Business

Τιτάν: Αύξηση 26% στα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,15 ευρώ/μετοχή – Οι προοπτικές για το 2019

  • NewsRoom
ΤΙΤΑΝ

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος. Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΙΤΑΝ


Αύξηση στα 53,8 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου ΤΙΤΑΝ στη χρήση 2018, τη στιγμή που ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,490 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή μείωση 1% σε σύγκριση με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5% στα 259,7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, ανήλθαν σε 53,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με το 2017.

Το 4ο τρίμηνο του 2018 όλα τα λειτουργικά μεγέθη κατέγραψαν αύξηση, συνεχίζοντας τη βελτίωση των επιδόσεων που άρχισε να καταγράφεται από τα μέσα του έτους. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, όλες οι γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2017, εκτός από τον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,5% και ανήλθε σε 388,2 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε 62,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος €0,15 ανά μετοχή έναντι €0,05 ανά μετοχή το περασμένο έτος. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία.

Οι προοπτικές για το 2019

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τιτάν, «στις ΗΠΑ, στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, οι τάσεις παραμένουν θετικές για τον κλάδο κατασκευών. Η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) εκτιμά ότι η κατανάλωση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 2,3% το 2019 και κατά περίπου 1,6% ετησίως το διάστημα 2019-2023. Ο Τιτάνας είναι ευνοϊκά τοποθετημένος για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική της αγοράς, έχει ισχυρή παρουσία σε επεκτεινόμενες μητροπολιτικές περιοχές και περίσσια παραγωγικού δυναμικού για να ανταποκριθεί στην ανοδική ζήτηση.

Στην Ελλάδα, η εκκίνηση νέων μεγάλων έργων αναμένεται πλέον στο 2ο εξάμηνο του 2019, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα. Εκτιμάται ότι η ζήτηση που συνδέεται με τον τουρισμό θα συνεχίσει να επιδρά θετικά. Στον αντίποδα, οι ιδιωτικές κατασκευές κατοικιών θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα και το 2019.

Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Τα εργοστάσια του Ομίλου λειτουργούν σε επίπεδα χαμηλότερα της δυναμικότητάς τους και χάρη σε πρόσφατες επενδύσεις αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους με επέκταση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των τοπικών κοινωνιών.

Στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να συμπιέζονται από την αδυναμία βελτίωσης των τιμών πώλησης βραχυπρόθεσμα, παρά τις πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους.

Στην Τουρκία, εκτιμάται ότι η εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών σε συνδυασμό με την πίεση στο τραπεζικό σύστημα, θα οδηγήσουν βραχυπρόθεσμα σε σημαντική μείωση της ζήτησης δομικών υλικών.

Μακροπρόθεσμα όμως η αγορά παραμένει ελκυστική για τον κλάδο κατασκευών και η Adocim είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για να ανταπεξέλθει στην επερχόμενη ύφεση, έχοντας χαμηλό δανεισμό, σύγχρονες εγκαταστάσεις και ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας.

Τέλος στη Βραζιλία, η πολιτική σταθερότητα αυξάνει τις προσδοκίες για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης στην αγορά τσιμέντου. Η ζήτηση τσιμέντου στην Βορειοανατολική Βραζιλία όπου δραστηριοποιούμαστε βασίζεται στη δημογραφική αύξηση του πληθυσμού και την ιδιωτική οικοδομή και καταγράφει ήδη θετικές τάσεις από τις αρχές του χρόνου».

Επενδύσεις και χρηματοδότηση

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2018 ανήλθαν σε €119 εκατ. και ήταν κατά €4 εκατ. χαμηλότερες από το 2017. Kατά το ήμισυ περίπου αφορούσαν επενδύσεις στις δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται €12 εκατ. εφάπαξ αναδρομική πληρωμή άδειας λειτουργίας του εργοστασίου Beni Suef στην Αίγυπτο.

Μετά την ολοκλήρωση τον Οκτώβριο 2018 των διαδικασιών για την υλοποίηση της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και του Ομίλου Cem Sak, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέχει το 75% της εταιρείας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S (Adocim), ιδιοκτήτριας ενός σύγχρονου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στο Τοκάτ‐Τουρκίας, παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων τσιμέντου και τριών μονάδων έτοιμου σκυροδέματος.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €148 εκατ., υψηλότερες κατά €30 εκατ. σε σύγκριση με το 2017, επωφελούμενες από τη σταθεροποίηση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2018 διαμορφώθηκε στα €772 εκατ., υψηλότερος κατά €49 εκατ. έναντι του καθαρού δανεισμού στις 31.12.2017.

Τον Ιανουάριο του 2018, ολοκληρώθηκε η διάθεση πρόσθετων εγγυημένων ομολογιών ονομαστικής αξίας €100 εκατ., από την Titan Global Finance PLC, στο πλαίσιο της έκδοσης ομολογιών €250 εκατ. το Νοέμβριο του 2017 με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 2.375%, αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσό ομολογιών λήξεως Νοεμβρίου 2024 σε €350 εκατ.

Τον Νοέμβριο του 2018, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s δημοσίευσε ανανεωμένη έκθεση για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα σε «ΒΒ+» με αρνητική προοπτική.

Στις 31.12.2018, ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρεία ήταν 4.558.481, από τις οποίες, 4.361.171 ήταν κοινές και 197.310 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές. Τα δικαιώματα ψήφου από τις ίδιες κοινές μετοχές που είχε στην κατοχή της η εταιρεία αντιπροσώπευαν ποσοστό 5,66% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Δημόσια πρόταση

Στις 18.10.2018, ανακοινώθηκε η υποβολή από τη βελγική εταιρεία TITAN Cement International S.A. (ΤCI) προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της εταιρείας έναντι νέων μετοχών που θα εκδίδονταν από την TCI, με σχέση ανταλλαγής μίας μετοχής TCI για κάθε μία μετοχή ΤΙΤΑΝ, με σκοπό την εισαγωγή του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο Εuronext Βρυξελλών, μέσω της TCI η οποία θα γινόταν μητρική εταιρεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. H TCI επίσης είχε υποβάλει αίτηση για δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων.

Στις 28 Ιανουαρίου 2019 ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι στη δημόσια πρόταση της TCI προσφέρθηκε περίπου το 87% των κοινών και το 92% των προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ. Συνεπώς η δημόσια πρόταση κατέστη ανενεργή καθώς δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός (90%) των κοινών μετοχών της ΤΙΤΑΝ, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν προσφερθεί στην TCI.

Μητρική εταιρεία Τιτάν

Το 2018 ο κύκλος εργασιών «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ» μειώθηκε κατά 2% στα €229 εκατ. και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε €27,2 εκατ. από €14,8 εκατ. το 2017. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT) ανήλθαν το 2018 σε €33,3 εκατ. έναντι €13,4 εκατ. το 2017 και συμπεριλαμβάνουν μερίσματα €38,5 εκατ. από θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Συγκλονίζει ο Δ. Παπαλεξόπουλος (Τιτάν): «Πρέπει να ξαναβρούμε την αυτοπεποίθησή μας»

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η επόμενη μέρα μετά την απόρριψη του σχεδίου της Τιτάν

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Επιβεβαίωση mononews για ΤΙΤΑΝ: Όλο το παρασκήνιο του «ΟΧΙ» στην δημόσια πρότασηΣΧΟΛΙΑ