Οικονομία

Ποιοι φόροι εκτροχίασαν τον προϋπολογισμό του 2020

  • Βασίλης Τσεκούρας
Χρήστος Σταϊκούρας

Ο υπουργός oικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας παρουσιάζει τη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης για τη στήριξη εργαζομένων, επαγγελματιών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία COVID-19, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020


Με έλλειμμα 22,8 δις ευρώ έκλεισε ο προϋπολογισμός του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, έναντι στόχου για έλλειμμα 24,32 δις ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 18,2 δις ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 19,6 δις ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,364 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 909 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τον μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από ANFA’s, που δεν είχαν προβλεφθεί για το 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 53,036 δις ευρώ, αυξημένα κατά 1,2 δις ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 43,198 δις ευρώ, αυξημένα κατά 418 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ωστόσο σε καθαρή βάση, δηλαδή περιλαμβανομένων των επιστροφών φόρων, η ανωτέρω αύξηση περιορίζεται στο ποσό των 106 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 610 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

δ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,2%
εκ των οποίων: Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 3,0%,

ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 367 εκατ. ευρώ ή 3,8%,

στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 286 εκατ. ευρώ ή 13,8%,

ζ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

η) Μεταβιβάσεις κατά 793 εκατ. ευρώ ή 13,8% ,

θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ ή 2,5%
εκ των οποίων: Eπιστροφές δαπανών κατά 131 εκατ. ευρώ ή 11,0%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 121 εκατ. ευρώ ή 7,8%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 4,3%,

δ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 69 εκατ. ευρώ ή 2,8.%
εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 47 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

ε) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 41 εκατ. ευρώ ή 3,7%,

στ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 615 εκατ. ευρώ ή 26,1%
εκ των οποίων: Φόροι Οχημάτων κατά 473 εκατ. ευρώ ή 44,9%,

ζ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 40 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

η) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 69,5%.

Ο φόροι Δεκεμβρίου

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο 2020 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,238 δις ευρώ, αυξημένο κατά 103 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο. Επισημαίνεται ότι στις εισπράξεις μεταβιβάσεων μηνός Δεκεμβρίου 2020 περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί για το 2020 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,846 δις ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 305 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους για το μήνα Δεκέμβριο ανήλθαν σε 4,063 δις ευρώ, μειωμένα κατά 98 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, ενώ σε καθαρή βάση είναι μειωμένα κατά 300 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή είναι αναμενόμενη καθότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας επηρέασε αρνητικά τα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου και εντεύθεν.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Δεκέμβριο 2020, είναι οι κάτωθι:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 237 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 237 εκατ. ευρώ,

γ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 141 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 14 εκατ. ευρώ

ε) Μεταβιβάσεις κατά 451 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 31 εκατ. ευρώ εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 72 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Δεκέμβριο 2020 κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 48 εκατ. ευρώ,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 44 εκατ. ευρώ,

γ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 72 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 59 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 23 εκατ. ευρώ,

ε) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 545 εκατ. ευρώ
εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 471 εκατ. ευρώ, λόγω της χρονικής παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021,

στ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 59 εκατ. ευρώ,

ζ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 19 εκατ. ευρώ.

Τα μέτρα της πανδημίας

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας, έχει ως εξής:

α) η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους 2.202 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων),

β) η δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 943 και 263 εκατ. ευρώ αντίστοιχα (κατηγορία μεταβιβάσεων),

γ) η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 4.551 εκατ. ευρώ (κατά το μέρος που εκτελείται από τον τακτικό προϋπολογισμό),

δ) οι έκτακτες επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ ύψους 145 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για μέτρα COVID-19 και

ε) τα μέτρα μέσω του ΠΔΕ όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων ύψους 495 εκατ. ευρώ, η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 243 εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 998 εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19 ύψους 1.780 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα 5 – Γιατί απορρίπτονται 4 στις 10 αιτήσεις

Κυριάκος Πιερρακάκης: Έρχεται εφαρμογή για αγορές με χρονόμετρο

Νέα τρίμηνη παράταση καταβολής Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Επιδόματος Στέγασης


ΣΧΟΛΙΑ