ΑΓΟΡΕΣ

Attica Bank: Από 30 Μαΐου η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των μετοχών από την ΑΜΚ

Attica Bank


Από τις 30 Μαΐου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των 296.278.456 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Attica Bank, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1181843 ανακοίνωση, την 24.05.2018 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 21.05.2018 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Τράπεζας κατά την οποία πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 25.05.2018 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 296.278.456 νέων κοινών μετοχών.

Οι ως άνω νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί, στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιών των επενδυτών στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα σε σχετική της ανακοίνωση, για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Τράπεζα, στην Υποδιεύθυνση Θεματοφυλακής & Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων/Τμήμα Θεματοφυλακής Πελατείας, Α/Κ και Μετοχολογίου (τηλ. 210 3669269 κα. Απανωμεριτάκη, τηλ. 210 3669272 κα. Μπεκιάρη).


ΣΧΟΛΙΑ