Οικονομία & Επιχειρήσεις

Ιατρικό Αθηνών: Εντυπωσιακή κερδοφορία το 2016 για τον όμιλο – Αύξηση 122% τα καθαρά κέρδη

  • NewsRoom
Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος. Διευθύνων Σύμβουλος Ιατρικού Κέντρου

Δρ Βασίλης Αποστολόπουλος. Διευθύνων Σύμβουλος Ιατρικού Κέντρου


Ο Όμιλος Ιατρικό Αθηνών κατάφερε μία εντυπωσιακή αύξηση στα καθαρά κέρδη του το 2016 ύψους 122%, σε σχέση με το 2015, όπως φαίνεται στα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδα ομίλου το 2016 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €167.346 χιλ., έναντι €158.092 χιλ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% περίπου.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €23.451 χιλ., αυξημένα κατά 677% σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA του 2015 το οποίο ανερχόταν σε €3.017 χιλ.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο ποσό €3.469 χιλ. έναντι ζημίας το 2015 ποσού (€15.773) χιλ. (μεταβολή κατά 122%).

Οι επενδύσεις το 2016 σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, ανήλθαν συνολικά στο ποσό €3.768 χιλ. έναντι ποσού € 2.009 χιλ. την αντίστοιχη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 88% περίπου.

Σε επίπεδα εταιρίας το 2016 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €162.676 χιλ., έναντι €153.603 χιλ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση κατά 6% περίπου.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €22.122 χιλ., αυξημένα κατά 981% σε σχέση με το αντίστοιχο EBITDA του 2015 το οποίο ανερχόταν σε €2.046 χιλ.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στο ποσό €445 χιλ. έναντι ζημίας το 2015 ποσού (€15.605) χιλ. (μεταβολή κατά 103% περίπου).

Οι επενδύσεις το 2016 σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, (ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία) ανήλθαν στο ποσό €3.609 χιλ. έναντι ποσού € 1.949 χιλ. την αντίστοιχή περσινή χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 85%
περίπου.

Στη διάρκεια του 2016 παρασχέθηκαν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε 468.767 εξωτερικούς και 74.660 εσωτερικούς ασθενείς. Σε σχέση με το 2015 (404.694 ασθενείς), η αύξηση των εξωτερικών ασθενών άγγιξε το 16%. Την ίδια αυξητική τάση ακολούθησαν και οι εσωτερικού ασθενείς καθώς στις κλινικές, νοσηλεύθηκαν 9% περισσότεροι, σε σχέση με το 2015 (68.412 νοσηλευθέντες).

Πέραν των νέων συνεργασιών με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, σημαντικό ρόλο στην καταγραφόμενη αύξηση συντέλεσε η επέκταση των υφιστάμενων συνεργασιών με τη δημιουργία νέων προϊόντων και την ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόστηκε για τους ιδιώτες πελάτες.


ΣΧΟΛΙΑ