Τράπεζες

Τι προτείνουν οι τράπεζες για 1 δισ. ευρώ συμβάσεις Leasing

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονομικών

Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονομικών


Ερωτηματικά έχουν εγερθεί σε ότι αφορά το κατά πόσον οι «κόκκινες» χρηματοδοτικές μισθώσεις μπορούν τελικώς να τιτλοποιηθούν μέσω του APS του Ηρακλή.

Το Υπουργείο Οικονομικών αν και έχει συμπεριλάβει τη σχετική διάταξη στο Σχέδιο Νόμου για τον Ηρακλή εν τούτοις εγείρονται ερωτηματικά αν οι εταιρίες leasing που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα αλλά χρηματοοικονομικά ιδρύματα μπορούν να συμπεριληφθούν στις διατάξεις.

Η διάκριση πως οι τιτλοποιήσεις αφορούν δάνεια τραπεζών ή θυγατρικών τους δημιουργεί ένα ζήτημα καθώς δεν μπορεί να δοθεί σε κάποιες εταιρίες το δικαίωμα να τιτλοποιήσουν και σε άλλες του ίδιου κλάδου όχι. Οι συμβάσεις αυτές που έχουν κοκκινήσει όλες σχεδόν έχουν χορηγηθεί από εταιρίες Leasing που είτε υφίστανται είτε έχουν απορροφηθεί από τις ίδιες τις τράπεζες.

Επιστολή απέστειλε στο Υπουργείο η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στην οποία σημειώνεται μεταξύ άλλων:

Στο Μέρος Β΄ του Σχεδίου Νόμου (άρθρα 19 μέχρι και 33), υπό τον επιμέρους τίτλο τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4649/2019 (Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ»), περιλαμβάνονται οι σχετικές τροποποιήσεις. Θέτω υπόψη σας, την κοινή άποψη των Τραπεζών-Μελών , ως προς την ανάγκη τροποποίησης του νόμου σε ό,τι αφορά τις Συμβάσεις Leasing, ώστε να μην
δημιουργείται οποιαδήποτε αμφιβολία ότι υπάγονται και αυτές ανεξάρτητα από το ποιος τις κατάρτισε.

Οι τράπεζες προτείνουν τις εξής εναλλακτικές λύσεις για το θέμα

Επιλογή 1η:

Άρθρο 20

Ορισμοί – Τροποποίηση περ. 1 άρθρου 2 N. 4649/2019

Στο πρώτο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου 2 του N. 4649/2019 (Α΄ 206) προστίθενται οι λέξεις «ή από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή θυγατρικές αυτών» και η παρ.1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1) Ως τιτλοποίηση απαιτήσεων» νοείται η μεταβίβαση απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση ή ρύθμιση, από δάνεια ή πιστώσεις ή από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή θυγατρικές αυτών, εξαιρουμένων των «εγγυημένων απαιτήσεων», σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση ομολογιών. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του Ν. 3156/2003 (Α΄ 157), καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος.»

Επιλογή 2η:

Άρθρο 20

Ορισμοί – Τροποποίηση περ. 1 άρθρου 2 Ν. 4649/2019

Στο πρώτο εδάφιο της περ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4649/2019 (Α΄ 206) προστίθενται οι λέξεις «ή από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί ή τηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα στους ισολογισμούς τους» και η περ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1) Ως τιτλοποίηση απαιτήσεων» νοείται η μεταβίβαση απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση ή ρύθμιση, από δάνεια ή πιστώσεις ή από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που έχουν χορηγηθεί ή τηρούνται από πιστωτικά ιδρύματα στους ισολογισμούς τους, εξαιρουμένων των «εγγυημένων απαιτήσεων», σε συνδυασμό με την έκδοση και διάθεση ομολογιών. Η τιτλοποίηση απαιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 του Ν. 3156/2003 (Α΄ 157), καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος.»

Αιτιολογική πρόταση Τροπολογίας:

Ενώ η νομοθετική βούληση είναι να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος «Ηρακλής» οι απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιλεγείσα
διατύπωση είναι πρόσφορη -σε μία αυστηρά γραμματική ερμηνεία- να δημιουργήσει ερμηνευτική ασάφεια και ερωτηματικά, για το εάν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και συμβάσεις leasing που είτε έχουν εξαρχής χορηγηθεί από τα ίδια τα πιστωτικά ιδρύματα ή θυγατρικές των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε έχουν περιέλθει στον ισολογισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων με εταιρικές πράξεις, καθώς, σχεδόν στην πλειοψηφία αυτών, δεν είχαν αρχικά «χορηγηθεί από πιστωτικά ιδρύματα», αλλά, ως είθισται, από θυγατρικές των τραπεζών leasing εταιρίες, οι οποίες είτε παραμένουν στους ομίλους τους, είτε έχουν απορροφηθεί από τις τράπεζες.

Το ύψος των συγκεκριμένων συμβάσεων εκτιμάται σε 1 περίπου δις ευρώ. Η νέα διατύπωση υπό την μία ή την άλλη εκδοχή της αποτρέπει το ενδεχόμενο αυτό και αποδίδει με σαφήνεια τη νομοθετική βούληση να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και συμβάσεις leasing, ανεξάρτητα από το εάν η σύμβαση καταρτίστηκε από πιστωτικό ίδρυμα ή θυγατρική του.

Διαβάστε επίσης

Attica Bank: Σήμερα η κρίσιμη γενική συνέλευση για το μέλλον της τράπεζας

Γκίκας Χαρδούβελης: Οι κρυφές λεπτομέρειες της συναρπαστικής διαδρομής του νέου προέδρου της Εθνικής

Ζαββός: Εξαιρετικά επιτυχημένη η πορεία του σχεδίου ΗΡΑΚΛΗΣΣΧΟΛΙΑ