Οικονομία

Ρύθμιση 120 δόσεων για δάνεια με εγγύηση του δημοσίου – Έως τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις

  • Βασίλης Τσεκούρας

Χρήστος Σταϊκούρας


Μέχρι τις 30 Απριλίου έχουν δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους χιλιάδες δανειολήπτες που είχαν λάβει δάνεια με κρατική εγγύηση, έως το 2012.

Η ρύθμιση αφορά επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και δάνεια από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) και λόγω της οικονομικής κρίσης είχαν σταματήσει να καταβάλουν τις δόσεις του δανείου τους.

Όσα δάνεια είχαν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου του 2019, θα μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση έως και 120 δόσεων.

Υπαγωγή στη ρύθμιση

Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι και την 30η Απριλίου του 2021, στην υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Στη συνέχεια θα χορηγηθεί ένας μοναδικός κωδικός πληρωμής, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Πέραν από τις απλήρωτες δόσεις που έχουν μεταφερθεί προς είσπραξη από την εφορία έως τις 7 Οκτωβρίου του 2019, στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και:

*Οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι και την 30η Απριλίου του 2021, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής και οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης:

α) δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή

β) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.

Γ) Στη ρύθμιση δύνανται να υπάγονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής, ήτοι την 30η Απριλίου 2021, και:

*Οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες και θα καταχωρισθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μετά την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, δηλαδή στις 30 Απριλίου του 2021, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής εντός έξι μηνών από την καταχώριση των οφειλών αυτών.

Ελάχιστη δόση

Το ελάχιστο ποσό δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 20 ευρώ . Βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 3% ετησίως. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται όταν ο δανειολήπτης:

α) δεν καταβάλλει δυο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης μέσα σε διάστημα δυο μηνών από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση,

γ) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο  από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το υπόλοιπο της οφειλής γίνεται άμεσα απαιτητό από την εφορία.

Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη και τα ακόλουθα ευεργετήματα:

α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας,

β) Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος,

γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν ο οφειλέτης χάσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί, συνεχίζονται.

Απαλλαγή

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως ρυθμίζοντας τις οφειλές τους σε πολλές δόσεις, θα έχουν και κλιμακωτή απαλλαγή από τους τόκους και τις προσαυξήσεις:

α) Με εφάπαξ πληρωμή θα έχουν απαλλαγή κατά 100%
β) Από 2 έως και 4 δόσεις, απαλλαγή 95%
γ) Από 5 έως και 12 δόσεις, απαλλαγή 85%
δ) Από 13 έως και 24 δόσεις, απαλλαγή 80%
ε) Από 25 έως και 36 δόσεις, απαλλαγή 75%
στ) Από 37 έως και 48 δόσεις, απαλλαγή 45%
ζ) Από 49 έως και 60 δόσεις, απαλλαγή 30%
η) Από 61 έως και 72 δόσεις, απαλλαγή 20%
θ) Από 73 έως και 96 δόσεις, απαλλαγή 15%
ι) Από 97 έως και 120 δόσεις, απαλλαγή 10%


ΣΧΟΛΙΑ