• Οικονομία

  Ξεκινά η υποβολή των ΑΠΔ για το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης

  Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης

  Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης


  Ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΑΠΔ ΤΕΚΑ) μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 για όσες επιχειρήσεις έχουν προσλάβει νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1.1.2022, ώστε να τους εντάξουν στην επικουρική ασφάλιση του νεοσύστατου ΤΕΚΑ.

  Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ», με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που αποδίδονται στους εργοδότες κατά την πιστοποίησή τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες του e-ΕΦΚΑ.

  Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr, επιλέγοντας το μενού «Επιχειρηματική Δραστηριότητα» και στη συνέχεια «Απασχόληση Προσωπικού», καθώς και από την ιστοσελίδα του Ταμείου teka.gov.gr, επιλέγοντας το μενού «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».

  Οι ΑΠΔ ΤΕΚΑ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 μπορούν να υποβληθούν και να εξοφληθούν εμπρόθεσμα έως την Παρασκευή 08/04. Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στην καταβολή των εισφορών υπέρ ΤΕΚΑ μέσω της νέας Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ πρέπει να έπεται της υποβολής της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Δημοσίου του e-ΕΦΚΑ.

  Υπαγόμενα πρόσωπα

  Υπενθυμίζεται ότι στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά από 1.1.2022 όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ασφαλιστέα εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία έως την ημερομηνία αυτή θα υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

  Οι εργοδότες μπορούν να ελέγξουν αν ο εργαζόμενος υπάγεται στο ΤΕΚΑ μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΚΑ και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Για τη χρήση της είναι απαραίτητος ο κωδικός ΑΠΔ Εργοδότη και ο ΑΜΚΑ του εργαζόμενου.

  Έλεγχος καταβολής εισφορών

  Όπως έγραψε το «Mononews», μετά την αποκατάσταση της υποβολής των ΑΠΔ, θα ξεκινήσει ο έλεγχος των δηλωθέντων και καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών προς το ΤΕΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις- εργοδότες θα πρέπει να αποδίδουν τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων από την 1η Ιανουαρίου του 2022 ταυτόχρονα με την υποβολή των ΑΠΔ, προκειμένου να πιστώνονται στους ατομικούς τους κεφαλοποιητικούς λογαριασμούς. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, καθώς δεν προβλέπεται η ενεργοποίηση ρύθμισης οφειλών προς το ΤΕΚΑ. Η δημιουργία κεφαλαιοποιητικού συστήματος προβλέπει τη δημιουργία αποθεματικού για την μελλοντική πραγματοποίηση επενδύσεων.

  Οι εισφορές των ασφαλισμένων θα επενδύονται σε ευρέως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια μετοχικών, ομολογιακών και καταθετικών επενδυτικών προϊόντων.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΑ, το οποίο φέρει και την τελική ευθύνη των επενδύσεων, συνεπικουρούμενο από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου θα χαράσσει την στρατηγική των επενδύσεών του.  Το ΤΕΚΑ θα αναπτύξει εσωτερικά, μέσω της Διεύθυνσης Επενδύσεων του Ταμείου, ισχυρή επενδυτική ομάδα διαχείρισης από άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες διαχειριστές, η οποία σε συνεργασία με εξωτερικούς διαχειριστές θα υλοποιεί την καθορισμένη επενδυτική στρατηγική με τον βέλτιστο τρόπο για το συμφέρον των ασφαλισμένων.

  Κατηγορίες ασφαλισμένων

  Από την 1η Ιανουαρίου 2022 οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

  Α) Ασφαλισμένοι που εξακολουθούν να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ – παλαιό επικουρικό.

  Για αυτούς τους ασφαλισμένους δεν αλλάζει τίποτα. Εξακολουθούν να υπάγονται στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, τα ασφαλιστικά τους στοιχεία για όλους του κλάδους ασφάλισης και οι αναλογούσες εισφορές απεικονίζονται στην ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Οι εισφορές αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ μέσω της 30ψήφιας ταυτότητα πληρωμής (ΤΠΤΕ) e-ΕΦΚΑ.

  Β) Ασφαλισμένοι που υπάγονται στο ΤΕΚΑ για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης – νέο επικουρικό.

  Για αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων, απαιτείται διαφορετική διαχείριση. Θα πρέπει να υποβληθούν δύο ΑΠΔ για την ίδια μισθολογική περίοδο:

  • Η ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ, στην οποία επιλέγεται/χρησιμοποιείται κωδικοποίηση που δεν περιλαμβάνει τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
  • Η ΑΠΔ ΤΕΚΑ, για την απεικόνιση της ασφάλισης του επικουρικού κλάδου (με τις ίδιες ωστόσο λειτουργικότητες με την ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ).

  Οι εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ μέσω της ΤΠΤΕ e-ΕΦΚΑ, ενώ οι εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ αποδίδονται μέσω νέας ΤΠΤΕ ΤΕΚΑ.

  Η υποβολή της ΑΠΔ ΤΕΚΑ (κανονικής ή συμπληρωματικής) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ ΤΕΚΑ». Η είσοδος στην εφαρμογή θα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης που αποδίδονται στους εργοδότες κατά την πιστοποίησή τους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Εργοδότες του e-ΕΦΚΑ.

  Από 1/1/2022 όλοι όσοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά (ανεξαρτήτως ηλικίας), θα υπάγονται στο ΤΕΚΑ για την επικουρική ασφάλισή τους, εφόσον απασχολούνται σε κλάδο για τον οποίο υπάρχει υποχρεωτικότητα επικουρικής ασφάλισης.  Αφορά, δηλαδή, μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μηχανικούς και δικηγόρους.

  Από 1/1/2023 θα υπάρχει δυνατότητα να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ:

  • Ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ) που έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και μετά και οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν από τον προαναφερόμενο Κλάδο στο ΤΕΚΑ.  Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ μέχρι τις 31.12.2023.
  • Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε κλάδους για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση (π.χ.  ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί) και οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΚΑ μέχρι  να συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους.

  Το ύψος των εισφορών δεν διαφοροποιείται από εκείνο του ισχύοντος συστήματος, διαμορφώνεται δηλαδή σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη και 3,25% για τον εργαζόμενο μέχρι και τον Μάιο του 2022, και σε 3% για τον καθένα εφεξής και θα πιστώνονται στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

  Διαβάστε επίσης:

  Ίδρυση επιχείρησης χωρίς προεγγραφή στον e-ΕΦΚΑ

  Αποπληρωμή 47.000 επικουρικών συντάξεων μετά το Πάσχα  ΣΧΟΛΙΑ