• Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Μαραθώνας

  Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Μαραθώνας

  Νερό

  Βιώσιμη Διαχείριση Υδροδοτικού Δικτύου και παγίων

  • NewsRoom

  Αποστολή της ΕΥΔΑΠ είναι να παρέχει ποιοτικό και φθηνό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδει πίσω στο περιβάλλον καθαρό.

  Η διασφάλιση σε όλη την έκταση του υδροδοτικού συστήματος επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας σε συνθήκες αποδεκτής πίεσης, με παράλληλη προστασία του φυσικού πόρου, είναι προτεραιότητα της Εταιρείας.

  Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση και η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου ύδρευσης είναι μια πολύπλοκη πολυπαραγοντική διαδικασία, που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία.

  Το υδροδοτικό σύστημα μιας περιοχής, μέσω του οποίου διασφαλίζεται  η τροφοδοσία της με πόσιμο νερό, περιλαμβάνει ένα σύστημα από δεξαμενές, τροφοδοτικούς αγωγούς, αγωγούς διανομής και υδροπαροχές.

  Το δίκτυο ύδρευσης είναι το σύνολο των αγωγών που μεταφέρουν διυλισμένο νερό από τις κατά τόπους Μονάδες Επεξεργασίας Νερού μέχρι τα υδρόμετρα των καταναλωτών. Είναι υπόγειο και αποτελείται από περίπου 14.300 χιλιόμετρα τροφοδοτικών αγωγών και δικτύου διανομής. Το δίκτυο ύδρευσης παρέχει νερό υπό πίεση κατάλληλο για πόση, σύμφωνα με τις ισχύουσες, στην Ελλάδα, προδιαγραφές προς όλους τους καταναλωτές.

  Η έκταση της υδροδοτούμενης περιοχής, η μορφολογία του εδάφους, η πυκνότητα του πληθυσμού, η εκτιμώμενη μεταβολή του και η γεωγραφική του κατανομή είναι μερικοί από τους παράγοντες που καθορίζουν την ποσότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού, την πίεση της παροχής και κατ’ επέκταση τον ορθολογικό σχεδιασμό του δικτύου.

  Για τους παραπάνω λόγους, και για τον καλύτερο έλεγχό του, το δίκτυο  παρακολουθείται σε 24ωρη βάση από σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA).

  Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ προβαίνει σε προληπτική συντήρηση των τροφοδοτικών αγωγών του δικτύου ύδρευσης, αλλά και των λοιπών υποστηρικτικών υποδομών του δικτύου, όπως αντλιοστάσια, δεξαμενές, φρεάτια ειδικών υδροπαροχών και μεγάλων βανών κ.α, μέσω συγκεκριμένων σύγχρονων μεθόδων παρέμβασης και μέσω της στατιστικής ανάλυσης των βλαβών.

  Επέκταση, αντικατάσταση και εξυγίανση υφιστάμενων αγωγών δικτύων

  Το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ αποτελείται από αγωγούς διαφόρων διατομών και διαφορετικών υλικών οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην πορεία των ετών ανάλογα με τις ανάγκες ύδρευσης της κάθε εποχής.

  Οι συνθήκες λειτουργίας των αγωγών αξιολογούνται από την ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια εφαρμόζεται πρόγραμμα αντικατάστασής τους με νέους.

  Η αντικατάσταση των αγωγών γίνεται με στοχευμένη και τεκμηριωμένη προτεραιότητα, ακολουθώντας πάντα τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές.

  Φράγμα Μαραθώνα (Αρχείο ΕΥΔΑΠ)
  Αρχείο ΕΥΔΑΠ – Μαραθώνας

  Έξυπνα Δίκτυα

  Με στόχο τη βιωσιμότητα του πόρου και παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του δικτύου, η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης «Έξυπνου Δικτύου».

  Το έξυπνο δίκτυο περιλαμβάνει τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στις υποδομές διανομής και σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του. Το πλεονέκτημα των «έξυπνων μετρητών» είναι ότι υπολογίζουν τις εκάστοτε μετρήσεις σε πιο αναπτυγμένο επίπεδο, επικοινωνούν με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και στέλνουν πληροφορίες για σκοπούς παρακολούθησης, πρόληψης και εξοικονόμησης πόρων και ορθότερων χρεώσεων.

  Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην υλοποίηση έργων εξοικονόμησης νερού (μείωση απωλειών, βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση διαχείρισης υδάτινου πόρου) και μπορεί να ικανοποιήσει μελλοντική αύξηση της ζήτησης, να ενισχύσει την αποδοτικότητα της λειτουργίας του δικτύου και να ενσωματώσει έξυπνες συσκευές για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και αλληλεπίδρασης με τον πελάτη.

  Επιπλέον, το έξυπνο δίκτυο ρυθμίζει και ελέγχει τη διανομή του πόρου και στοχεύει στην έξυπνη διασύνδεση καταναλωτών και παραγωγής διασφαλίζοντας ένα   οικονομικότερο και ασφαλέστερο δίκτυο με μειωμένες απώλειες με την σε κανονικό χρόνο ικανοποίηση αναγκών.

  Η ΕΥΔΑΠ θα μπορεί με τον τρόπο αύτον, να συλλέγει αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση κάθε ειδικής παροχής με τηλε-προγραμματιζόμενο ρυθμό συλλογής και αποστολής των δεδομένων σε κεντρική υποδομή (Επιχειρησιακό Κέντρο Λειτουργίας) αλλά και να χορηγεί πληροφορίες καταναλώσεων και παροχών αναλυτικά και διαγραμματικά στους ειδικούς πελάτες της διαδικτυακά.

  Η ΕΥΔΑΠ έχει εντάξει στο επενδυτικό της πρόγραμμα την τοποθέτηση νέων οικιακών υδρομετρητών (smart meters) προς αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιότερης τεχνολογίας με σκοπό τη μετάβαση στο έξυπνο δίκτυο (smart water network) και στις σύγχρονες τεχνολογίες.

  Ανακαλύψτε το αφιέρωμα «ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις για τη διαφύλαξη του υδάτινου πόρου»