Μετοχές

Μυτιληναίος: Αγορά 40 χιλ. μετοχών από Gioralex Holdings

  • NewsRoom

Ευάγγελος Μυτιληναίος. Επικεφαλης Mytilinaios Group


Στο 1,6930% το ποσοστό των ιδίων μετοχών της Μυτιληναίος

Στην αγορά 40 χιλ. μετοχών της Μυτιληναίος προχώρησε η Gioralex Holdings.

Ειδικότερα, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η Gioralex Holdings Limited, νομικό πρόσωπο συνδεδεμένο με τον κ. Νίκο Παπαπέτρου, Γενικό Διευθυντή του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 22.9.2020 γνωστοποίηση προς την Εταιρεία, προέβη την 22.9.2020 σε αγορά 40.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 352.800,00 ευρώ.

Η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι, κατ’ εφαρμογή της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, την 22.09.2020, απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 68.000 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης €8,7268 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €593.422,90.

Οι αποκτήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.. Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η MYTILINEOS κατέχει συνολικά 2.419.172 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,6930% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό(ΕΕ) 2016/1052.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση


ΣΧΟΛΙΑ