Business

Σε κρίσιμο σημείο οι σχέσεις Τραπεζών – ΑΝΕΚ 

ΑΝΕΚ

Γιώργος Κατσανεβάκης, πρόεδρος του Δ.Σ. της ΑΝΕΚ


Κρίσιμες είναι οι επόμενες εβδομάδες για τις σχέσεις ΑΝΕΚ και τραπεζών καθώς το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα πρέπει να διαχειριστεί ένα μείζονος σημασίας ζήτημα: To γεγονός οτι όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της ΑΝΕΚ, η ακτοπλοϊκή εταιρεία δεν πλήρωσε δόση δανείου, με αποτέλεσμα να «σπάσουν» όροι δανειακών συμβάσεων και να καταστούν πληρωτέα δάνεια άνω των 200 εκατ. ευρώ. Τα προβλήματα της ΑΝΕΚ ειναι πολλά: 1) Ο όμιλος είχε στο τέλος του 2018 καθαρό δανεισμό 251,4 εκατ. ευρώ, με EBITDA μόλις 14,6 εκατ. ευρώ. Τα νούμερα ειναι δυσθεώρητα. Ο δανεισμός είναι 16,7  φορές υψηλότερος σε σχέση με τα λειτουργικά κέρδη.  2) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της AΝΕΚ ανήλθε το 2018 , σε 168,2 εκατ. ευρώ, με τα EBITDA να διαμορφώνονται σε 14,6 εκατ. από 12,8 εκατ. ευρώ το 2017. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα, μετά από φόρους, ανήλθαν σε ζημίες 13,3 εκατ. ευρώ. O όμιλος έκλεισε το 2018 με αρνητική καθαρή θέση 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια 7,8 εκατ. ευρώ.

Λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους και της περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας κατά το β’ εξάμηνο του 2018, η εταιρεία δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τον μακροπρόθεσμο δανεισμό της. Δηλαδή δεν κατέβαλε πληρωτέα δόση δανείου. Το γεγονός που συνιστά παραβίαση όρων των δανειακών της συμβάσεων και ενεργοποιεί υποχρέωση πλήρους αποπληρωμής των δανείων.

Τα προβλήματα της AΝEΚ δεν είναι σημερινά. Το 2017 είχε συμφωνήσει με τις πιστώτριες τράπεζές της την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. 

Έγραψε, μάλιστα, κατά την ίδια χρήση, έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων, ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνέβαλε καθοριστικά στην εμφάνιση κερδοφορίας και θετικής καθαρής θέσης.

Η αναδιάρθρωση δανεισμού έγινε με σύναψη νέου, επταετούς διάρκειας, κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου 220 εκατ. ευρώ. Τμήμα του ομολογιακού (22 εκατ. ευρώ) είναι μετατρέψιμο σε μετοχές, υπό προϋποθέσεις.

Κάποιες από αυτές τις προϋποθέσεις έχουν πλέον ενεργοποιηθεί. Για παράδειγμα, οπως αναφέρει το euro2day.gr  το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) προβλέπει αυτόματη -μερική- μετατροπή, σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, με στόχο την επαναφορά τους σε θετικό επίπεδο.

Οι πιστώτριες τράπεζες της AΝEΚ έχουν επομένως τη δυνατότητα να μετατρέψουν μέρος των ομολογιών του ΜΟΔ σε μετοχές, κεφαλαιοποιώντας υποχρεώσεις της ακτοπλοϊκής. 

Οπως λένε τραπεζικές πηγές η επιλογή αυτή τουλάχιστον προς το παρόν δεν είναι η κυρίαρχη.

Η μετοχοποίηση μικρού μέρους των δανειακών οφειλών της AΝΕΚ (σ.σ. το ΜΟΔ είναι μόλις 22 εκατ. ευρώ) δεν λύνει το πρόβλημα στην ρίζα του. Ταυτόχρονα όμως οι τράπεζες γίνονται μέτοχοι δημιουργώντας νέα προβλήματα στην διαχείρηση του όλου ζητήματος. 

Υπενθυμίζεται οτι στις 28 Μαρτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της AΝEΚ αποφάσισε να προτείνει στη γενική συνέλευση αύξηση κεφαλαίου, ποσού  20 εκατ. ευρώ.  Το ποσό ειναι μεγάλο και θεωρείται βέβαιο οτι θα αντληθεί μόνο αν ο βασικός μέτοχος Γιάννης Σήφη Βαρδινογιάννης ή στρατηγικός επενδυτής εγγυηθεί την κάλυψη της αύξησης.

Τα αποτελέσματα του 2018 οπως τα ανακοίνωσε η ΑΝΕΚ

Μετά από τρία συνεχόμενα έτη κερδοφορίας, ο Όμιλος και η Μητρική εμφάνισαν ζημιές μετά από φόρους. Οι έκτακτες προβλέψεις, καθώς και τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα λειτούρ- γησαν δυσχερώς στα καθαρά αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια τα οποία κατέστησαν αρνητικά. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2018 για τον Όμιλο και τη Μητρική διαμορφώθηκαν ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος το 2018 ανήλθε σε € 168,2 εκατ. έναντι €164,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 153,5 εκατ. έναντι € 149,3 εκατ.

Μικτά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το 2018 ανήλθαν σε € 31,6 εκατ. έναντι € 31,4 εκατ. το 2017, ενώ για την Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε € 27,4 εκατ. έναντι € 28,0 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου ανήλθε σε € 136,7 εκατ. από € 133,3 εκατ. και της Εταιρείας σε € 126,0 εκατ. από € 121,3 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

EBITDA

Ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ποσού € 14,6 εκατ. έναντι € 12,8 εκατ., ενώ, αντίστοιχα, για τη Μητρική το EBITDA ανήλθε σε € 14,8 εκατ. το 2018 έναντι € 13,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Χρηματοοικονομικά και λοιπά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου για το 2018 ανήλθε σε € 9,5 εκατ. έναντι € 9,1 εκατ. το 2017. Σημειώνεται ότι κατά την προηγούμενη χρήση η Μητρική είχε έσοδο από διαγραφή κεφαλαιοποιημένων τόκων ποσού € 15,5 εκατ. Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,1 εκατ. έναντι ζημιών € 0,2 εκατ. το 2017, ενώ τη χρήση 2018 προέκυψαν έκτακτες ζημιές € 6,8 εκατ. από μη λειτουργικές προβλέψεις.

Καθαρά αποτελέσματα

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της χρήσης 2018 ανήλθαν σε ζημιές € 13,8 εκατ. έναντι κερδών € 9,8 εκατ. το 2017, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 13,2 εκατ. έναντι κερδών € 12,6εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Στρατηγικοί στόχοι της διοίκησης του Ομίλου για το 2019 είναι η επιστροφή στην κερδοφορία, η ενίσχυση της ρευστότητας, η βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, καθώς και η αντιστροφή των ιδίων κεφαλαίων σε θετικό πρόσημο.ΣΧΟΛΙΑ