Τράπεζες

Τις ακριβές προμήθειες των τραπεζών… δεν εντοπίζει μόνον ο πρωθυπουργός

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Μπορεί το ελληνικό κοινό να διαμαρτύρεται για τις χρεώσεις των τραπεζών και κατά περιόδους εγείροντας συχνά έντονους προβληματισμούς – σημειώνεται πως με το θέμα αυτό έχει ασχοληθεί προσωπικά ακόμη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης— όμως το παραπάνω δεν φαίνεται να αποτελεί ελληνικό προνόμιο.

Ένα περίπου χρόνο πριν ο πρωθυπουργός της χώρας είχε ζητήσει από τις τράπεζες να βάλουν σχετική πλάτη για τα  θέματα αυτά – κάτι που επανέλαβε και άλλες φορές αργότερα με άλλες αφορμές- ενώ  προς την ίδια κατεύθυνση πολλές φορές ξιφούλκησε στην τραπεζική αρρένα και ο Υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων.
Οι τράπεζες μπορεί να ενίσχυσαν ζητήματα διαφάνειας στις προμήθειες και τις κρυφές χρεώσεις και σε κάποιες περιπτώσεις να προχώρησαν σε περικοπές όμως το θέμα δε φαίνεται να έχει λυθεί.
Τουναντίον.

Οι ίδιες οι αρχές της Ευρώπης διαπιστώνουν πρόβλημα αδιαφανών χρεώσεων στις ευρωπαϊκές τράπεζες  στο σύνολό τους όπως διαπιστώνουν- ακόμη χειρότερα και τον κίνδυνο αποκλεισμού ευπαθών καταναλωτών από την ίδια την τραπεζική πίστη.
Μάλιστα για τα θέματα αυτά η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών πέραν από την καταγραφή της δεσμεύεται να επιχειρήσει τη διόρθωσή τους.
Χειρότερες είναι οι πρακτικές που ακολουθούνται σε μικρότερες χώρες της Ε.Ε. ενώ οι χρεώσεις εμφανίζονται μεγάλες σε επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων.
Ας σημειωθεί πως τουλάχιστον στη χώρα μας με το θέμα ασχολήθηκε προσωπικά η πολιτική και η οικονομική ηγεσία του τόπου.
Mια σειρά λοιπόν από σημαντικά προβλήματα εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε ότι αφορά θέματα τραπεζικής πίστης  στην διετή έκθεσή της (2020-2021)  που σκιαγραφεί τις τάσεις των καταναλωτών.
Οι κύριες ανησυχίες που τέθηκαν με βάση την έκθεση σχετίζονται με την υπερχρέωση, την έλλειψη αρχών αλλά και σχετικά με το πως θα πρέπει να διενεργείται ο δανεισμός κατά τρόπο υπεύθυνο.
Εντοπίζονται λοιπόν μέσα από την παραπάνω έκθεση  φτωχές  διαδικασίες  για την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη , ενδεχόμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ανεπαρκείς πρακτικές πώλησης (π.χ. υψηλά και μη διαφανή τέλη  σε ότι αφορά τις πιστώσεις )  και ανεπαρκής διαφάνεια στις ψηφιακές συμβάσεις.
 
– Τέλη και χρεώσεις – Προέκυψαν ανησυχίες σχετικά με τα τέλη και τις χρεώσεις που εφαρμόστηκαν   στις υπηρεσίες πληρωμών και τα δάνεια. Αυτά σχετίζονται κυρίως με θέματα τιμολόγησης συμπεριλαμβανομένης της αναντιστοιχίας μεταξύ της παρεχόμενης υπηρεσίας και της αμοιβής που εφαρμόζεται για την υπηρεσία αυτήν. Δηλαδή αν κανείς επιθυμεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο οι υπηρεσίες πίστης που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ηπειρο, δεν είναι πάντα Value for Money.
– Ψηφιοποίηση – Οι κύριες ανησυχίες που εγείρονται είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο η ιδιωτικότητα δεδομένων oi  αστοχίες συστήματος, η ανεπαρκής πληροφόρηση, η έλλειψη ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε σχέση με το αντισυμβαλλόμενο ενώ εγείρονται θέματα ανταγωνισμού  και καταγράφεται αντίκτυπος της ψηφιοποίησης σε καταναλωτές με οικονομική ευπάθεια.
– Συναλλαγές πληρωμών – Οι κύριες ανησυχίες που εγείρονται αφορούν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές πληρωμής, κρυφές χρεώσεις λανθασμένη εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής.
– Πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό – Οι κύριες ανησυχίες που εγείρονται είναι ο αντίκτυπος από τους παρόχους των λογαριασμών όσον αφορά τις πρακτικές μείωσης κινδύνου.
– Πρακτικές πωλήσεων. Οι καταναλωτές ανησυχούν  περισσότερο για  με τη διανομή των πιστώσεων αν και το συγκεκριμένο πρόβλημα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από χώρα σε χώρα της Ε.Ε..
Η ΕΒΑ θα εξετάσει αυτά τα ζητήματα για να αποφασίσει ποια μέτρα πρέπει  να λάβει την περίοδο 2021- 2022 προκειμένου να συμβάλει σε καλύτερα αποτελέσματα για τους καταναλωτές λαμβάνοντας υπόψη πως δεν πρέπει να έρθει σε αντίθεση με τα ισχύοντα νομοθετικά μέτρα τα οποία εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι Ευρωπαίοι Νομοθέτες.

Σε ότι αφορά τις τάσεις των καταναλωτών

 Η έκθεση καλύπτει τα προϊόντα του retail banking και υπηρεσιών τραπεζικής πίστης  τα οποία εμπίπτουν στην δικαιοδοσία προστασίας καταναλωτή της EBA όπως τα στεγαστικά δάνεια καταναλωτική πίστη, καταθέσεις, οι λογαριασμοί πληρωμών, υπηρεσίες πληρωμών και το  ηλεκτρονικό χρήμα.
Οι εκθέσεις συνοψίζουν τις τάσεις που παρατηρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και εντοπίζουν ζητήματα που έχουν προκύψει για τους καταναλωτές όπως προσδιορίζονται από τους εθνικές αρχές, το δίκτυο επίλυσης χρηματοπιστωτικών διαφορών της Ευρωπαϊκής Ενωσης  καταναλωτικές και βιομηχανικές ενώσεις μέσα στην Ευρώπη.
Όσον αφορά τις τάσεις που παρατηρήθηκαν, αυτή η έκθεση καταλήγει στα ακόλουθα κύρια ευρήματα,
–  Τα στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν να έχουν σημαντική επίδραση στα προσωπικά οικονομικά των καταναλωτών και  αντιπροσωπεύουν  το 79% των δανείων προς τα νοικοκυριά  στις χώρες μέλη της Ε.Ε. το 2020,  έναντι το 77,5% το 2015.  Ωστόσο, σε ορισμένα κράτη μέλη, η πανδημία COVID-19 μείωσε τουλάχιστον προσωρινά τη ζήτηση για αυτά τα δάνεια και οδήγησε σε μια γενική μείωση του αριθμού των στεγαστικών δανείων.  Τα κύρια ζητήματα που έχουν προκύψει σε αυτήν την κατηγορία  αφορούν το υψηλό επίπεδο χρεώσεων ορισμένων καταναλωτών ιδιαίτερα στο πλαίσιο επαναδιαπραγματεύσεων των όρων των συμβάσεων.-
– Η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε σε όγκο κατά 14%  . Το κύριο ζήτημα εδώ εντοπίζεται στις χαμηλές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, με υπερχρέωση
στη διαχείριση  της πίστωσης υπερβολικά επιτόκια και τέλη
 συμπεριλαμβανομένων των τελών προεξόφλησης ή συνολικής εξόφλησης.  Επίσης παρατηρείται έλλειψη διαφάνειας και κακές πρακτικές πώλησης σε μικρότερες χώρες της Ε.Ε.
Στη στεγαστική και την  καταναλωτική πίστη, ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 οδήγησε σε αυξημένη δέσμευση μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών με έμφαση στη χρήση των μορατορίων και των κυβερνητικών εγγυήσεων.
Η ΕΒΑ έχει υποστηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες και έχει διευκρινήσει ποια δάνεια που εντάχθηκαν σε αυτές τις κατηγορίες δεν πρέπει να θεωρηθούν ως μη ενήμερα.
– Στις υπηρεσίες πληρωμών οι κάρτες χαρακτηρίζονται ως το μέσο που είναι πιο ευρέως διαδεδομένο για τις πληρωμές στην Ε.Ε. παρά την αυξημένη χρήση άλλων ψηφιακών ή διαδικτυακών υπηρεσιών πληρωμών.
Η ΕΒΑ διευκόλυνε τις ανέπαφες συναλλαγές Σε θέματα υπηρεσιών πληρωμών η κυριότερη ανησυχία που προέκυψε ήταν να μην γίνουν απάτες μέσω internet..
–  Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήματος , τουλάχιστον εντός της Ευρωζώνης,  διπλασιάστηκα τόσο σε αριθμό όσο και σε αξία συναλλαγών.
Δεν έχουν προκύψει πολλά ζητήματα προστασίας των καταναλωτών για το e -money πράγμα που δείχνει ότι οι απάτες είναι σχετικά ασήμαντες σε αξία και όγκο σε αυτό το είδος πληρωμών παρά τη σταθερή αύξηση του τομέα τα τελευταία χρόνια.ΣΧΟΛΙΑ