Ναυτιλία

Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον θαλάσσιο τουρισμό

Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τον θαλάσσιο τουρισμό

Γιάννης Πλακιωτάκης-Υπουργός Ναυτιλίας


Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας το σχέδιο νόμου που επιγράφεται «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις».

Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Ν.Ε.Π.Α. και τις Ε.Ι.Π.Α. η προσέλκυση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής στην ελληνική σημαία μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού (Ε.Ι.Π.Α.) ειδικά από το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο εξήλθε της Ε.Ε.. , απλοποίηση και ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας ίδρυσης και λειτουργίας Ν.Ε.Π.Α. και Ε.Ι.Π.Α.

Επίσης, οι μακροπρόθεσμο στόχοι είναι η αύξηση στη σύσταση Ν.Ε.Π.Α. και Ε.Ι.Π.Α. με οφέλη για το τουριστικό μας προϊόν και τα έμμεσα και άμεσα έσοδα του κράτους.

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης με επιστολή του τονίζει ότι «δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στην δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων» και τονίζει ότι η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου:

Αναλυτικότερα στο σχέδιο νόμου αναφέρονται τα εξής: Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; Ο όρος yachting χρησιμοποιείται διεθνώς ως αναφορά στη θαλάσσια δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από εποχικότητα κατά την οποία ο ταξιδιώτης χρησιμοποιεί θαλαμηγό σκάφος ως χώρο καταλύματος, εστίασης και βάση ανάπτυξης δραστηριοτήτων αναψυχής.

Tο επαγγελματικό yachting περιέχει επιπρόσθετα το στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης του πλοίου και της προσφοράς υπηρεσιών αναψυχής.

Έως σήμερα, το πρώτο μέρος του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), που αποτελεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης των όρων και των προϋποθέσεων για την επαγγελματική δραστηριότητα και την εμπορική εκμετάλλευση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων στη χώρα, έχει υποστεί εξήντα επτά (67) επιμέρους τροποποιήσεις, μέσω έντεκα (11) διαφορετικών νόμων.

Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου, καθώς δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες του δυναμικά αναπτυσσόμενου επαγγελματικού yachting.

Με τις βασικές τομές που αναπτύσσονται για πρώτη φορά με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, επιλύονται προβλήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου στην ανάπτυξη του κλάδου.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο λαμβάνει υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ώστε, πλέον, οι κανόνες δικαίου να είναι λειτουργικοί και εύληπτοι.

H θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου, απλοποιημένου και σαφούς πλαισίου δραστηριοποίησης των σκαφών αναψυχής στη χώρα μας, που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον στον θαλάσσιο τουρισμό, εστιάζει:

 • Στην αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος, μέσω του νέου εκσυγχρονισμένου πλαισίου,

   

 • στη συγκέντρωση σε ένα νομοθέτημα του θεσμικού πλαισίου της δραστηριότητας, της σύστασης και λειτουργίας των ειδικών εταιρικών μορφών πλοίων αναψυχής,

   

 • στην απελευθέρωση της δραστηριοποίησης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στη χώρα, όπως την άρση του υφιστάμενου «οιονεί καμποτάζ» (cabotage) που επήλθε με το άρθρο 136 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184),

   

 • στη θέσπιση διαδικασιών υλοποιούμενων μέσω ψηφιακών εφαρμογών – διασυνδεόμενων με υφιστάμενα μητρώα και εφαρμογές, που θα συμβάλλουν στη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους, μέσω της απλούστευσης και της, σταδιακά, πλήρους ψηφιοποίησης,

   

 • στη δημιουργία ενός συνόλου προβλέψεων για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας βοηθητικού προσωπικού, που απασχολείται σε μη ναυτικές ειδικότητες, καθώς και προϋποθέσεων αύξησης της απασχόλησης Ελλήνων & Ευρωπαίων ναυτικών.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Τα κύρια στοιχεία του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου χαρακτηρίζονται από:

 • Πλήθος παρωχημένων διατάξεων.

   

 • Πλήθος τροποποιήσεων που παράγουν περιττή γραφειοκρατία, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρότατων προσκομμάτων στην ανάπτυξη του κλάδου, στη δημιουργία συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού και στη διευκόλυνση των φορέων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν.

   

 •  Ύπαρξη ζητημάτων ασφάλισης εργαζομένων, αδήλωτης εργασίας λόγω αντιφατικών ασφαλιστικών ρυθμίσεων, με συνέπεια την απώλεια εσόδων για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία.

   

 • Ισχυρά θεσμικά αντικίνητρα για δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ιδίως άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, με σημεία εκκίνησης και κατάληξης του ταξιδιού και ελλιμενισμού (home – porting) σε λιμένες της χώρας μας. Το ισχύον καθεστώς δεν καθίσταται ελκυστικό, όπως προκύπτει και από τον μικρό αριθμό πλοίων, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο e – Μητρώο Πλοίων, γεγονός που συνεπάγεται απώλεια εσόδων, άμεσων και έμμεσων, και δημιουργεί κίνητρα για εκτέλεση παράνομων συμβάσεων ολικής ναύλωσης εντός της ελληνικής επικράτειας.

   

 •  Τα εν γένει εμπόδια δραστηριοποίησης καταλήγουν να προκαλούν διαφυγόντα κέρδη, τόσο στους δραστηριοποιούμενους και το κράτος, όσο και στα λοιπά μέρη που συναποτελούν το σύμπλεγμα (cluster) του ελληνικού επαγγελματικού yachting.

Το κράτος απαρνείται δυνητικά έσοδα από την είσπραξη των φορολογικών υποχρεώσεων μιας τέτοιας δραστηριοποίησης, αλλά και η τουριστική βιομηχανία έχει απωλέσει σημαντικό πελατολόγιο.

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ