Τράπεζες

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Ορατές οι πρώτες επιπτώσεις της covid-19 στα οικονομικά μεγέθη του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη


Οι πρώτες ενδείξεις για την επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη, λόγω της οικονομικής κρίσης που προκαλεί ο covid-19 αποτυπώνονται στα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) για το β’ τρίμηνο του έτους.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της οι δείκτες κεφαλαίου των τραπεζών διατηρήθηκαν σε  καλά επίπεδα, υπάρχουν ενδείξεις ότι, η κρίση αρχίζει να επηρεάζει την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων. Με το κόστος κινδύνου να έχει αυξηθεί, η κερδοφορία του τραπεζικού κλάδου ακολούθησε πτωτική πορεία.

Συγκεκριμένα ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) αυξήθηκε κατά 30 μονάδες βάσης σε 14,7%, ανακτώντας τις μισές απώλειες που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος των δεικτών κεφαλαίου υποστηρίχθηκε από τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (Risk Weight Assets- RWAs), η οποία οφείλεται μεταξύ άλλων, σε ρυθμιστικά μέτρα όπως οι αλλαγές στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο δείκτης μόχλευσης συρρικνώθηκε ελαφρώς, από 5,2% το α’ τρίμηνο σε 5,1%, λόγω της αύξησης του συνολικού ενεργητικού. Η πτωτική τάση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, παρά την αύξηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, δείχνει επίσης ότι οι συντελεστές στάθμισης των νέων ανοιγμάτων τείνουν να είναι χαμηλότεροι, όπως για παράδειγμα για καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες και εγγυημένα δάνεια, στοιχεία που ήταν οι βασικοί παράγοντες για την αύξηση των δανείων το β’ τρίμηνο.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPL) σταμάτησαν την πολυετή πτωτική τους τάση, σημειώνοντας ελαφρά αύξηση το τελευταίο τρίμηνο. Ωστόσο, λόγω της αύξησης των συνολικών δανείων και προκαταβολών, ο δείκτης NPL παρέμεινε περίπου σταθερός. Ο δείκτης ρυθμίσεων αυξήθηκε ελαφρώς από 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο σε 2%. Ο αντίκτυπος της αύξησης των ανοιγμάτων μετριάστηκε λόγω της αύξησης των συνολικών δανείων. Το κόστος κινδύνου παρέμεινε επίσης αυξημένο κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου. Το μερίδιο των δανείων του Σταδίου 2 αυξήθηκε από 7% το πρώτο τρίμηνο σε 8,2% το δεύτερο τρίμηνο. Στο μέλλον, η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων θα παραμείνει ο βασικός κίνδυνος εν μέσω της κρίσης που σχετίζεται με το Covid-19, επισημαίνει η ΕΒΑ.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) μειώθηκε περαιτέρω σε 0,5% από 1,3% το α’ τρίμηνο. Ενώ οι αυξημένες προβλέψεις ήταν ο βασικός μοχλός της συρρίκνωσης της κερδοφορίας, μειωμένα ήταν επίσης τα καθαρά έσοδα από τόκους καθώς και τα έσοδα από προμήθειες. Ο λόγος κόστους προς έσοδα (CIR) μειώθηκε σημαντικά από 71,8% σε 66,7%. Οι αυξημένες προβλέψεις πιθανότατα θα αποτελέσουν το βασικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των τραπεζών, με τις απομειώσεις λόγω Covid-19 να παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο.

Τα έσοδα ενδέχεται επίσης να παραμείνουν υπό πίεση, καθοδηγούμενα από το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλού επιτοκίου και τον νέο δανεισμό με κρατική εγγύηση, το οποίο πιθανώς χορηγείται με χαμηλότερα επιτόκια από ό, τι παρόμοια μη εγγυημένα δάνεια. Η αναζωπύρωση του κόστους παραπτώματος αποτελεί μόνιμο κίνδυνο, κυρίως σε περιόδους κρίσης. Οι τράπεζες ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που σχετίζονται με το κόστος αναδιάρθρωσης ή την ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνολογία, πληροφορική και επικοινωνία (ΤΠΕ), στοχεύοντας στην ενίσχυση της  ψηφιακής τραπεζικής.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση

 ΣΧΟΛΙΑ