• bloomberg
  Sponsored by

  Bloomberg

  EBA: Για πρώτη φορά κανόνες για κινδύνους ESG στις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών

  • ESG Team
  José Manuel Campa, πρόεδρος ΕΒΑ

  José Manuel Campa, πρόεδρος ΕΒΑ


  Στην αναθεώρηση του πλαισίου για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών προχωρά η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, έτσι ώστε τα υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας τους να  αντανακλούν και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους.

  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) διαπιστώνει «ορισμένες βραχυπρόθεσμες διορθώσεις» στις ελάχιστες απαιτήσεις — γνωστές ως Πυλώνας 1 — «που μπορούν ήδη να εφαρμοστούν», δήλωσε σε συνέντευξη ο πρόεδρος της Jose Manuel Campa. Οι διορθώσεις θα εισαχθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, με ορισμένες από αυτές να απαιτούν νέα νομοθεσία, ανέφερε η EBA.

  Όπως αναφέρει το Bloomberg, oι νέες απαιτήσεις, που περιγράφονται σε έκθεση που δημοσίευσε η ΕΒΑ την Πέμπτη, είναι οι πρώτες σε μια διαδικασία επανεπεξεργασίας του κεφαλαιακού πλαισίου εντός του οποίου πρέπει να λειτουργούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Στόχος της Αρχής είναι το νέο πλαίσιο να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από κινδύνους που περιγράφονται στα κριτήρια ESG, όπως η κλιματική αλλαγή και οι ανισότητες.

  Το ESG «αλλάζει το προφίλ κινδύνου για τον τραπεζικό τομέα», αναφέρει η EBA. Η εξέλιξη αναμένεται να γίνει πιο έντονη με την πάροδο του χρόνου και να έχει επιπτώσεις σε «παραδοσιακές κατηγορίες χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως πιστωτικοί, κίνδυνοι αγοράς και λειτουργικοί κίνδυνοι», προσθέτει.

  Μέχρι τώρα, η ρυθμιστική εστίαση εστίαζε σε μεγάλο βαθμό στη γνωστοποίηση των οικονομικών δεδομένων των τραπεζών και στον ατομικό τραπεζικό κίνδυνο (γνωστός ως Πυλώνας 2), σε μεγάλο βαθμό λόγω της έλλειψης επαρκών δεδομένων και μεθοδολογιών για τον υπολογισμό των κινδύνων ESG στον κλάδο.

  Ο τραπεζικός κλάδος, εν τω μεταξύ, ήταν κατηγορηματικός στην αντίθεσή του σε τέτοιες εκτεταμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

  Σε απάντηση σε διαβούλευση της Αρχής πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία δήλωσε ότι είναι αντίθετη στη χρήση του Πυλώνα 1 για την αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων, υποστηρίζοντας ότι οι αξιολογήσεις κεφαλαίων θα πρέπει να επιτρέπουν διαφορές στους τραπεζικούς ισολογισμούς.

  Η πρόβλεψη ζημιών σημαίνει επίσης ότι οι τράπεζες θα πρέπει να βασίζεται σε σενάρια που είναι αβέβαια και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των επιπέδων κεφαλαίου, δήλωσε ο όμιλος του κλάδου.

  Η μεγαλύτερη τράπεζα της ΕΕ, η BNP Paribas SA, προειδοποίησε ξεχωριστά ότι η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων θα παρεμπόδιζε την ικανότητα των δανειστών να παρέχουν χρηματοδότηση, χωρίς απαραίτητα ο κλάδος να γίνει πιο ανθεκτικός.

  Η πρόεδρος της EBA ανέφερε ότι οι νέες απαιτήσεις ESG είναι «πολύ συγκεκριμένες» και πως δεν θα έχουν τον ίδιο αντίκτυπο στους δείκτες κεφαλαίου με τους λεγόμενους «κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ» που ακολούθησαν την οικονομική κρίση του 2008.

  Προς το παρόν, οι νέοι κανόνες του buffer ESG δεν «θα οδηγήσουν σε σημαντική, διακριτή αύξηση βραχυπρόθεσμα», είπε ο Campa, καθώς τα μοντέλα για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της ανισότητας βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, σε σύγκριση με τα συμβατικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που έχουν χτιστεί σε ιστορικά δεδομένα.

  «Υπάρχουν πολλοί τομείς που πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα», είπε ο Campa. «Ένα πράγμα που είναι ενδιαφέρον και καταγράφουμε σε αυτήν την έκθεση – και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι – είναι ότι καθώς σκέφτεστε για τη ρύθμιση, πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά τις μεθόδους που έχουμε για να αξιολογήσουμε αυτόν τον κίνδυνο.»

  Η έκθεση της EBA περιέχει περισσότερες από πέντε σελίδες με οδηγίες προς τις τράπεζες και τις εθνικές εποπτικές αρχές για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αλλαγές. Αυτό περιλαμβάνει σχέδια για μελλοντική ρυθμιστική δράση, η οποία σύμφωνα με την EBA ενδέχεται να απαιτήσει νέα νομοθεσία.

  Οι τράπεζες και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αναμένεται πλέον να:

  -Επαναξιολογούν τις παράπλευρες αξίες για να ενσωματώνουν τόσο τους φυσικούς κινδύνους όσο και τους κινδύνους μετάβασης και να συνεχίσουν να παρακολουθούν αυτές τις αξίες κατά τη διάρκεια ζωής ενός ανοίγματος.
  -Ενσωματώνουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στους προϋπολογισμούς κινδύνου χαρτοφυλακίου συναλλαγών, στα εσωτερικά όρια συναλλαγών και στη δημιουργία νέων προϊόντων.
  -Βεβαιωθούν ότι οι εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενσωματώνουν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες ως «οδηγούς πιστωτικού κινδύνου».
  -Προσαρμόσουν τα εσωτερικά μοντέλα για τον υπολογισμό των κινδύνων από συγκεκριμένα ανοίγματα για να ενσωματώσουν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες και να περιορίσουν τη χρήση των λεγόμενων «παρακάμψεων».
  -Προσαρμόσουν τις πιθανότητες αθέτησης και απώλειας δεδομένων προεπιλογών.

  Η ΕBA είπε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται σε μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τράπεζες με υψηλό βαθμό έκθεσης σε ιδιαίτερα ευάλωτες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ορυκτών καυσίμων και των ακινήτων.

  Οι τράπεζες είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες απώλειες καθώς η οικονομία κινείται προς τις καθαρές μηδενικές εκπομπές ρύπων, αν και το πόσο μεγάλες θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές που θα υιοθετηθούν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με έκθεση του Σεπτεμβρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο πιστωτικός κίνδυνος θα υπερδιπλασιαστεί έως το 2030 σε ένα λεγόμενο σενάριο καθυστερημένης ώθησης σε σύγκριση με αύξηση 60% σε μια επιταχυνόμενη μετάβαση, ανέφερε η ΕΚΤ.

  Οι αλλαγές που κάνει η EBA αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης του κεφαλαιακού πλαισίου των τραπεζών, το οποίο περιλαμβάνει πιο εκτεταμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με το ESG. Είναι η πιο πρόσφατη απόδειξη της προθυμίας της ΕΕ να πρωτοστατήσει παγκοσμίως στην αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχει η κλιματική αλλαγή.

  Ο Campa είπε ότι οι τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους.

  «Πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και πρέπει να αποδεχτούμε ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πρόθυμοι να δουλέψουμε περισσότερο με σενάρια», είπε ο Campa. «Το κλίμα είναι πιθανό να αυξήσει τους συσχετισμούς μεταξύ αυτών των κινδύνων που πριν νομίζατε ότι ήταν διαφοροποιημένοι. Κάποια που νόμιζες ότι δεν συσχετίστηκαν, θα συσχετιστούν πολύ».  ΣΧΟΛΙΑ