• Οικονομία

  Ανάσα για τους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Από τι απαλλάσσονται

  Λαϊκή αγορά

  Λαϊκή αγορά


  Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ελληνικής νομοθεσίας να «ταιριάξει» με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, σε αρκετά σημεία, που συναντώνται διαφορές, αποφασίστηκε σήμερα, με νομοσχέδιο, η απαλλαγή των αγροτών που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο, από την προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας και ταμειακής από το TAXIS.

  Με το νέο νομοσχέδιο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών, που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με το άρθρο 46 αυτού, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του νόμου 4497/2017 σχετικά με τις υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες και τη λειτουργία των επιμελητηρίων.

  Τα σημεία που αλλάζουν, κατά βάση, είναι τα εξής:

  • Απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS καθώς και βεβαίωσης ταμειακής από το TAXIS, οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. και δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο
  • Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης, υπό την οριζόμενη, της θέσης που κατείχε ο παραγωγός σε ένα από τα τέκνα ή την περίπτωση παύσης της δραστηριότητάς του στις λαϊκές αγορές λόγω θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον (σήμερα η δυνατότητα αυτή υφίσταται αποκλειστικά και μόνο λόγω συνταξιοδότησης του παραγωγού)
  • Καταλαμβάνει εφεξής, το σύνολο των πωλητών που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο η μείωση των τελών λόγω ένταξης στο πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
  • Απαλλάσσονται από το ημερήσιο τέλος οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους που οφείλεται στην πώληση αυτών
  • Εξαιρούνται τα επιμελητήρια που μετέχουν σε Εταιρείας Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), από τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου 2042/1992, σχετικά με την αξιοποίηση αποθεματικού τους.

  Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει αναλυτικά:

  Άρθρο 46

  «Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παράγραφο 1, ο παραγωγός ενημερώνει τις Καταστάσεις Διακινούμενων Προϊόντων, αναγράφοντας μία συγκεντρωτική μηνιαία καταγραφή, ανά προϊόν, σχετικά με τις ποσότητες, με βάση τις αιτιολογίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α του νόμου (προς πώληση, επιστροφές-μη πωληθέντα, καταστροφή). Η ενημέρωση γίνεται για κάθε μήνα, εντός των πρώτων πέντε ημερολογιακών ημερών του επόμενου μήνα. Η κάθε καταγραφή, ανά προϊόν, πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες και τα μεγέθη που προκύπτουν για τα αντίστοιχα προϊόντα από τα παραστατικά που υποχρεούται να τηρεί ο παραγωγός.

  Με την παράγραφο 2 διευθετείται το ζήτημα σχετικά με την αναπλήρωση-υποβοήθηση των παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου από τους γονείς και τα αδέρφια τους, πέραν των συζύγων και των τέκνων αυτών, που ήδη αναφέρονται στην διάταξη του νόμου.

  Με τη προτεινόμενη ρύθμιση της παράγραφο 3 εναρμονίζονται οι διατάξεις του νόμου 4497/2017 με τις διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι αφορά στους αγρότες, που είναι ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α .

  Με τις παράγραφο 4 και 5 τροποποιείται το άρθρο 13 του νόμου 4497/2017, που αφορά στις υποχρεώσεις των παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου. Συγκεκριμένα, το ισχύον άρθρο ρυθμίζει το ζήτημα της παραχώρησης της θέσης που κατείχε σε λαϊκές αγορές ο παραγωγός, μόνο για την περίπτωση που αυτός συνταξιοδοτείται. Με την προτεινόμενη προσθήκη, ρυθμίζεται το ζήτημα της παραχώρησης της θέσης και στις περιπτώσεις θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον.

  Με την παράγραφο 6, η πρόνοια για μείωση των τελών στους πολίτες που είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης καταλαμβάνει όλους τους δραστηριοποιούμενους στο υπαίθριο εμπόριο, ανεξάρτητα από κατηγορία (παραγωγός ή επαγγελματίας) και από μορφή υπαιθρίου εμπορίου, δηλαδή λαϊκές, πλανόδιο, στάσιμο, αγορές άρθρου 38 και πωλητών σε αυτές όλων των κατηγοριών, αδειούχοι άρθρου 45.

  Με την παράγραφο 7 ορίζεται ότι, το ζήτημα της απόκτησης επιπλέον θέσης σε λαϊκή αγορά από επαγγελματία πωλητή, προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρο του άρθρου 35, το οποίο αφορά, είτε σε αλλαγή θέσης εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, είτε σε αμοιβαία αλλαγή θέσης μεταξύ πωλητών εντός της ίδιας ή από διαφορετικές λαϊκές αγορές.

  Με τις παράγραφο 8 και 9 τροποποιείται η παράγραφο 5 του άρθρου 28 του νόμου 4497/2017, που αφορά στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών και ρυθμίζει τη συγκρότηση των Επιτροπών στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, πλην των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Επιτροπές Λαϊκών Αγορών είναι, σύμφωνα με την παράγραφο 5, εννεαμελείς και στα μέλη αυτών περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών, που υποδεικνύονται από την Ομοσπονδία ή τον Σύλλογο όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, που αντιπροσωπεύει τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές της Περιφερειακής Ενότητας. Με τις προτεινόμενες προσθήκες των λέξεων-φράσεων «εφόσον υπάρχουν» στις περιπτώσεις στ’ και ζ’ παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης των Επιτροπών Λαϊκών Αγορών σε Περιφερειακές Ενότητες, όπου λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, όπως σε απομακρυσμένες και απομονωμένες νησιωτικές περιφερειακές ενότητες (π.χ. Ρόδος) δεν υφίστανται ούτε Ομοσπονδίες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ούτε σύλλογοι των αντίστοιχων πωλητών, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στις εν λόγω περιοχές.

  Η προτεινόμενη ρύθμιση της παράγραφο 10 αφορά στην ανάγκη καθορισμού των ελάχιστων απαιτούμενων συνεδριάσεων της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών μηνιαίως. Η ανάγκη αυτή εδράζεται τόσο στο μεγάλο πλήθος των ζητημάτων, επί των οποίων η Επιτροπή γνωμοδοτεί ή/και αποφαίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, όσο και ειδικότερα στο γεγονός ότι, αναφορικά με την τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές, κρίνεται απαραίτητη σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 που αφορά στην συχνότητα διαβίβασης των αιτήσεων των παραγωγών πωλητών για χορήγηση θέσης σε λαϊκές αγορές.

  Η προτεινόμενη ρύθμιση της παράγραφο 11 αφορά στην διευθέτηση του ζητήματος της απαλλαγής των αδειούχων παραγωγών πωλητών από την καταβολή του ημερήσιου τέλους στις λαϊκές αγορές, στην περίπτωση κατά την οποία επιτυγχάνεται η πώληση του συνόλου των ποσοτήτων των προϊόντων που αναγράφονται στην διοικητική άδεια και πριν τη λήξη αυτής όσον αφορά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Επισημαίνεται ότι, η εξάντληση των αποθεμάτων για συγκεκριμένα προϊόντα δηλώνεται από τον παραγωγό με υπεύθυνη δήλωση την οποία υποβάλλει στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην οποία έχει δικαίωμα προσέλευσης. Επίσης, ο παραγωγός παρέχει τα κατά νόμο αποδεικτικά στοιχεία (όπως παραστατικά-καταστάσεις διακινούμενων προϊόντων-τιμολόγια), εφόσον του ζητηθούν από τον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ο παραγωγός δε δικαιούται να προσέλθει και να δραστηριοποιηθεί στην λαϊκή αγορά, διαθέτοντας τα προϊόντα για τα οποία έχει δηλώσει υπευθύνως ότι έχουν εξαντληθεί, λόγω της πώλησης τους. Η προαναφερόμενη απαγόρευση ισχύει μέχρι το πέρας του χρονικού διαστήματος, για το οποίο ισχύει η άδειά του και μόνο ως προς τα εξαντληθέντα προϊόντα. Για άλλα προϊόντα που τυχόν αναγράφονται στην άδειά του δραστηριοποιείται στην λαϊκή αγορά, καταβάλλοντος το ημερήσιο τέλος.

  Με την παράγραφο 12 αντιμετωπίζεται το ζήτημα συμμετοχής των Επιμελητηρίων σε φορείς υλοποίησης επιχειρηματικών πάρκων. Τα τοπικά εμπορικά, βιομηχανικά και επαγγελματικά Επιμελητήρια έχουν αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Πάρκων, υποστηρίζοντας κατά περίπτωση και τη σύσταση Φορέων Υλοποίησης (ΕΑΝΕΠ). Πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες έχουν εξελιχθεί σε εγκρίσεις ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων ή/και σε υλοποίηση και περαίωση έργων ΕΠ. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του νόμου 3982/2011, τα Επιμελητήρια είναι μεταξύ των πλέον σημαντικών φορέων που προτείνονται για τη σύσταση και συμμετοχή στους φορείς Υλοποίησης (ΕΑΝΕΠ) και βεβαίως στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών. Η εν λόγω τυπική δικαιοδοσία καλύπτει ουσιαστική ευθύνη και υποχρέωση των Επιμελητηρίων για τη βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στο πεδίο της επιχειρηματικής χωροθεσίας και, όπου ασκείται, έχει θαυμάσια αποτελέσματα.

  Είναι δε σημαντικό και πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η συμμετοχή των Επιμελητηρίων στους Φορείς ΕΑΝΕΠ, με συμμετοχή στο ΜΚ των Φορέων αυτών, συμβολική ή ουσιαστική κατά περίπτωση, εξασφαλίζει τη δυνατότητα τα Επιμελητήρια να είναι και στους Φορείς Διαχείρισης (ΕΔΕΠ) που με τη σειρά τους αποτελούν βασικούς πυλώνες προάσπισης των δικαιωμάτων και συμφερόντων των επιχειρήσεων εντός των ΕΠ. Η οικονομική κρίση και τα περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα έχουν δημιουργήσει ασφυκτικούς και στις περισσότερες περιπτώσεις απαγορευτικούς περιορισμούς, στην αξιοποίηση των αποθεματικών των Επιμελητηρίων, για κάθε αναπτυξιακή πτυχή, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που αφορά στη συμμετοχή τους σε ΕΑΝΕΠ για την ανάπτυξη ΕΠ. Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, επιχειρείται μερική άρση του παραπάνω νομικού περιορισμού, εις τρόπον ώστε τα Επιμελητήρια συνεχίσουν να είναι βασικοί πυλώνες εκκίνησης πρωτοβουλιών ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στις περιοχές τους. Με την εν λόγω ρύθμιση, δυνατότητα σε Επιμελητήρια που έχουν επενδύσει στον τομέα αυτό, και μάλιστα με ανταποδοτικό προσανατολισμό, να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των φορέων ΕΑΝΕΠ, για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και να εκλείψει ο κίνδυνος δραστικού και μειοψηφικού περιορισμού της επενδυτικής τους συμμετοχής στους εν λόγω επενδυτικούς φορείς. Η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει και στην απρόσκοπτη συνέχιση έργων ΕΠ που φαίνεται να βρίσκονται σε στασιμότητα λόγω του περιορισμού των Επιμελητηρίων να συμμετάσχουν στις αυξήσεις ΜΚ, ως ιδιωτική συμμετοχή, που επιβάλλονται από τις δομές και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στα χρηματοδοτικά σχήματα.

  Με τις παραγράφους 13 και 14 επεκτείνονται οι δυνατότητες διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων Επιμελητηρίων και των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων και πέρα από έκτακτες περιστάσεις. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η λειτουργία κυρίως των οργάνων διοίκησης νησιωτικών επιμελητηρίων και των Περιφερειακών Επιμελητηριακών Συμβουλίων όλης της χώρας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παράγραφο 15, επιλύεται το ζήτημα της ενιαίας Αντιμετώπισης των ζητημάτων διεκπεραίωσης των υποθέσεων που σχετίζονται με του πραγματοποιούν τα μικτά κλιμάκια ελέγχων και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πράξεις όπως τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, την σύνταξη της πράξης βεβαίωση τις παράβασης καθώς και κάθε άλλη ενέργεια σχετική την επιβολή του προστίμου έως και αμετάκλητη δικαστική απόφαση επί των τυχόν ενδίκων μέσων κατά της πράξης προστίμου. Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι αναφορικά με επιβολή κυρώσεων από τους ελεγκτές που αποσπώνται στο ΣΥΚΕΑΑΠ από τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή, καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για τη διεκπεραίωση κατά τα ανωτέρω καθίσταται η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητριών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

  Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 16, επιλύεται η σύγχυση σχετικά διάθεσης των μελών που υπηρετούν στο ΣΥΚΕΑΑΠ. Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παράγραφο 17, παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων για τη στελέχωση του ΣΥΚΕΑΑΠ, από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με κριτήριο την προηγούμενη προϋπηρεσία σε που να έχει κυρωτικές αρμοδιότητες. Με την προτεινόμενη παράγραφο 18 διορθώνεται η κανονιστική αντινομία που προκύπτει από την εσφαλμένη αναφορά στο άρθρο 44 -όσον αφορά την διοικητική κύρωση για έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα και αποσαφηνίζεται ότι η παραπομπή αφορά στο 4497/2017.

  Η τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4497/2017 (Α’ 171)

  Στο νόμο 4497/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

  1) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4497/2017 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
  «Ο πωλητής ενημερώνει τις Καταστάσεις Διακινούμενων Προϊόντων μηνιαίως. Η ενημέρωση για κάθε μήνα γίνεται συγκεντρωτικά για κάθε προϊόν εντός των πρώτων πέντε ημερών του επομένου σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που τηρεί ο πωλητής.»

  2) Στο πρώτο εδάφιο της παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4497/2017 μετά τη φράση «τέκνα τους» προστίθενται οι λέξεις «ή από τους γονείς ή από τα αδέρφια τους»

  3) Στο τέλος της παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. και δραστηριοποιούνται στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS, καθώς και βεβαίωσης ταμειακής μηχανής από το TAXIS».

  4) Στο πρώτο εδάφιο της παράγραφο 4 του άρθρου 13 μετά τη λέξη «συνταξιοδότησης» προστίθενται οι λέξεις «θανάτου ή παραίτησης ή αναπηρίας 67% τουλάχιστον».

  5) Στο τέλος της παράγραφο 4 του άρθρου 13 προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, ένα από τα ενήλικα τέκνα ή ο σύζυγος του κατόχου που απεβίωσε δύναται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του θανάτου, να υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της θέσης με τα εξής δικαιολογητικά: α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, γ) έγγραφες παραιτήσεις από κάθε δικαίωμα απόκτησης θέσης στο μέλλον, από τα όλα τα ανωτέρω πρόσωπα με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή παραίτησης ή αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πιστοποίησης αυτής υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 8 αίτηση, στην οποία δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο θα παραχωρηθεί η θέση με συνημμένη βεβαίωση που εκδίδεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α.»

  6) Στο τέλος του άρθρου 19 προστίθεται παράγραφο 6 ως εξής:
  «6. Η μείωση των τελών λόγω ένταξης στο ΚΕΑ ισχύει για όλους τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.»

  7) Το δεύτερο εδάφιο της παράγραφο 3 του άρθρου 20 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Στην περίπτωση αυτή, διενεργείται η διαδικασία για την προκήρυξη θέσης της παράγραφο 3 του άρθρου 59, εκτός και αν, με υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες.»

  8) Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παράγραφο 5 του άρθρου 28 προστίθενται οι λέξεις «εφόσον υπάρχει»

  9) Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της παράγραφο 5 του άρθρου 28 προστίθενται οι λέξεις «εφόσον υπάρχει»

  10) Στο τέλος του άρθρου 28 του νόμου 4497/2017 προστίθεται παράγραφο 9 ως εξής:
  «9. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών συνεδριάζει δύο τουλάχιστον φορές τον μήνα».

  11) Μετά το στοιχείο β’ της παράγραφο 5 του άρθρου 36 του νόμου 4497/2017 προστίθεται στοιχείο γ’ ως εξής:
  «γ. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους που οφείλεται στην πώληση αυτών. Για το σκοπό αυτό, ο παραγωγός υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς όπου δηλώνει την εξάντληση των αποθεμάτων του λόγω πώλησης και δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στη λαϊκή αγορά καθ όλο το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην διάρκεια ισχύος της άδειάς του για τα προϊόντα που έχουν εξαντληθεί.»

  12) Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του νόμου 4497/2017 (Α’ 171) προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Τα Επιμελητήρια που μετέχουν σε Εταιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) του άρθρου 45 του νόμου 3982/2011 (Α’ 143), δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 14 του νόμου 2042/1992 (Α’ 75). Για τη συμμετοχή σε ΕΑΝΕΠ, επιτρέπεται η αξιοποίηση μέρους του αποθεματικού τους μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης, το οικείο Επιμελητήριο καταθέτει αίτηση η οποία περιλαμβάνει:
  αα. αναφορά στο ύφος του ποσού που ενδιαφέρεται να επενδύσει και
  ββ. Έκθεση Τεκμηρίωσης της Σκοπιμότητας σχετικά με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του νόμου 3982/2011».

  13) Στο δεύτερο εδάφιο της παράγραφο 6 του άρθρου 69 του νόμου 4497/2017 όπως ισχύει απαλείφεται η λέξη «έκτακτων».

  14) Στο τρίτο εδάφιο της παράγραφο 4 του άρθρου 88 του νόμου 4497/2017 όπως ισχύει απαλείφεται η λέξη «έκτακτων».

  15) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παράγραφο 3 του άρθρου 100 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασμένοι στο ΣΥΚΕΑΑΠ, προβαίνουν στην επιβολή των κυρώσεων των υποθέσεων που τους αποστέλλονται αρμοδίως και ενεργούν για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών. Στην περίπτωση της επιβολής κυρώσεων από τους ελεγκτές που αποσπώνται στο ΣΥΚΕΑΑΠ από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αρμόδια για τη διεκπεραίωση καθίσταται η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

  16) Το εδάφιο μετά την περίπτωση ιε’ της παράγραφο 6 του άρθρου 100 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Τα μέλη του ΣΥΚΕΑΑΠ υποδεικνύονται, για μεν την περίπτωση γ’ από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για δε τις περιπτώσεις δ’ έως ιε’ από τους αντίστοιχους φορείς. Τα μέλη των περιπτώσεων δ’, ε’, στ1, ζ’, ια’, και ιβ’ αποσπώνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και διατίθενται στο ΣΥΚΕΑΑΠ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους. Τα μέλη των περιπτώσεων γ’ και ι’ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση στο ΣΥΚΕΑΑΠ.

  17) Το τελευταίο εδάφιο της παράγραφο 6 του άρθρου 100 του νόμου 4497/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Στο ΣΥΚΕΑΑΠ διατίθενται για αποκλειστική απασχόληση, με διετή θητεία, δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με προϋπηρεσία σε οργανική μονάδα με κυρωτικές αρμοδιότητες και δύο (2) ελεγκτές της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας (Μετρολογία) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οι οποίοι εντέλλονται για κατ’ αρμοδιότητα ελέγχους από το Συντονιστικό Κέντρο.»

  18) Στο Παράρτημα ΙΓ’ του νόμου 4497/2017 το στοιχείο «Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου 44 και παραμονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεί η συναλλαγή: 200 ευρώ» αντικαθίσταται ως εξής: «Έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, έλλειψη άδειας του άρθρου 45 και παραμονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεί η συναλλαγή: 200 ευρώ»

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Η Τράπεζα Πειραιώς ανοίγει το δρόμο στους νέους αγρότες

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Απαλλάσσονται και το 2019 από τον ΕΝΦΙΑ οι πυρόπληκτοι της Αττικής

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Μπλοκάκια: Ποιοι γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος-Τι πρέπει να κάνουν για να απαλλαγούν  ΣΧΟΛΙΑ