Business

Έρευνα: Το LNG είναι το πιο βιώσιμο εναλλακτικό ναυτιλιακό καύσιμο


Το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) είναι το πλέον ώριμο, χρησιμοποιήσιμο σε μεγάλη κλίμακα και εμπορικά βιώσιμο εναλλακτικό καύσιμο που είναι διαθέσιμο σήμερα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από την SEA\LNG και διεξήχθη από εμπειρογνώμονες εναλλακτικών καυσίμων της DNV GL.

Αν και υπάρχει μια ποικιλία εναλλακτικών καυσίμων χαμηλότερων ή μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 2030 και του 2050, πολλές από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις απαιτούν σημαντική ανάπτυξη για να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας, σύμφωνα με τη μελέτη.

Σημειώνεται επίσης ότι πολλά ελπιδοφόρα εναλλακτικά καύσιμα σήμερα στερούνται του ρυθμιστικού πλαισίου, της ικανότητας παραγωγής και της υποδομής ανεφοδιασμού που είναι αναγκαία για να υιοθετηθούν ευρέως, και επιπλέον είναι πιο ακριβά από τα παραδοσιακά πλοία ή το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Ως εκ τούτου, σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία υφίσταται σημαντική πίεση ώστε να λάβει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων ρύπων στην ατμόσφαιρα, το LNG αποτελεί μια λύση που θα μπορούσε να συμβάλει στην εξέλιξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για καύσιμα με χαμηλότερες ή μηδενικές εκπομπές άνθρακα, παραγόμενα από ανανεώσιμη ενέργεια ή ενέργεια μηδενικού άνθρακα.

Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η μελέτη αξιολογεί την εμπορική και επιχειρησιακή βιωσιμότητα που εμφανίζουν έξι από τα κύρια εναλλακτικά καύσιμα – υδρογόνο, αμμωνία, μεθανόλη, υγραέριο, βιοκαύσιμα, υπό τη μορφή υδρογονοκατεργασμένου φυτικού ελαίου, και πλήρως ηλεκτρικά συστήματα με μπαταρία. Εξετάζει το πώς αποδίδουν έναντι του LNG σε συνολικά έντεκα βασικές παραμέτρους.

«Τα σύγχρονα πλοία έχουν προσδόκιμο ζωής περίπου ενός τετάρτου του αιώνα. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν πώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για τους εγκατεστημένους κινητήρες και το λειτουργικό τους κόστος, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής καυσίμων, θα επηρεαστούν από την τρέχουσα και μελλοντική περιβαλλοντική νομοθεσία. Έχοντας αρκετές επιλογές ναυτιλιακών καυσίμων να εξετάσει, η SEA\LNG ανέθεσε τη μελέτη αυτή στην DNV GL για να στηρίξει τη βιομηχανία στη λήψη αποφάσεων», εξηγεί ο Peter Keller, πρόεδρος της SEA\LNG.

«Η μελέτη στηρίζει περαιτέρω την πεποίθησή μας ότι, προκειμένου να επιτευχθούν μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα άμεσα, οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές πρέπει να ενεργήσουν αποφασιστικά και να επενδύσουν σε πλοία ικανά για LNG. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πλοιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης που διευκολύνουν το παγκόσμιο εμπόριο».

«Η ναυτιλιακή βιομηχανία βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση από την αγορά, το κοινό και από τις ρυθμιστικές αρχές να μειώσει τις εκπομπές της στον αέρα – τόσο από πλευράς τοπικών εκπομπών όσο και από εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες πρόωσης θα πρέπει να βρίσκονται στο ραντάρ κάθε πλοιοκτήτη, ειδικά εκείνων που θα βγουν στην αγορά για ένα νεότευκτο πλοίο στο εγγύς μέλλον» , σχολίασε ο Torsten Schramm, Πρόεδρος της DNV GL – Maritime.

«Αυτή η νέα μελέτη θα βοηθήσει στο να αποκτήσουμε μία σαφέστερη εικόνα για τα διάφορα καύσιμα και την περιβάλλουσα υποδομή τους, και περιλαμβάνει μία αξιολόγηση του κεφαλαιουχικού και του λειτουργικού τους κόστους, των τοπικών εκπομπών και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, της δυνατότητας εφαρμογής ανάλογα με τον τύπο του πλοίου και τη διαδρομή, της διαθεσιμότητας και της τεχνολογικής ωριμότητας. Αυτό που είναι ήδη σαφές, ωστόσο, είναι ότι το LNG μπορεί να διαδραματίσει πολύτιμο και θετικό ρόλο στη βελτίωση των εκπομπών της ναυτιλιακής βιομηχανίας στον αέρα, καθώς κατευθυνόμαστε προς το 2030 και το 2050»,  πρόσθεσε ο Schramm.

Επιπλέον, σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις του Δείκτη Σχεδιασμού Ενεργειακής Απόδοσης (EEDI) στον σχεδιασμό των πλοίων, το LNG θα μπορούσε να επιτύχει τον στόχο του IMO για το 2030 για την απεξάρτηση των νέων πλοίων από τον άνθρακα. Αυτό το πλεονέκτημα του LNG συσσωρεύεται σε αναλογία με την παρουσία του στους υφιστάμενους στόλους πλοίων – όσο περισσότερο τα πλοία LNG, τόσο μεγαλύτερα είναι τα οφέλη. Το LNG αποτελεί επίσης ένα μονοπάτι για το 2050 μέσω των αναμενόμενων εξελίξεων σε βιολογικά και συνθετικά LNG, καταλήγουν οι SEA\LNG και DNV GL.


ΣΧΟΛΙΑ