Business

ΚτΠ: Προκήρυξη διαγωνισμού για το ΕΣΗΔΗΣ αξίας 23 εκατ. ευρώ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης


Σε διαγωνιστική διαδικασία βγάζει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) ένα ακόμη σημαντικό project, το οποίο αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του «νέου» ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), έργο συνολικής αξίας 23 εκατ. ευρώ.

Η ΚτΠ συνεχίζει δυναμικά το έργο της ως εκτελεστικό όργανο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχοντας προκηρύξει από την αρχή του 2023 έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 125 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι τέλους του έτους αναμένεται βγάλει σε διαγωνισμό συνολικά 50 έργα, συνολικής αξίας 1,2 δις. ευρώ.

Ο τελευταίος διαγωνισμός που ανακοίνωσε η Κοινωνία αφορά το έργο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός νέου συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την υποστήριξη ενός πλήρους κύκλου Δημοσίων Προμηθειών», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 23,3 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος στοχεύει στην ανανέωση του συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ώστε να συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του συστήματος. Η ηλεκτρονική διαδικασία προμηθειών από το δημόσιο τομέα στοχεύει στη διαφάνεια, στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματικών πόρων, στη μείωση κόστους και χρόνου, αλλά και στη δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων προμηθευτών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι από τα πιο σημαντικά που θα ανακοινώσει η ΚτΠ μέσα στο 2023, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και το Smart Readiness, αξίας 145 εκατ. ευρώ, το σύστημα παρακολούθησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ αλλά και το CRM για ενιαία πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, αξίας 70 εκατ. ευρώ.

Επίσης πριν από λίγες ημέρες η ΚτΠ έβγαλε σε διαγωνισμό το έργο «Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (GEOPORTAL)» συνολικού προϋπολογισμού που αγγίζει τα 3,5 εκατ. ευρώ. Αυτό το έργο αφορά τη Δημιουργία Χαρτογραφικού Κόμβου για την παροχή υπηρεσιών ελεύθερων γεωδεδομένων σχετικά με την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη μορφή χαρτογραφικών υπηρεσιών παγκοσμίου ιστού (WEB MAP SERVICES) και ανοικτών προτύπων (Rest, OGC, κλπ) και τη μετατροπή όλων των Γεωχωρικών Δεδομένων της ενιαίας Βάσης της Ε.Α.Γ.Μ.Ε (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών), σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.

Τι αφορά το έργο

Το ΟΠΣ-ΕΣΗΔΗΣ, αποτελείται από ένα σύνολο διακριτών υποσυστημάτων ή και λειτουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

  • Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς».
  • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες για τις διαγωνιστικές διαδικασίες, σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και για τις σχετικές διαδικασίες διαχείρισης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, εφεξής το «Υποσύστημα».
  • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Δημόσια Έργα για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
  • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) των άρθρων 38 και 260 του ν. 4412/2016.
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και των αποδεικτικών στοιχείων των λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής δημοσίων συμβάσεων.
  • Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων με την αγορά σύμφωνα με τα άρθρα 46,47, 278 και 279 του ν. 4412/2016.
  • Επιχειρηματική Ευφυΐα και Επιτελική Πληροφόρηση.
  • Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.
  • Προγραμματισμό Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4412/2016.
  • Εθνικό Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας αγαθών και Παροχής υπηρεσιών του άρθρου 36 παρ. 7 του ν. 4412/2016.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες υλοποίησης και οι άδειες λογισμικού για την υλοποίηση ενός νέου συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την υποστήριξη όλων των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων δημόσιων προμηθειών.

Το νέο σύστημα περιλαμβάνει την υλοποίηση εφαρμογών που υποστηρίζουν το σύνολο των διαδικασιών, δράσεων και ενεργειών που αφορά στις Δημόσιες Προμήθειες.

Οι ανάδοχοι μεγάλων έργων

Ως εκτελεστικό όργανο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ΚτΠ έχει αναλάβει ένα μεγάλο όγκο εμβληματικών έργων και στα οποία έχουν ανταποκριθεί μεγάλοι όμιλοι τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.

Ο ΟΤΕ σε κοινοπραξία με την Uni Systems έχει αναλάβει το έργο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για την Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM)», έναντι 53,2 εκατ. ευρώ, ενώ ήταν οι μοναδικός που διεκδίκησε το έργο «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και υπηρεσιών (Cloud Services)», συνολικού προϋπολογισμού 176 εκατ. ευρώ. Επίσης ο ΟΤΕ όπως και η Wind (πλέον Nova) έχουν υπογράψει συμβάσεις για το μεγάλο έργο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Επίσης η Nova σε κοινοπραξία με την Profile έχουν αναλάβει το έργο για την ψηφιοποίηση φακέλων δανείων, αξίας 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με την Space Hellas «τρέχουν» το έργο των 17 εκατ. ευρώ για ψηφιακή αναβάθμιση του Δικαστικού Συστήματος της χώρας.

Η Netcompany-Intrasoft έχει αναλάβει επίσης μεγάλο όγκο έργων της ΚτΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόσφατα αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου «Αναβάθμιση και υπηρεσίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης», αξίας 2,3 εκατ. ευρώ.

Για την αναβάθμιση των αρχείων των Δικαστηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ, προσφορά κατέθεσε η εταιρία πληροφορικής Profile, ενώ το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» συνολικού ύψους 52.7 εκατ. ευρώ, ανέλαβε η κοινοπραξία Intrasoft – Uni Systems – Quality & Reliability.

Διαβάστε επίσης:

«Ανεβάζει στροφές» ο ψηφιακός μετασχηματισμός – Ποιοι έχουν ανταποκριθεί στο «κάλεσμα» της ΚτΠ

ΚτΠ: Έργα 1,2 δισ. ευρώ το 2023

ΚτΠ: «Κλείνει» το κεφάλαιο e-Justice – Προκηρύχθηκε ο μεγάλος διαγωνισμός των 97 εκατ. ευρώΣΧΟΛΙΑ