Οικονομία & Επιχειρήσεις

Ρευστότητα 3,5 δις ευρώ από τράπεζες μέσω Εγγυοδοτικού Ταμείου και ΤΕΠΙΧ ΙΙ

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Αθηνά Χατζηπέτρου, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Αθηνά Χατζηπέτρου, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα


Ανοιχτό προς όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως εάν έχουν μέχρι σήμερα δανειοδοτηθεί μέσω άλλων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), είναι το νέο πακέτο χρηματοδοτήσεων που προωθείται στην αγορά μέσω του β’ κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας.

Ο προϋπολογισμός στο νέο κύκλο ανέρχεται σε 780 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τη μόχλευση των εμπορικών τραπεζών, θα «δώσουν» στην αγορά δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Από αυτά τα 2,1 δις θα δοθούν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ 320 εκατ. ευρώ είναι τα δάνεια που θα δοθούν προς τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Άλλα 850 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω της νέας φάσης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, τα οποία θα διατεθούν προκειμένου να καλυφθούν οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση, αλλά δεν είχε εγκριθεί μέχρι σήμερα καθώς είχαν εξαντληθεί τα χρήματα.

Να σημειωθεί ότι το συνολικό ύψος των δανείων που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν στον α’ κύκλο λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 3,5 δις ευρώ και έτσι το συνολικό ύψος των δανείων και των δύο κύκλων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα φτάσει τα 6 δις ευρώ. 

Τα αιτήματα των επιχειρήσεων που θέλουν να δανειοδοτηθούν μέσω του β΄κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα πρέπει να υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στη συνέχεια μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες Τράπεζες, οι οποίες τελικά θα αξιολογήσουν ποιες επιχειρήσεις μπορούν να δανειοδοτηθούν.

Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης,  είναι να μην θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, εκτός και εάν η επιχείρηση  έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις – ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 – οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον β’ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι:

  • να μην έχουν υπαχθεί  σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης  ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.
  • να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα
  • να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019
  • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/1, δηλαδή να μην βαρύνονται  με τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας
  • να μη εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν περιόδου χάριτος. Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες, θα αντιστοιχεί:

• Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

• Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Διαβάστε επίσης:

Τράπεζες: Επί ποδός για νέα «κόκκινα» έως 20 δισ. ευρώ

Τραπεζίτης στο mononews.gr: Η οικονομία μπαίνει σε πολεμική κατάσταση…


ΣΧΟΛΙΑ