθρώσεις, εισπράξεις, ρευστοποιήσεις, διαγραφές, επιλεκτικές από επενδύσεις) και τη δυνατότητα απορρόφησης του όποιου κόστους αυτές συνεπάγονται, ιδίως όταν πρόκειται για βιώσιμες επιχειρήσεις τις οποίες αξίζει να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα για να ξεπεράσουν την παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Τέλος, η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και των προοπτικών της Επωφελούμενης, θα επιτρέψει τη σταδιακή ενίσχυση του βαθμού επενδυσιμότητας σε ενοποιημένο επίπεδο (Διασπώμενη και Επωφελούμενη) προς όφελος των κατόχων μετοχών και ομολόγων της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς, παράλληλα με αναμενόμενα μεσοπρόθεσμα οφέλη σε επίπεδο πιστοληπτικής διαβάθμισης, τιμολόγησης, εμπορικής παρουσίας και, συνεπακόλουθα, κεφαλαιακής θέσης.

Το σχέδιο εξυγίανσης

Το συνολικότερο σχέδιο εξυγίανσης της Τράπεζας που θα πρέπει να εκπονηθεί με τις εποπτικές αρχές το προσεχές διάστημα, προβλέπει την πραγματοποίηση μιας νέας τιτλοποίησης-μαμούθ ύψους 13 δισ. ευρώ. Η υλοποίησή του προϋποθέτει την αξιοποίηση πρόσθετων εργαλείων, όπως η δημιουργία μιας Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού (Asset Management Company – AMC), δηλαδή μια λύση τύπου bad bank, όπως έχει προτείνει η ΤτΕ.

Μέσω της λύσης αυτής η Τράπεζα θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το σημερινό υψηλό επίπεδο των 22,5 δισ. ευρώ, που είναι το ύψος των NPEs της τράπεζας στην Ελλάδα. Το ποσοστό των NPEs της Τράπεζας Πειραιώς θα πρέπει να πέσει από το σημερινό 48% σε μονοψήφιο ποσοστό, προκειμένου η τράπεζα να καταστεί ελκυστική και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από ιδιώτες, να καλυφθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Το σχέδιο μετασχηματισμού της προβλέπει επίσης τη σημαντική περικοπή του κόστους κατά 20% τα προσεχή χρόνια με μείωση δικτύου στα 420 καταστήματά εντός του 2021 από 520 σήμερα και άμεση μείωση του αριθμού των υπαλλήλων έως και 1.000 άτομα στο πλαίσιο του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, το οποίο πήρε παράταση έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης:

Γιατί «τρέχει» η μετοχή της Πειραιώς, που μέσα σε τέσσερις μέρες έχει κερδίσει 41,8%

Τράπεζα Πειραιώς: Η εθελούσια έξοδος μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 άτομα – Ποιούς αφορά η ολιγοήμερη παράταση

Τράπεζα Πειραιώς: «Όχι» από τον SSM στην πληρωμή των CoCos – Οι εξελίξεις μετά την απόφαση

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ