Ναυτιλία

Καλούνται οι πιστωτές των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά να αναγγείλουν μέσα σε ένα μήνα τις απαιτήσεις τους

Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου - Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου


Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του Νόμου 4307?2014 για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε”, τελούσης υπό ειδική διαχείριση.

Ο Ειδικός Διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» υπό ειδική διαχείριση, κατ’ άρθρο, 68 επ. του Ν. 4307/2014 προσκαλεί, τους πιστωτές της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» να καταθέσουν αναγγελίες των απαιτήσεών τους εις διπλούν, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή έως τις 18 Μαΐου.

Οι αναγγελίες, όπως αναφέρει η πρόσκληση, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε δια πληρεξουσίου ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, με ειδική προς τούτο εντολή στην έδρα της ΕΝΑΕ, στο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Ανδριανουπόλεως 87, Τ.Κ. 12242, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00π.μ. – 4:00 μ.μ.

Κατόπιν της ανωτέρω υποβολής, οι πιστωτές παρακαλούνται να αποστέλλουν τις αναγγελίες και τα υποστηρικτικά έγγραφα αυτών (σκαναρισμένα) και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Οι πληρεξούσιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι που θα παραστούν για την υποβολή της αναγγελίας πρέπει να προσκομίσουν είτε συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε εξουσιοδότηση νομίμως υπογεγραμμένη με θεώρηση γνησίου της υπογραφής ενώπιον δημόσιας ή διοικητικής αρχής, ή μέσω gov.gr.

Η αναγγελία γίνεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Εφόσον η αναγγελία έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ο πιστωτής θα πρέπει να διορίσει με την αναγγελία του αντίκλητο στην περιφέρεια της έδρας της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας.

Με την αναγγελία συνυποβάλλονται και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα) που αποδεικνύουν την απαίτηση. Προς διευκόλυνση των πιστωτών, συστήνεται όπως οι αναγγελίες συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 55 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://hsy-under-special-administration.gr/blogs/.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πιστωτές μπορούν να απευθύνονται στον εκπρόσωπο του ειδικού διαχειριστή Στέφανο Παπαδόπουλο (τηλ.: +30 212 107 0020 | e-mail: [email protected]). Αιγάλεω.ΣΧΟΛΙΑ