• Business

  ΣΙΔΜΑ: Αύξηση τζίρου στα 265,3 εκατ. ευρώ το 2022 – Οι προοπτικές για το 2023

  • NewsRoom
  Μιχάλης Σαμωνάς, Γενικός και Οικονομικός Διευθυντής της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική

  Μιχάλης Σαμωνάς, Γενικός και Οικονομικός Διευθυντής της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική


  Αύξηση κατά 17,2% σημείωσε το 2022 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ανερχόμενος στα ευρώ 265,3 εκ. από ευρώ 226,4 εκ. το 2021.

  Συνυπολογίζοντας και τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ανήλθε στα ευρώ 314,0 εκ. έναντι ευρώ 274,2 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,5%.

  Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση τόσο της μέσης τιμής πώλησης όσο και του όγκου των πωλήσεων, και αντανακλά την ισχυρή παρουσία των εταιρειών του Ομίλου στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ17,8 εκ. από ευρώ27,1 εκ. το 2021, καταγράφοντας μείωση κατά 34,5%, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 36,7% του περιθωρίου μικτού κέρδους (από 15,3% το 2021 σε 9,7% το 2022) και της επακόλουθης μείωσης κατά ευρώ8,9 εκ. (από ευρώ34,7 εκ. το 2021 σε ευρώ25,7 εκ. το 2022), ήτοι κατά 25,8%, των μικτών κερδών.

  Ως προς τη μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους πρέπει να επισημανθεί ότι, ενώ το 2021, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η απότομη επάνοδος των οικονομιών σε ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την ύφεση της πανδημίας, τα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα της αγοράς χάλυβα διεθνώς είχαν ανέλθει σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα, κατά το 2022, λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης, περιορίστηκαν στην περιοχή της “κανονικότητας”.

  Επιπλέον, η αποκλιμάκωση των τιμών των -πλατέων κυρίως- χαλυβουργικών προϊόντων, μετά την εκρηκτική άνοδό τους κατά το α΄τρίμηνο του 2022 λόγω της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οδήγησε σε περαιτέρω συμπίεση των περιθωρίων κέρδους έως ότου επανευθυγραμμιστούν οι τιμές πώλησης με το μέσο κόστος των αποθεμάτων.

  Τέλος, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ9,8 εκ. από ευρώ31,7 εκ. το 2021. Ωστόσο, στα μεγέθη αυτά περιλαμβάνεται η επίπτωση της λογιστικής αντιμετώπισης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, που συνίστατο στην απεικόνιση των δανειακών της υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους. Αφαιρουμένης της επίπτωσης του ανωτέρω λογιστικού χειρισμού, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2022 σε ευρώ11,4 εκ. και το 2021 σε ευρώ19,3 εκ., καταγράφοντας μείωση κατά 40,9%.

  Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, ενώ τα μικτά κέρδη μειώθηκαν κατά ευρώ8,9 εκ., στα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα η μείωση περιορίστηκε στα ευρώ7,9 εκ..

  Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική το 2022 διαμορφώθηκε σε ευρώ173,0 εκ. από ευρώ150,1 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,3%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε ευρώ221,7 εκ. από ευρώ197,9 εκ. το 2021, αυξημένος κατά 12,1%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ12,7 εκ., από ευρώ20,2 εκ. το 2021 κυρίως λόγω της μείωσης του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 37%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ5,8 εκ. από ευρώ26,4 εκ. το 2021. Χωρίς το συνυπολογισμό της προαναφερθείσας επίπτωσης της λογιστικής αντιμετώπισης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας τα κέρδη προ φόρων κατά το 2022 ήταν ευρώ 7,4 εκ. ενώ το συγκρίσιμο μέγεθος του 2021 διαμορφώνεται σε ευρώ 13,9 εκ..

  Αναφορικά με τις θυγατρικές των Βαλκανίων, αξίζει και επισημανθούν οι εξαιρετικές επιδόσεις της SIDMA Bulgaria, η οποία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 25% στα ευρώ55,7 εκ. έναντι ευρώ44,6 εκ., με τη μέση τιμή πώλησης κατά 14,4% υψηλότερη σε σχέση με αυτήν του 2021. Το EBITDA της εταιρείας διαμορφώθηκε σε ευρώ3.184 χιλ. από ευρώ3.505 χιλ. το 2021, μειωμένα κατά 9,1%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 2.604 χιλ. έναντι των ευρώ2.970 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

  Και η SIDMA Romania παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 16%, στα ευρώ37,8 εκ. έναντι ευρώ32,7 εκ. το 2021, οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση των ποσοτικών της πωλήσεων αφού η μέση τιμή πώλησης ήταν υψηλότερη μόνον κατά 3,7%. Η λειτουργική της κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε στα ευρώ1.911 χιλ. από τα ευρώ3.478 χιλ. το 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ευρώ1.405 χιλ. από ευρώ2.411 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Η μείωση των αποτελεσμάτων, και στην περίπτωση αυτή, οφείλεται στη μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 31% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (από 14,3% σε 8,6%), η οποία οδήγησε στην κατά ευρώ1.437 χιλ. μείωση των μικτών κερδών.

  Όσον αφορά, τέλος, στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, σημειώνεται ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανήλθαν σε ευρώ29,8 εκ. ενώ οι χρηματοοικονομικοί δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του δανεισμού, διαμορφώθηκαν την 31/12/2022 ως εξής:

  – Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 2,2

  – Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 4,0.

  Η ρευστότητα του Ομίλου ανήρχετο στο τέλος του 2022 στα ευρώ8,5 εκ., ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 4% ή ευρώ3,3 εκατ..

  Οι προοπτικές για το 2023

  Αν και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό και γεμάτο αβεβαιότητες, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, έστω και με βραδύτερους ρυθμούς, το 2023.

  Τα μηνύματα από τον Τουρισμό γεννούν βάσιμες προσδοκίες για ένα νέο ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, η κατανάλωση παραμένει ισχυρή παρά τη μείωση των πραγματικών εισοδημάτων λόγω πληθωρισμού και ο τομέας των κατασκευών διατηρεί αμείωτη τη δυναμική των τελευταίων δύο ετών.

  Τη σημαντικότερη, όμως, ώθηση στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στο άμεσο μέλλον αναμένεται να δώσουν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ.

  Σημαντικό ρόλο αναμένεται, επίσης, να διαδραματίσει η αναμενόμενη εντός του έτους αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας στην “επενδυτική βαθμίδα”, για πρώτη φορά μετά την οικονομική κρίση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στις εισροές ξένων επενδύσεων.

  Δοθέντων των ανωτέρω, και με την παραδοχή ότι δεν θα προκύψει κάποιο απρόβλεπτο ανατρεπτικό γεγονός και ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων, η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ αναμένεται, και κατά το 2023, να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

  Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε απρόοπτο που πιθανόν να προκύψει στο διεθνές ή το εγχώριο περιβάλλον και να επηρεάσει τις δραστηριότητες της Εταιρείας

  Διαβάστε επίσης

  ΣΙΔΜΑ: Πώς επηρεάζεται από τις εξελίξεις σε Ουκρανία και Ρωσία  ΣΧΟΛΙΑ