Τράπεζες

Alpha Bank: Εκταμιεύσεις 1,1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο

Alpha Bank


Σε 1,1 δισ. ευρώ ανήλθαν οι εκταμιεύσεις της Alpha Bank στο πρώτο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια του οποίου η Τράπεζα ενέγραψε ζημιές λόγω περαιτέρω μείωσης των «κόκκινων» δανείων.

Ανθεκτική λειτουργική επίδοση παρουσίασε η Alpha Bank, με Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξημένο κατά 2,1% σε ετήσια βάση στα αποτελέσματα α’ τριμήνου που ανακοίνωσε νωρίτερα σε σχέση με τον προηγούμενο προγραμματισμό της, που ήταν για την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι ζημίες της μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 282,2 εκατ. ευρώ, λόγω πρόσθετων απωλειών από την απομείωση «κόκκινων» δανείων.

Η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους 1,1 δισ. το α’ τρίμηνο 2021.

Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά  0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών.

– Ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των Εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 84,3 εκατ. ευρώ, έναντι  83,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας.

Τα κύρια λειτουργικά αποτελέσματα καταγράφουν σημαντική επίδοση

– To α’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 236,6 εκατ., αυξημένο κατά 16,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της λειτουργικής επίδοσης και της αύξησης της αποδοτικότητας.

-Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 399,6 εκατ., κυρίως λόγω της σημαντικά υψηλότερης συνεισφοράς του κόστους χρηματοδότησης. Κατά το α’ τρίμηνο 2021, το Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελήθηκε κατά περίπου 36 εκατ. από την εφαρμογή του αρνητικού επιτοκίου -1% που χορήγησε η ΕΚΤ λόγω της επίτευξης του στόχου που σχετίζεται με το TLTRO-III για την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 έως τον Μάρτιο 2021.

– Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 258,4 εκατ., λόγω της μείωσης τόσο των Δαπανών Προσωπικού, όσο και των Γενικών Διοικητικών Εξόδων. To α’ τρίμηνο 2021, τα Συνολικά Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 418,4 εκατ., ως αποτέλεσμα  160,1 εκατ. εκτάκτων εξόδων περιόδου σχετιζόμενων με έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπών εκτάκτων δαπανών.

– Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 60,9 εκατ. έναντι 429,7 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2020, κατά το οποίο είχαν επωφεληθεί λόγω της ανταλλαγής μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους  171 εκατ. καθώς επιπλέον κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

– Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 137,5 εκατ. έναντι  537,1 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των έκτακτων εξόδων της περιόδου καθώς και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εσόδων.

– Οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων το α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 390,6 εκατ., εκ των οποίων τα 317 εκατ. σχετίζονται με τις μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων με την πλειοψηφία να αποδίδεται στην αύξηση της περιμέτρου των συναλλαγών σχετιζόμενων με το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο («Project Sky»).

– Οι ζημίες  μετά από φόρους ανήλθαν σε -282,2 εκατ. έναντι -29,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2020.

Σημειώνεται ότι το α’ τρίμηνο 2021, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων περιλαμβάνει  25 εκατ. (εφάπαξ) έσοδο τόκων που προέκυψε από το όφελος του Προγράμματος TLTRO-III, το οποίο δεν είχε καταγραφεί το β’ εξάμηνο του 2020.

Επίσης, το α’ τρίμηνο του 2021, τα έξοδα αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν πρόβλεψη  97,2 εκατ. σχετιζόμενα με το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού και 19,2 εκατ. που αφορούν σε έξοδα αντικατάστασης υποδομής, ενώ τα λοιπά έκτακτα έξοδα περιλαμβάνουν απομείωση σε υπεραξία και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους  26,8 εκατ. ευρώ.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια – Ρευστότητα και Διαχείριση των Καθυστερήσεων

– Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,3%, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16% στο τέλος Μαρτίου 2021.

–  Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις να ανέρχεται σε 90% στο τέλος Μαρτίου 2021 έναντι 95% το προηγούμενο έτος, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 143%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

– Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αυξήθηκε σε  12,9 δισ. Έναντι 3,9 δισ. το α’ τρίμηνο, το οποίο αντιστοιχεί σε 18% του Συνολικού Ενεργητικού, επιτρέποντας τη σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης ως αποτέλεσμα των ευνοϊκότερων όρων χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ, συνεισφέροντας σημαντικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

– Στο τέλος Μαρτίου 2021, οι Δείκτες1 Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και Καθυστερήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 24%, και 13%, αντίστοιχα.

– Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 53%, ενώ στην Ελλάδα σε 48%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 87%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 130%.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Ισχυρή είναι η κεφαλαιακή βάση  της τράπεζας με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,3%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το ελάχιστα απαιτούμενο εποπτικό.

Στο τέλος Μαρτίου 2021, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε 7,1 δισ., ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 16%, μειωμένος κατά 125 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση.

Η μείωση αυτή προέκυψε λόγω της επίδρασης από τα αποτελέσματα περιόδου καθώς και κατά περίπου 70 μονάδες βάσης από την εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΠ 9 και των μεταβατικών διατάξεων της Βασιλείας ΙΙΙ, τα οποία αναγνωρίστηκαν, όπως κάθε χρόνο, το α’ τρίμηνο. Η μείωση αυτή οφείλεται επίσης στο χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων που αποτιμώνται στην εύλογη αξίας.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 18,3% στο τέλος Μαρτίου 2021, μειωμένος κατά 10 μονάδες βάσης, μετά από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου Tier ΙΙ ύψους  500 εκατ. τον Μάρτιο 2021, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους  1,9 δισ. έναντι του ελάχιστου  εποπτικού ορίου (OCR) 14%.

Η επίπτωση της συναλλαγής Galaxy, 280 μονάδων βάσης, αναμένεται να καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο 2021. 

Νέες χρηματοδοτήσεις ύψους  1,1 δισ.

Κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου οικονομικής κρίσης λόγω του Covid-19, η Alpha Bank συνέχισε να στηρίζει σταθερά τους Πελάτες της.

Το α’ τρίμηνο 2021, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα, ανήλθαν σε  1,1 δισ. έναντι  1,6 δισ. το πρώτο τρίμηνο 2020, κυρίως στους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού. Μετά από τη λήξη των μέτρων αναστολής καταβολής οφειλών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων, που τέθηκαν σε ισχύ κατά τη διάρκεια του 2020, η Alpha Bank προσφέρει ενεργά νέες λύσεις «ενίσχυσης» των πελατών της που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επίπτωση στις πληρωμές τους.

Συμπληρωματικά των μέτρων αυτών, αποτελεί το επιτυχημένο πρόγραμμα κρατικών επιδοτήσεων δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας «Γέφυρα», στο οποίο έχουν εγγραφεί το α’ τρίμηνο 2021 δανειολήπτες στεγαστικών δανείων της Alpha Bank που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα χορηγήσεων ύψους περίπου 1,1 δισ.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 49,8 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2021, αυξημένες κατά 0,7 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Σε ετήσια βάση, τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά  0,7 δισ. και ανήλθαν σε 43,3 δισ.

Ως αποτέλεσμα, το α’ τρίμηνο 2021, το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 3% ή  0,7 δισ. και ανήλθε σε 28,5 δισ.

Μετά από την ενισχυμένη εποχική επίδοση του δ΄ τριμήνου 2020, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά  0,2 δισ. και ανήλθαν σε 43,6 δισ. το α΄ τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω εκροών από καταθέσεις φορέων του Δημοσίου. Παράλληλα, οι εισροές καταθέσεων του Ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση 0,3 δισ, προερχόμενες κυρίως από Νοικοκυριά.

 Στο τέλος Μαρτίου 2021, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε 12,9 δισ., αύξηση ύψους 1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση του δανεισμού της Τράπεζας μετά από τις τροποποιήσεις της ΕΚΤ στους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ) που ανακοινώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020. Επωφελούμενη από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας κυμάνθηκε σε αρνητικά επίπεδα.

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητα, καθώς η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και οι αποπληρωμές που συνεχίστηκαν το α’ τρίμηνο 2021, αντιστάθμισαν τις εισροές. Στο τέλος Μαρτίου 2021, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 23,9%2 μετά από τη συναλλαγή Galaxy, ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανέρχεται σε 26,3% . Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα ανήλθαν σε  4,9 δισ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα μειώνεται σε 13,3%επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου και σε 15,9% σε επίπεδο Ομίλου.

Το α’ τρίμηνο 2021, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 390,6 εκατ., έναντι  569,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων 317 εκατ. σχετίζονται με επερχόμενες πωλήσεις ΜΕΑ, που προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την αύξηση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ προς αναδιάρθρωση στη θυγατρική Τράπεζα του Ομίλου στην Κύπρο (“Project Sky”).

Τα Λειτουργικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 31,7 εκατ., επηρεασμένα αρνητικά από τη χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς καθώς και από ζημίες που προέκυψαν κυρίως από μη τραπεζικές δραστηριότητες.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε  29,4 εκατ., αυξημένα κατά 3,2% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης στα Γενικά Διοικητικά Έξοδα, κυρίως ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εξόδων συμβουλευτικών υπηρεσιών, των εξόδων πληροφορικής καθώς και στην επιβάρυνση που προέκυψε από την εισφορά στο Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων.

Διαβάστε επίσης:

Mε κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης η αύξηση της Alpha BankΣΧΟΛΙΑ