F

Τράπεζες

Αλλαγές στον τρόπο εγγύησης των καταθέσεων – Τι εισηγείται η Ευρώπη, τι συμβαίνει στη χώρα μας

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Μιας και σε πολιτικό επίπεδο η Ευρώπη δεν αποφασίζει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών αναλαμβάνει το σημαντικό ρόλο να διαβουλευτεί με τις εθνικές αρχές για να ομογενοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα Tαμεία Eγγύησης Kαταθέσεων ώστε αυτά να διασφαλίζουν τις καταθέσεις των πολιτών στις τράπεζες κατά τρόπο απόλυτο.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διαβουλεύεται για την κατάργηση και αντικατάσταση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών και προτείνει να επεκταθεί η τρέχουσα απαίτηση για να διασφαλιστεί ότι όλα τα τοπικά Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων δοκιμάζουν τις ικανότητές τους να εκτελούν όλες τις λειτουργίες τους καθώς και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Τα Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων υποβάλλονται και αυτά σε stress tests τα οποία αποχτούν ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους κρίσης όπως η τρέχουσα. Έτσι λοιπόν δικαιολογείται μερικώς ή ολικώς η σπουδή της EBA για αναθεώρηση.

Τι «παίζει» με το ΤΕΚΕ και την Ελλάδα

Και είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας η υγεία του συγκεκριμένου Ταμείου μιας και η Ελλάδα είναι ένα από τα προβλήματα που επικαλείται η Γερμανία για να μην επιτρέψει ένα πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Το πρόβλημα με τη χώρα μας είναι ή τουλάχιστον ήταν το υψηλό επίπεδο των κόκκινων δανείων που έθετε τις εγχώριες τράπεζες σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ας σημειωθεί πως το ΤΕΚΕ που βρίσκεται υπό την εποπτεία της ΤτΕ καλύπτει για κάθε λογαριασμό ανά καταθέτη του λογαριασμού αυτού την κατάθεση μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ.

Η διαβούλευση για τα stress tests στα Ταμεία εγγύησης λήγει μέσα Ιουνίου

Η διαβούλευση ξεκίνησε και θα λήξει στις 11 Ιουνίου οπότε και θα οριστικοποιηθούν οι αναθεωρήσεις για τα επόμενα stress tests των συγκεκριμένων ταμείων που προσδιορίζονται για τα έτη 2024-2025. Οι προτάσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση πιο εναρμονισμένων προσεγγίσεων των τεστ στρες στα κράτη μέλη και μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων.

Τα διάφορα τοπικά σχήματα Εγγύησης Καταθέσεων πρέπει να ομογενοποιηθούν μεταξύ τους και με κάθε τρόπο να λειτουργούν σε αντίστοιχο επίπεδο. Η αναθεώρηση αφορά τα stress tests και τα ευρήματα που υπήρξαν τον Ιούνιο του 2020.

Τι αλλάζει στα Ταμεία Εγγύησης Καταθέσεων

Η οδηγία 2014/49 / ΕΕ σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες προκειμένου να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΣΕΚ) στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της ανάγκης για stress tests στα σχήματα αυτά κάθε τρία χρόνια.

Το επίπεδο ποιότητας και συνέπειας είναι απαραίτητο για να είναι αξιόπιστα τα εργαλεία αξιολόγησης των ταμείων αυτών. Είναι απαραίτητη η τροποποίηση των τρεχουσών οδηγιών προκειμένου να διασφαλιστεί πως όλα τα σχήματα είναι καλά προετοιμασμένα να εκτελούν καθεμία από τις νομικά εξουσιοδοτημένες λειτουργίες τους, έτσι ώστε οι καταθέτες προστατεύονται επαρκώς σε όλες τις περιπτώσεις.

Είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί ο έλεγχος των ασκήσεων να γίνεται σε πιο εναρμονισμένο περιβάλλον. Με βάση τους τομείς βελτίωσης που προσδιορίζονται στο πλαίσιο της αξιολόγησης η ΕΒΑ προτείνει μια αναθεώρηση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, η οποία θα καταργούσε και θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές.

Στόχος μεταξύ άλλων είναι:

-Να απαιτείται από τα σχήματα εγγυήσεων να ελέγχουν σε συνθήκες άγχους αν μπορούν να εκτελούν όλες τις παρεμβάσεις που είναι οφείλουν να εκτελέσουν συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης των καταθετών, της συμβολής στην επίλυση προβλημάτων με βάση τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις, την πρόληψη της αποτυχίας και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

-Οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές απαιτούν μόνο την αντοχή των σχημάτων σε ότι αφορά την αποζημίωση των καταθετών.

Τα σχήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν την ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες γι’ αυτά πηγές χρηματοδότησης. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των σχημάτων και των διαφόρων αρχών σε συνθήκες stress.


ΣΧΟΛΙΑ