Οικονομία

Πλαφόν στους μισθούς στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ–Παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2021

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Ανώτατο πλαφόν στις 6.500 ευρώ στους μισθούς των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και παράταση της διάρκειας του έως τις 31 Ιανουάριου 2021 προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και έχει στη διάθεσή του το “Mononews”.

Σημειώνεται ότι το πλαφόν των 6.500 ευρώ είναι το θεσμοθετημένο ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα.

Η εφαρμογή του πλαφόν τίθενται καθώς αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας διαπίστωσαν ότι επιτήδειοι δήλωναν υπέρογκους μισθούς στο πρόγραμμα Συν-Εργασία ακόμη και της τάξεως των 60.000 και 80.000 ευρώ για να εισπράξουν υψηλές επιδοτήσεις. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος επιδοτείται το 60% του μισού μισθού σε περίπτωση μείωσης ωραρίου 50%. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση η επιδότηση θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τις 18.000 ευρώ ή και τις 24.000 ευρώ. Για να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα, το υπουργείο Εργασίας προωθεί τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Ειδικότερα η σχετική διάταξη αναφέρει ότι:

«Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.1.2021 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα».

Σημειώνεται δε ότι στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ( Α’ 104) δηλαδή 6.500 ευρώ.

Διευκρινίζεται δε ότι «Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και εφεξής αναζητούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ αριθ.πρωτ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β΄ 2274)».

Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, επιδόματος Πάσχα 2021, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Παράλληλα αναφέρεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.1.2021 καταβάλλεται σε ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου. Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

Αναλυτικά η διάταξη

Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Στο άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.1.2021 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα».

2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 3 προστίθενται δύο εδάφια και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 ( Α’ 104). Τυχόν υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και εφεξής αναζητούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ αριθ.πρωτ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β΄ 2274)»

Στο εδ. β της περ. β της παρ. 3 άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) προστίθενται οι λέξεις «επιδόματος Πάσχα 2021», ως εξής:

Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, επιδόματος Πάσχα 2021, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στο εδ. β της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 μετά τη λέξη Χριστουγέννων προστίθενται οι λέξεις «και Δώρο Πάσχα» ως εξής:

«Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020 και δώρο Πάσχα 2021»

Στο εδ. δ της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) η ημερομηνία «31.12.2020» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.1.2021»ως εξής:

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.1.2021 καταβάλλεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.»

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΓΑΝΗ: Όλες οι προθεσμίες υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων – Αναστολή συμβάσεων, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, Μονομερείς συμβάσεις, Ειδικές κατηγορίες

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Στα €534 ευρώ, αντί των €800, τον Δεκέμβριο

Αναστολές συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου: Όλοι οι ΚΑΔ των κλειστών και των πληττόμενων επιχειρήσεωνΣΧΟΛΙΑ