• Οικονομία

  Τα SOS για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για επιχειρήσεις – Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

  Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής ΑΑΔΕ

  Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής ΑΑΔΕ


  Σε λειτουργία τέθηκε στην ΑΑΔΕ η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων. Υπενθυμίζεται πως από το φορολογικό έτος 2022 εμφανίζονται προσυμπληρωμένες οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί και χαρακτηριστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Τα προσυμπληρωμένα ποσά δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο.

  Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 6ου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους, δηλαδή έως το τέλος Ιουνίου.

  Οι εξαιρέσεις

  – Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη διακοπή.

  – Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης:

  α) Για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης.

  β) Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

  Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

  Πού χρειάζεται φέτος προσοχή

  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν την ορθή μεταφορά του προσυμπληρωμένου κωδικού [090] με το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων στη δήλωση. Στον κωδικό [090] αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (επιχειρηματικές συναλλαγές – τόκοι – μερίσματα).

  Ο κωδικός είναι προσυμπληρωμένος μόνο για νομικά πρόσωπα με φορολογικό έτος 1/1 έως 31/12.

  Επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει χειρόγραφες δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθή μεταφορά της προκαταβολής φόρου και της ζημίας προηγουμένων χρήσεων. Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να απευθυνθείτε έγκαιρα στη ΔΟΥ, για τη σχετική διόρθωση.

  Οι νέοι κωδικοί

  Από το φορολογικό έτος 2022 έχουν προστεθεί στο έντυπο δεκάδες νέοι κωδικοί, όπως είναι:

  • [590] Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 4887/2022 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων).

  • [586] Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 4864/2021 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων).

  • [516] Ποσό προσωρινών διαφορών που φορολογήθηκε λόγω διανομής σε προηγούμενα έτη.

  • [517] Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις της παρ. 1Α του άρθρου 50 του ν. 4172/2013.

  • [518] Κέρδος που αποκτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 7 της ΣΑΔΦ Ελλάδος – Αλβανίας (περ. β ́ παρ. 2 αρθ. 23 του ν. 2755/1999).

  • [519] Κέρδη από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομα της επιχείρησης (αρθ. 71Α του ν. 4172/2013).

  • [372] Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-ΦΒ για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος σε προηγούμενα έτη.

  • [373] Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-ΦΒ για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.

  • [392] Ποσό διανεμηθέντων κερδών φορ. έτους που έληξε από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ- ΦΒ για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.

  • [393] Πλέον φόρος που αναλογεί.

  • [394] Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-ΦΒ για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος για εισόδημα του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013.

  [591] Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης.

  [592] Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος.

  [593] Υπόλοιπο ποσό φορολογικής απακλλαγής προς απόσβεση.

  [587] Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης ενδιάμεσης πιστοποίησης ή της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

  [588] Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος.

  [589] Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου.

  • Στον πίνακα 10 και στους υποπίνακες 10Α και 10Β προστέθηκαν κωδικοί ως κατωτέρω:

  • Υποπίνακας 10Α

  [010] Αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί, για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρο 83 ν. 4916/2022.

  • Υποπίνακας 10Β

  [023] Έκτακτη επιχορήγηση πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων κλπ. και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές. (άρθρο 9 ν. 4890/2022). [024] Ενίσχυσης πιχειρήσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, (άρθρο 61 ν. 4919/2022).

  [026] ‘Εκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (άρθρο 68 ν. 4949/2022).

  [027] Ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων (άρθρο 95 ν. 4982/2022).

  Διαβάστε επίσης:  ΣΧΟΛΙΑ