Τράπεζες

Πώς θα καταβληθούν επικουρικές και αναδρομικά στους δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ – Όλο το χρονοδιάγραμμα

  • Αργυρώ Μαυρούλη


Στις 2 Ιουλίου αναμένεται καταβληθούν από το ΕΤΕΑΕΠ και οι πρώτες επανυπολογισμένες επικουρικές συντάξεις στους εγκλωβισμένους του ΛΕΠΕΤΕ μαζί με τα αναδρομικά.

Οι συνταξιούχοι θα λάβουν επικουρικές συντάξεις, καθώς θα εισπράξουν αναδρομικά τις νέες παροχές για την περίοδο 1/1/2019 έως 31/7/2019.

Τα πλήρη στοιχεία των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ έχουν ήδη σταλεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για την καταβολή των επικουρικών συντάξεων και των αναδρομικών ποσών για 7 μήνες στους δικαιούχους ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Mononews» από το υπουργείο Εργασίας, ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος έχει ήδη φροντίσει να υπολογιστούν τα ακριβή ποσά για κάθε ασφαλισμένο και να πιστωθούν στους λογαριασμούς τους στις 2 Ιουλίου.

Για να αποτραπεί οποιαδήποτε εμπλοκή κι ενώ με υπουργική εγκύκλιο ορίστηκε η 2 Ιουλίου ως ημέρα πρώτης πληρωμής, ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος εξέδωσε υπουργική απόφαση με το χρονοδιάγραμμα απόδοσης της «συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς» των 40 εκ. ευρώ από την ΕΤΕ στο ΕΤΕΑΠ.

Ετησίως οι δόσεις προβλέπεται να είναι δύο και ειδικά για το 2019 η πρώτη αναμένεται να οριστεί στα 36 εκατ. ευρώ και να είναι καταβλητέα μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 28 Ιουνίου (η δεύτερη 4 εκατ. μέχρι 29/11). Επίσης, μέχρι 31/7 πρέπει να υποβληθεί ΑΠΔ και να καταβληθούν οι εισφορές εργοδότη-ασφαλισμένων για τον Ιανουάριο 2019, μέχρι 30/8 οι εισφορές Φεβρουαρίου κ.ο.κ. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης καταβολής των εισφορών και της συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς αναλαμβάνει το ΚΕΑΟ ενώ αν οι οφειλές καταστούν ληξιπρόθεσμες, η τράπεζα δεν αποκλείεται να στερηθεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

Αναλυτικότερα η υπ. αρ. 28153/276/21-06-2019 απόφαση του κ. Πετρόπουλου αναφέρει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

  1. Από 1.6.2019 η καταβολή των εισφορών επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑΕΠ για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ γίνεται μέσω της διαδικασίας της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ, με χρήση των πακέτων κάλυψης που προβλέπονται για το ΕΤΕΑΕΠ.

Η καταβολή αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 – 31.5.2019 η ΕΤΕ καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΕΠ το ισόποσο των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για επικουρική ασφάλιση για το σύνολο των ασφαλισμένων των ως άνω λογαριασμών, με ταυτόχρονη αποστολή και των σχετικών μισθολογικών καταστάσεων, ως εξής:

Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Ιανουάριο 2019, διενεργείται έως 31.7.2019.

Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Φεβρουάριο 2019, διενεργείται έως 30.8.2019.

Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Μάρτιο 2019, διενεργείται έως 30.9.2019.

Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Απρίλιο 2019, διενεργείται έως 31.10.2019.

Η υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των εισφορών εργοδότη-ασφαλισμένων για τον μήνα Μάιο 2019, διενεργείται έως 29.11.2019.

  1. Πλέον των ανωτέρω, η ΕΤΕ καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ συμπληρωματική ασφαλιστική εισφορά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθ. 24 του ν. 4618/2019, ποσοτικοποιημένη σε εξατομικευμένη βάση, αναλόγως με τον αριθμό των ασφαλισμένων και το ύψος της μισθοδοσίας τους, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 έχει καθοριστεί στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. H ως άνω εισφορά για τα έτη 2020-2023 καταβάλλεται στο ΕΤΕΑΕΠ από την ΕΤΕ σε δύο ισόποσες δόσεις, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ έκαστη, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 31.1. εκάστου έτους και η δεύτερη εξ αυτών μέχρι την 30.6 εκάστου έτους. Ειδικώς για το έτος 2019, ποσό 36 εκατομμυρίων ευρώ εκ της ανωτέρω συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς καταβάλλεται από την ΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ μέχρι την 28.6.2019, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλεται μέχρι την 29.11.2019.

Άρθρο 2

  1. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης καταβολής του συνόλου ή μέρους των εισφορών επικουρικής ασφάλισης καθώς και της ανωτέρω συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς κατά τις καταληκτικές ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 1, η είσπραξη αυτών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιβαρύνσεων από πρόσθετα τέλη ή/και τόκους υπερημερίας, ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
  2. Για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών επικουρικής ασφάλισης και της συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής, τα στοιχεία της οποίας ορίζονται στην Φ.80000/οικ23795/791/5.8.2013 (Β’ 2124) απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών».
  3. Η διαδικασία είσπραξης, ενημέρωσης, ηλεκτρονικής διαχείρισης κ.λπ. των ποσών του παρόντος άρθρου, εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, γίνεται σύμφωνα με την Φ.80000/ οικ.25379/312/ 29.8.2013 (Β’ 2699) απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)».
  4. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η υπόχρεη Τράπεζα στερείται αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Άρθρο 3

Έναρξη εφαρμογής

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΣΧΟΛΙΑ