Ενέργεια

ΔΕΗ: Ζημιές προ φόρων 233,5 εκατ. ευρώ – Αρνητικά EBITDA 66 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο

  • NewsRoom
Μανώλης Παναγιωτάκης (πρώην πρόεδρος ΔΕΗ): Ναι στην αύξηση κεφαλαίου, αν πουλάγαμε το 2018 δεν θα έπιανε ούτε ευρώ

Μανώλης Παναγιωτάκης


Ζημιές ύψους 233,5 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος της ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019,  έναντι κερδών 18,7 εκατ. ευρώ του περσινού τριμήνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Την ίδια περίοδο παρουσίασε αρνητικό EBITDA, στα -51,3 εκατ. ευρώ, από 157 εκατ. ευρώ θετικό EBITDΑ του αντίστοιχου τριμήνου του 2018.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 205,1 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2019, συνέχεια των αντιστοίχων του δ’ τριμήνου του 2018, αποτυπώνεται η αρνητική επίδραση εξωγενών, μη ελεγχόμενων από την επιχείρηση παραγόντων. Ειδικότερα τονίζεται η αύξηση της τιμής του ΦΑ κατά 32,5% σε συνδυασμό με την αύξηση της ποσότητας κατά 59,8%, η ραγδαία αύξηση της τιμής των δικαιωμάτων CO2 και η άνοδος της οριακής τιμής του συστήματος κατά 33,6% στην οποία η επιχείρηση προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Σημειώνεται επίσης η ιδιαίτερα μειωμένη υδραυλική παραγωγή, με άμεση συνέπεια σε συνδυασμό με τις αυξημένες ποσότητες ΝΟΜΕ, την ανάγκη για περισσότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιχείρηση απέφυγε να μετακυλίσει τις επιβαρύνσεις αυτές στους καταναλωτές. Στις οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΗ είναι αποτυπωμένες και επιδρούν αρνητικά, προβλέψεις για απαιτήσεις τόκων υπερημερίας από τρίτους. Αν και εκφράζεται αισιοδοξία για θετική εξέλιξη για ορισμένες από αυτές, η επιχείρηση τηρώντας απαρέγκλιτα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έχει προβεί στις απαραίτητες προβλέψεις.

Ιδιαίτερα θετικό γεγονός αποτελεί η περαιτέρω μείωση του χρέους κατά 119,5 εκατ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 203,8 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος ύψους 790 εκατ. ευρώ για το σύνολο του έτους.
Θετικό γεγονός ήταν επίσης η συνέχιση της αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ενώ μείωση παρουσίασε και η δαπάνη μισθοδοσίας.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας θα κλιμακωθούν και με επί πλέον ενέργειες για τα χρέη των τελικών πελατών. Παράλληλα αναμένεται βελτίωση στο μείγμα καυσίμου και στο αντίστοιχο κόστος συνεπεία αφενός της επιτυχούς προμήθειας LNG και αφετέρου διευθέτησης θεμάτων της παραγωγής των λιγνιτικών μονάδων. Πέραν αυτών υπάρχει η επιστροφή 99,3 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ και η ανάκτηση ΥΚΩ ύψους 21,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα αποτυπωθούν στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου.

Η πρόσφατη επίσημη αναγνώριση από τη ΡΑΕ μέρους της συνολικής απαίτησης της ΔΕΗ για τις ΥΚΩ του 2011 ύψους 160-200 εκατ. ευρώ, είναι πολύ σημαντική και σε συνάρτηση με την υλοποίησή της θα ενισχύσει τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ. Τέλος η επιχείρηση εντείνει τις προσπάθειές της για την επιτυχή έκβαση της αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων στις τεθείσες προθεσμίες και αναπτύσσει σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για ΑΠΕ, φυσικό αέριο κλπ.».

Η επιδείνωση των λειτουργικών δαπανών κατά 21,6% ή € 211,6 εκατ. οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου παρά την θετική επίδραση από την κατάργηση από 1.1.2019, της πρόσθετης χρέωσης των προμηθευτών για τον ΕΛΑΠΕ και του ειδικού τέλους λιγνίτη.

Συγκεκριμένα οφείλεται:

– στην αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο και λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και λόγω αύξησης της τιμής κατά 32,5%

– στην αύξηση της Οριακής Τιμής Συστήματος κατά 33,6% και κατ’ επέκταση στην υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας

– στην αύξηση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω της ραγδαίας ανόδου της τιμής και

– στη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς το α΄ τρίμηνο του 2019 οι σχετικές ποσότητες υπερέβησαν το άθροισμα της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 418 GWh.

Αντίθετα, υπήρξε μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας και των λοιπών ελεγχόμενων δαπανών κατά   5,7 εκατ. ευρώ (ή 2,1%).

Επίσης, θετική επίδραση στην λειτουργική κερδοφορία του α΄ τριμήνου 2019 είχε η αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους € 17,7 εκατ. έναντι αντίστοιχης αντιστροφής πέρυσι ύψους   3,6 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω συνετέλεσαν στη μείωση των λειτουργικών κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω αποτελέσματα δεν ενσωματώνονται: α) η ανάκτηση δαπανών για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) ύψους  21,9 εκατ. ευρώ για τα έτη 2012-2016 μετά από αναθεώρηση του σχετικού ελλείμματος από τη ΡΑΕ, τα οποία εισπράχθηκαν τον Μάιο του 2019 και β) η επιστροφή   99,3 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του 2018, η οποία υλοποιήθηκε με έκδοση πιστωτικού τιμολογίου τον Ιούνιο του 2019.

Βασικά λειτουργικά μεγέθη
Το α΄ τρίμηνο του 2019 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4,2% στις 14.897 GWh έναντι 14.291 GWh το α΄ τρίμηνο του 2018. Αντίστοιχα, η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, παρουσίασε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση κατά 6,7% το α΄ τρίμηνο του 2019, εξαιτίας των αυξημένων κατά 44,9% εξαγωγών από Τρίτους.

Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω “ΝΟΜΕ”.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 77,1% από 83,8% το α΄ τρίμηνο του 2018, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις της ΔΕΗ να μειωθούν κατά 6,2%. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 76,6% τον Μάρτιο του 2019 από 82,7% τον Μάρτιο του 2018, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 97,7% στην Υψηλή Τάση, 53,6% στη Μέση Τάση και 80,2% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 96,8%, 65,2% και 86,8% τον Μάρτιο του 2018 αντίστοιχα.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (χωρίς τις υπό αποεπένδυση θυγατρικές Μελίτης και Μεγαλόπολης) κάλυψαν το 42,4% της συνολικής ζήτησης στη χώρα το α΄ τρίμηνο 2019 (38,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2018 ήταν 47,8% (44,8% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 6,6% στις 6.285 GWh έναντι 6.731 GWh πέρυσι.

Συγκεκριμένα η παραγωγή:
– από τις λιγνιτικές μονάδες μειώθηκε κατά 16,6%, ή κατά 481 GWh
– από τις μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 68,6%, ή κατά 778 GWh
– από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μειώθηκε κατά 46,6% ή κατά 784 GWh καθώς το α΄ τρίμηνο του 2019 η εισροή υδάτων στους ταμιευτήρες ήταν πολύ χαμηλή.

Για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της η ΔΕΗ προέβη σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 5.257 GWh, αυξημένες κατά 4%.ΣΧΟΛΙΑ