• Τράπεζες

  Πειραιώς: Πώς έγινε η κατανομή των μετοχών στο placement

  • NewsRoom
  Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζα Πειραιώς

  Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζα Πειραιώς


  Η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) και η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο πλαίσιο της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 27% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» («Πειραιώς Holdings») (μετά την πλήρη άσκηση από το ΤΧΣ του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, όπως ορίζεται παρακάτω), η οποία αντιστοιχεί σε 337.599.150 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας €0,93 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») και κατόπιν της ανακοίνωσης του ΤΧΣ στις 07.03.2024 για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω), τον τελικό αριθμό των μετοχών που προσφέρθηκαν μέσω της Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) και την ολοκλήρωση της Προσφοράς, ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»), ότι:

  1. Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα μέσω:

  (α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚ (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»).

  Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και

  (β) εκτός Ελλάδας (ήτοι με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου) (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι “ΗΠΑ” ή “Ηνωμένες Πολιτείες”) σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (“ΕΘΑ”), όπως ορίζονται και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο “Κανόνας 144Α”) ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο “Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ”), και (ii) εκτός των ΗΠΑ, σε ορισμένους άλλους θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (σε κάθε περίπτωση με βάση εφαρμοστέες εξαιρέσεις από τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου και καταχώρισης) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η Bank of America Europe Securities S.A ενήργησε ως Επικεφαλής Γενικός Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Η Bank of America Europe Securities S.A, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP Paribas, η HSBC Continental Europe, η J.P. Morgan SE και η Morgan Stanley Europe SE ενήργησαν ως Γενικοί Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, και η AXIA Ventures Group Ltd και η Euroxx Securities S.A. ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές για τη Διεθνή Προσφορά.

  2. Η Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 6 Μαρτίου 2024.

  3. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 4 Μαρτίου 2024, το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το δικαίωμά του να αυξήσει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών κατά έως 62.518.361 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), επομένως στην Προσφορά προσφέρθηκαν συνολικά 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές.

  4. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 5 Μαρτίου 2024, ορίστηκε, ένα στενότερο εύρος τιμών εντός του εύρους τιμών €3,90-€4,00,ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

  5. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 6 Μαρτίου 2024, αιτήσεις για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από €4,00 δεν ελήφθησαν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

  6. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 7 Μαρτίου 2024, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε στα €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

  7. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 07.03.2024, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:

  (i) 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

  Συγκεκριμένα:

  (α) 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 65% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά), και

  (β) 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 35% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά).

  (ii) 270.079.320 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

  8. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 2.672.154.345 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 7,92 φορές.

  Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 253.841.298 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 67.519.830

  Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 3,76 φορές, διαιρούμενη ως εξής:

  (α) η ζήτηση από τις 5.571αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 130.348.373 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,97 φορές, και

  (β) η ζήτηση από τις 93 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 123.492.925 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 5,23 φορές.

  Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.

  9. Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €1.350.396.600.

  10. Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.

  11. Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζεται η 11η Μαρτίου 2024 (η «Ημερομηνία Διακανονισμού»). Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ.

  Διαβάστε επίσης:

  Χατζηδάκης για Τράπεζα Πειραιώς: Επιτυχία χωρίς προηγούμενο – Το τραπεζικό σύστημα σε νέα σελίδα

  ΤΧΣ: Στα €4 ορίστηκε η τιμή διάθεσης των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς

  Πειραιώς: Τα ρεκόρ που έσπασε το placement  ΣΧΟΛΙΑ