Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του νερού

Επενδύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Βιώσιμη Διαχείριση Υδροδοτικού Δικτύου και παγίων

Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση νερού

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις για τη διαφύλαξη του υδάτινου πόρου

Υποστηρικτής