Business

Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους €117,3 εκατ. το β’ τρίμηνο 2022 – Στο 8,2% ο δείκτης κόκκινων δανείων

  • NewsRoom
Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης, CEO Alpha Bank


Κέρδη μετά από φόρους ύψους 117,3 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο δεύτερο τρίμηνο του 2022 η Alpha Bank, ενώ σε επίπεδο εξαμήνου τα κέρδη μετά φόρων που αναλογούν στους μετόχους έφτασαν τα 243 εκατ. ευρώ, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας της.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, στο δεύτερο τρίμηνο, τα προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν στα  73 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση των ίδίων Κεφαλαίων (RoTBV) στο 8,6%. Ο  Δείκτης FL CET1 διαμορφώθηκε στο 11,7%  και η  ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή στα 2,42 ευρώ.

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Alpha Bank, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €302,7 εκατ., επωφελούμενο από την αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων χρεογράφων.

Τα καθαρά Έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €100,7 εκατ., μειωμένα κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η ενισχυμένη επίδοση του α’ τριμήνου οφειλόταν σε έσοδα που προέκυψαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε €244,7 εκατ., αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,4% λόγω έκτακτων εξόδων («Εξαιρούμενων Κονδυλίων»). Επιπλέον εξοικονόμηση κόστους έχει ήδη εξασφαλισθεί για το τρίμηνο από συναλλαγές ύψους €18 εκατ., που αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους.

To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε €173,1 εκατ., αυξημένο κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 94 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους €75 εκατ. καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων €14 εκατ., ενώ, για το εξάμηνο, ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, σε συμφωνία με τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος. Επιπλέον, η επίπτωση από απομειώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές ανήλθε σε €189 εκατ., σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2022. Οι καθαρές ροές ΜΕΑ παρέμειναν αμετάβλητες το β’ τρίμηνο.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €117,3 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε €73 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους €6 εκατ., β) των ζημιών απομείωσης ύψους €3 εκατ., γ) την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ €214 εκατ., δ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές €217 εκατ. και ε) φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους €49 εκατ.

Μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΑ 8,2%

Σύμφωνα με την Alpha Bank, παρατηρείται πλήρης ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους με Αύξηση Καθαρού Εσόδου από Τόκους.

Όπως σημειώνει:

-Με την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 8,2% μέσω συναλλαγών ύψους € 1,6 δισ., η Alpha Bank, στο β’ τρίμηνο 2022, γυρίζει σελίδα στο θέμα της αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων, έχοντας διανύσει ένα διάστημα λεπτομερούς σχεδιασμού και επιτυχημένων ενεργειών για την εξυγίανση του δανειακού της χαρτοφυλακίου. Σε επίπεδο Ομίλου, τα ΜΕΑ μειώθηκαν κατά 89% από το τέλος του 2017, διαμορφούμενα σε €3,2 δισ. τον Ιούνιο του 2022

-Συνέπεια στην υλοποίηση του “Project Tomorrow”, επιτυγχάνοντας όλους τους σχετικούς στόχους. Κατά το α’ εξάμηνο, οι ισχυρές επιδόσεις της Τράπεζας συνεχίστηκαν, με αύξηση των μεγεθών και παράλληλη μείωση του κινδύνου σε βασικούς δείκτες, βελτιώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία, τα εποπτικά κεφάλαια, την ποιότητα των εσόδων και τις προοπτικές ανάπτυξης για το έτος 2022.

Στο β’ τρίμηνο 2022, η Τράπεζα πέτυχε Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) 8,6%, παραμένοντας σε τροχιά επίτευξης του στόχου της για RoTBV > 6% για το έτος.

-Συνεχίστηκε η δυναμική επέκτασης του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €1,7 δισ. από την αρχή του έτους, που επαναφέρει την Τράπεζα στην πρώτη θέση στη χρηματοδότηση των ελληνικών Επιχειρήσεων.

– Ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 16%.

– Τα ισχυρά αποτελέσματα που πέτυχε η Τράπεζα, σε συνδυασμό με τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον, αποτελούν αισιόδοξες ενδείξεις για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023.

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,9 δισ. το β’ τρίμηνο, κυρίως στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €5,5 δισ. των συναλλαγών ΜΕΑ «Galaxy» και «Cosmos».

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») ενισχύθηκε περαιτέρω, κατά 3% σε τριμηνιαία βάση ή €0,9 δισ., και διαμορφώθηκε σε €30,6 δισ., ως αποτέλεσμα σημαντικής αύξησης των νέων εκταμιεύσεων προς Eπιχειρήσεις και αποπληρωμών στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών.

Η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ., με μεγάλες εκταμιεύσεις Επιχειρηματικών κυρίως δανείων. Ως αποτέλεσμα, το α’ εξάμηνο, η Τράπεζα επέτυχε ήδη το 73% του συνολικού της στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2022.

Κύριες Εξελίξεις

• Η εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας μέσω συναλλαγών ύψους €1,6 δισ., συνέβαλε στην επίτευξη μονοψήφιου δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 8,2%. Eπετεύχθη σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του ισολογισμού, καθώς τα ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν κατά 89% από το τέλος του 2017 και ανήλθαν σε €3,2 δισ.
• Η έναρξη της συνεργασίας με τη Nexi στην ελληνική αγορά πληρωμών διευρύνει τις δράσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης της Τράπεζας, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές σε ένα ευρέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα, ενισχύοντας τη δυναμική του Δικτύου της Alpha Bank.
• Η δυναμική επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €0,7 δισ. προς Επιχειρήσεις, επαναφέρει την Τράπεζα σε ηγετική θέση στη χρηματοδότηση των ελληνικών Επιχειρήσεων. Σε επίπεδο Ομίλου, τα Εξυπηρετούμενα Aνοίγματα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση.
• Η επίδοση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων επωφελείται από την αύξηση των χορηγήσεων δανείων και των εσόδων χρεογράφων, καθώς μειώνεται η επίπτωση από την εξυγίανση του ισολογισμού. Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων.
• Ενισχυμένη επίδοση στα Έσοδα από Προμήθειες που οφείλεται στην αύξηση των προμηθειών από Πιστωτικές Κάρτες και πληρωμές, σε συνδυασμό με την αύξηση των χορηγήσεων δανείων, καθώς και την ανθεκτική επίδοση των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.
• O Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1), διαμορφώθηκε σε 11,7%, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) από συναλλαγές, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

 

Προοπτικές

Σύμφωνα με την Alpha Bank, «η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή αναπτυξιακή δυναμική το 2022, εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και επίμονων πληθωριστικών πιέσεων λόγω αυξημένου κόστους. Με τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας να συνθέτουν μία ασταθή εικόνα, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επιδείξει ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενη από την επενδυτική «ένεση» που χρηματοδοτείται ενεργά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την ενίσχυση των εσόδων που σχετίζονται με την ανάκαμψη του τουρισμού στο μεταπανδημικό περιβάλλον και τη μετάβαση της χώρας σε ένα μοντέλο περιορισμού κατανάλωσης ενέργειας. Παρά το απαιτητικό περιβάλλον, η Τράπεζα έχει ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο στην πορεία υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, επιτυγχάνοντας σημαντικά ορόσημα το β’ τρίμηνο.

Η εξυγίανση του ισολογισμού μέσω συναλλαγών επετεύχθη, καθώς ο Δείκτης ΜΕΑ μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 8,2%, με την αναταξινόμηση €1,6 δισ. ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», με την αντίστοιχη επίπτωση στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Nexi επιτρέπει στην Τράπεζα να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες στον τομέα πληρωμών, ενώ η θετική επίπτωση στα κεφάλαια ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή μας θέση.

Σημαντική αύξηση επετεύχθη στο χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων κατά 9% ετησίως στην Ελλάδα και κατά 5% ετησίως στις Διεθνείς Δραστηριότητες. Τα έσοδα από Προμήθειες ύψους €101 εκατ. επιβεβαιώνουν την επιστροφή της δραστηριότητας σε κανονικά επίπεδα, ενώ έχει εξασφαλιστεί το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης μείωσης του κόστους.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους μας και στους στόχους μας για ενίσχυση της κερδοφορίας του Ομίλου, την αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας και των εποπτικών κεφαλαίων και την ανταμοιβή των Μετόχων μας.»

Βασίλης Ψάλτης:π  Πρωταγωνιστικός ρόλος στη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

«Ακριβώς έναν χρόνο μετά την παρουσίαση του Στρατηγικού μας Σχεδίου “Project Tomorrow”, η Alpha Bank επέδειξε εξαιρετική αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας όλους τους σχετικούς στόχους», αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου.

Ο κ. Ψάλτης επισημαίνει πως κατά πρώτο εξάμηνο του έτους, οι ισχυρές επιδόσεις της Alpha Bank συνεχίστηκαν, με αύξηση των μεγεθών και παράλληλη μείωση του κινδύνου σε βασικούς δείκτες, βελτιώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία, τα εποπτικά κεφάλαια, την ποιότητα των εσόδων και, τελικά, τις προοπτικές ανάπτυξης για το έτος 2022.

«Ως αποτέλεσμα διαδοχικών επιτυχών συναλλαγών, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε στο 8,2%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις μας. Είναι η πρώτη φορά, μετά από σχεδόν μία δεκαετία, που ο Δείκτης ΜΕΑ του Ομίλου διαμορφώνεται σε μονοψήφιο ποσοστό, μία συντριπτική διαφορά σε σχέση με τις αρχές του 2019, όταν ο αντίστοιχος δείκτης βρισκόταν στο 48,9%».

Ο CEO της Alpha Bank τονίζει πως «η απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης συνιστά επιβεβαίωση της ικανότητας και της αποφασιστικότητας της ομάδας μας να φέρνει εις πέρας πολύπλοκους στόχους, ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου απομείωσης των ΜΕΑ υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

«Η τραπεζική μας δραστηριότητα συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, μέσα και από την αυξημένη πιστωτική επέκταση προς τις Επιχειρήσεις, γεγονός που επιτρέπει στην Alpha Bank να
επανακτήσει την πρώτη θέση στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Το α’ εξάμηνο, η Τράπεζά μας στήριξε την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4 δισ., καταγράφοντας πιστωτική επέκταση της τάξης των €1,7 δισ.», αναφέρει ο κ. Ψάλτης.

Μιλώντας για τις κύριες εξελίξεις της προηγούμενης περιόδου και τη δημιουργία της «νέας Alpha Bank», ο κ. Ψάλτης τονίζει πως  «νέες στρατηγικές συμμαχίες υψηλής προστιθέμενης αξίας κεφαλαιοποιούν τη δυναμική του Δικτύου και των Συνεργατών μας».

Τον Ιούλιο εγκαινιάσαμε τη συνεργασία μας με τη Nexi, τον κορυφαίο όμιλο τεχνολογιών πληρωμών, με στόχο τον μετασχηματισμό των υπηρεσιών πληρωμών και την παροχή πρωτοποριακών λύσεων στους εμπόρους, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή ψηφιακών πληρωμών στη χώρα μας. Επίσης, πρόσφατα προχωρήσαμε στην ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή για το Project Skyline, που αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων αξίας περί τα €500 εκατ., την αξιοποίηση και τη διαχείριση των οποίων θα αναλάβει η θυγατρική εταιρεία Real Estate του Ομίλου μας», εξηγεί.

«Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διαρθρωτικές αλλαγές στη βάση κόστους μας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση δαπανών ύψους €132 εκατ. Η προσήλωση στην υλοποίηση του σχεδίου μας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων στο α’ εξάμηνο, και Κέρδη Μετά από Φόρους €243 εκατ., σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας μας», προσθέτει.

Μιλώντας για τις προοπτικές, αναφέρει «το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, λόγω του συνδυασμού των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, της
αύξησης του ενεργειακού κόστους, του υψηλού πληθωρισμού και των επίμονων συνεπειών της πανδημίας. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι, με ισχυρές προοπτικές απασχόλησης και θετικές εκτιμήσεις για ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Η Alpha Bank διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα, γεγονός που μας γεμίζει αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε σε ιδανική θέση να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων.»

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση αποτελεσμάτων της Alpha BankΣΧΟΛΙΑ