Τράπεζες

Εθνική Τράπεζα: Στα 546 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων στο εξάμηνο – Στο 6,1% τα NPEs 

  • NewsRoom
Παύλος Μυλωνάς

Παύλος Μυλωνάς


Στα 490 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας στο πρώτο εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας.

Τα οργανικά κέρδη του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν στα 280 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 546 εκατ. ευρώ.

Οργανικά κέρδη

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής ανάκαμψης των οργανικών εσόδων, της διατήρησης των λειτουργικών δαπανών στα ίδια περίπου επίπεδα και της ομαλοποίησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Ειδικότερα:

– Η ισχυρή ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους το Β’ τρίμηνο 2022 (+8% σε τριμηνιαία βάση), ως αποτέλεσμα κυρίως της εντυπωσιακής αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα (+€1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση), επανάφερε τα καθαρά έσοδα από τόκους σε τροχιά ανάπτυξης (+1% σε ετήσια βάση το Α’ εξάμηνο 2022), παρά την πλήρη απορρόφηση της αρνητικής επίπτωσης της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Frontier.
– Η εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες διατηρήθηκε (+23% σε ετήσια βάση), υποστηριζόμενη από τις εκταμιεύσεις δανείων Λιανικής και Εταιρικής τραπεζικής, και κυρίως από τις προμήθειες από κάρτες, πληρωμές και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance).
– Παρά τον αυξανόμενο πληθωρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου 2022 και τη στρατηγική επένδυση της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (+1% ετησίως), ως αποτέλεσμα της λελογισμένης διαχείρισης του κόστους και της συνεχιζόμενης περιστολής των δαπανών προσωπικού (-2% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα βελτιώθηκε περαιτέρω σε 50,1% από 52,1% το Α’ εξάμηνο 2021 (48,8% το Β’ τρίμηνο 2022), αντανακλώντας την αύξηση των οργανικών εσόδων.
– Το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε σε τροχιά αποκλιμάκωσης, ανερχόμενο σε 68μ.β. το Α’ εξάμηνο 2022, υποστηριζόμενο από τις αρνητικές καθαρές ροές ΜΕΑ και τον υψηλό δείκτη κάλυψής τους
– Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, τις διακοπείσες δραστηριότητες και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη / (ζημίες), τα κέρδη περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε €546 εκατ.

Δάνεια

Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη το Β’ τρίμηνο 2022 κατά 80% σε τριμηνιαία βάση περίπου, ενισχύοντας τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατά €1,1 δισ. σε ένα τρίμηνο

Ειδικότερα, οι εκταμιεύσεις δανείων ενισχύθηκαν σημαντικά κατά το Β’ τρίμηνο 2022, ανερχόμενες σε €1,9 δισ., αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής  Σε επίπεδο εξαμήνου, οι εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €3,0 δισ., ενισχυμένες κατά 50% περίπου σε ετήσια βάση, αυξάνοντας τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα κατά €2,3 δισ. σε ετήσια βάση

Tα ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω σε €1,9 δισ. ή €0,4 δισ. μετά από προβλέψεις, με το δείκτη ΜΕΑ να διαμορφώνεται σε 6,1%.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Εθνικη:

– Παρά τη μειωμένη πλέον περίμετρο ρυθμισμένων ΜΕΑ, οι οργανικές ροές παρέμειναν σε αρνητικά επίπεδα το Β’ τρίμηνο 2022 (-€0,1δισ. σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων.
– Ο δείκτης ΜΕΑ ύψους 6,1% στην Ελλάδα (6,3% σε επίπεδο Ομίλου), μειωμένος περαιτέρω κατά 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 670μ.β. σε ετήσια βάση, ευθυγραμμίζεται με το στόχο μας για το 2022.
– Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ύψους 80,8% στην Ελλάδα το Β’ τρίμηνο 2022, ενισχυμένος κατά 320μ.β. περίπου από το τέλος του 2021 παρά την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, αντικατοπτρίζει τη διατήρηση των οργανικών ροών ΜΕΑ σε αρνητικά επίπεδα.
– Παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απότομης αύξησης του ενεργειακού κόστους, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των ΜΕΑ πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα είτε Κρατικής είτε Τραπεζικής στήριξης, ούτε άλλων πελατών.
– H σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier II αναμένεται άμεσα.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ ανέρχονται σε 15,0% και 16,1% αντίστοιχα.

Ειδικότερα:

-Ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ διαμορφώθηκαν σε 15,0%2 και 16,1%2 αντίστοιχα, υποστηριζόμενα από την οργανική κερδοφορία της Τράπεζας (+50μ.β.), η οποία απορρόφησε την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού λόγω των υψηλών εκταμιεύσεων δανείων στο τρίμηνο. (-30μ.β.) και τις αυξημένες αναταράξεις στις αγορές ομολόγων που επηρεάζουν μερικώς την αποτίμηση ομολόγων σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVTOCI).
– Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments, η οποία αναμένεται το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περαιτέρω κατά 60μ.β. περίπου, διαμορφώνοντας το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ9 σε 15,6% και 16,7%, αντίστοιχα.

Πρόγραμμα Μετασχηματισμού

H ισχυρή δυναμική του επιτυχημένου Προγράμματος Μετασχηματισμού συνεχίζει να δίνει ώθηση για άμεσες αλλαγές

– Σημαντικά επιτεύγματα του Προγράμματος Μετασχηματισμού το Α΄ εξάμηνο 2022 αποτελούν η πρόοδος που σημειώθηκε στα αποτελέσματα των εμπορικών δραστηριοτήτων μας, με σημαντική αύξηση των προμηθειών στη Λιανική και Εταιρική Τραπεζική. Αναφορικά με το λειτουργικό μας μοντέλο, έχουμε καταγράψει σημαντική πρόοδο στη διαδικασία αντικατάστασης του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System), αυξήσαμε περαιτέρω το επίπεδο κεντροποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών πιστοδοτήσεων και χορηγήσεων ενέγγυων πιστώσεων & εγγυητικών επιστολών (LC/LG), ενώ εφαρμόσαμε δράσεις για τη μείωση των εξόδων ακίνητης περιουσίας.
– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας εξακολουθεί να σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τους εγγεγραμμένους χρήστες των ψηφιακών μας καναλιών να αγγίζουν τα 3,5 εκατ. (+10% σε ετήσια βάση) και τους ενεργούς χρήστες τα 2,6 εκατ. (+14% σε ετήσια βάση) τον Ιούνιο 2022. Επιπλέον, η πώληση προϊόντων τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και των συμφωνιών με εξωτερικούς συνεργάτες, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση κατά 58% ετησίως. Το διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών μας συνεχίζει να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς διατηρούμε μερίδιο αγοράς άνω του 50% στα καταναλωτικά δάνεια μέσω τρίτων.
– Αναφορικά με την ESG στρατηγική της Τράπεζας, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε επιτυχώς την Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών Κλιματικού Κινδύνου του 2022 που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με την συνολική αξιολόγηση της Τράπεζας να συνάδει με το μέσο επίπεδο των ευρωπαϊκών Τραπεζών που συμμετείχαν και την έκθεση του επιχειρηματικού μας μοντέλου σε κλιματικούς κινδύνους μετάβασης να αξιολογείται ως μικρότερου κινδύνου βιωσιμότητας. Τα συμπεράσματα της άσκησης αποτυπώνουν την ισχυρή προσήλωση και την πρόοδο που έχουμε ήδη σημειώσει στον τομέα ESG, θέτοντας τις βάσεις ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης του κλιματικού κινδύνου και της έγκαιρης προσαρμογής των διαδικασιών και στρατηγικών της.
– Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής και την πλήρωση λοιπών μικρότερων δεσμεύσεων, η ΕΤΕ ολοκλήρωσε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας το 2012.

Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €468 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2022, με τα οργανικά κέρδη να ενισχύονται κατά 38% σε ετήσια βάση, σε €268 εκατ., θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη του στόχου της Τράπεζας για οργανικά κέρδη ύψους €0,5 δισ. σε επίπεδο Ομίλου το 2022.

Η ισχυρή αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει την επαναφορά των καθαρών εσόδων από τόκους σε τροχιά ανάπτυξης, την εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, την περιστολή των λειτουργικών εξόδων παρά την εκτίναξη του πληθωρισμού και την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπείσες δραστηριότητες και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη / (ζημίες), τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε €530 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα βάσης λόγω της αποεπένδυσης του χαρτοφυλακίου Frontier στα μέσα Δεκεμβρίου 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους κατόρθωσαν να αυξηθούν οριακά σε σχέση με πέρυσι σε €564 εκατ., καθώς η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ΜΕΑ αντισταθμίστηκε από τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από ομόλογα, την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας, αλλά κυρίως από την ισχυρή ανάκαμψη των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα (+€2,3 δισ. σε ετήσια βάση).

Το Β’ τρίμηνο 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση σε €294 εκατ., ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων κατά €1,1 δισ. στο τρίμηνο έναντι €0,3 δισ. το Α’ τρίμηνο 2022, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να αυξάνεται κατά 11μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και να διαμορφώνεται σε 189μ.β.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη κατά 24% σε ετήσια βάση σε €160 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες εκταμιεύσεις δανείων Λιανικής και Εταιρικής τραπεζικής, καθώς και τις προμήθειες από κάρτες, πληρωμές και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €288 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022, επωφελούμενα από τις θέσεις της Τράπεζας σε παράγωγα προϊόντα.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, σε €360 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022, αποτυπώνοντας τα αυξημένα γενικά και διοικητικά έξοδα και τις υψηλότερες αποσβέσεις λόγω των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, με επίκεντρο την αντικατάσταση του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System). Η λελογισμένη διαχείριση του κόστους και η περιστολή των δαπανών προσωπικού, ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού της Τράπεζας κατά 235 άτομα σε ετήσια βάση, λειτούργησαν αντισταθμιστικά, διατηρώντας το κόστος περιορισμένο.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €96 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022, ήτοι 66μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενισχύοντας το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 320μ.β. σε σχέση με το τέλος του 2021.

Διεθνείς δραστηριότητες

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €22 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022 από €4 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021. Η βελτίωση της κερδοφορίας αποτυπώνει τη σημαντική ανάκαμψη των οργανικών εσόδων (+9% ετησίως), τα αυξημένα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις (€13 εκατ. έναντι €1 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021) και τη δραστική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-14% ετησίως).

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2022, με τα ΜΕΑ στην Ελλάδα να μειώνονται κατά €0,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε €1,9 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες. Η διατήρηση της οργανικής μείωσης ΜΕΑ αντανακλά τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων. Τα χαμηλότερα επίπεδα αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) σε απόλυτα νούμερα, ως αποτέλεσμα της μειωμένης περιμέτρου ρυθμισμένων ΜΕΑ μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Frontier, αντισταθμίστηκαν πλήρως από τον περιορισμένο αριθμό αθετήσεων (defaults) και τις στοχευμένες διαγραφές χρεών, με το ποσοστό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απότομης αύξησης του ενεργειακού κόστους, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των ΜΕΑ πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα είτε Κρατικής είτε Τραπεζικής στήριξης, ούτε άλλων πελατών.

Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά περίπου 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 6,1% το B’ τρίμηνο 2022, με το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 80,8%, υψηλότερος κατά 320μ.β. περίπου από το τέλος του 2021.

Στις διεθνείς δραστηριότητες2 , ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 9,9% το Β’ τρίμηνο 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 75,3%.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Με πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ9, ο δείκτης CET1 FL διαμορφώθηκε σε 15,0%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακή Επάρκειας (CAD FL) να ανέρχεται σε 16,1%3 το Β’ τρίμηνο 2022, αντανακλώντας την οργανική κερδοφορία της Τράπεζας (+50μ.β.), η οποία απορρόφησε την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού λόγω των υψηλών εκταμιεύσεων δανείων στο τρίμηνο (-30μ.β.) και τις αυξημένες αναταράξεις στις αγορές ομολόγων που επηρεάζουν μερικώς την αποτίμηση ομολόγων σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων (FVTOCI).

Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments, η οποία αναμένεται το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περαιτέρω κατά 60μ.β. περίπου, διαμορφώνοντας το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9 σε 15,6% και 16,7%, αντίστοιχα.

Ρευστότητα

Oι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, σε €54,3 δισ. το Β’ τρίμηνο 2022, αντανακλώντας τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά €1,3 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε €52,6 δισ., με τις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου να αποτελούν πλέον το 87% των συνολικών καταθέσεων της Τράπεζας (82% το Β’ τρίμηνο 2021). Η αύξηση στα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τη συσσώρευση μετρητών που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντισταθμίζουν τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα από την εκτίναξη του πληθωρισμού.

Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, σε €1,7 δισ. Σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2021, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους €3,0 δισ. στην Ελλάδα.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Β’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε 56,7% στην Ελλάδα και σε 57,8% σε επίπεδο Ομίλου, με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) να υπερβαίνουν κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παραμένει στα €11,6 δισ. το Β’ τρίμηνο 2022 και αντανακλά τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ), με το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας να διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επικουρούμενο από τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ και την άφθονη ρευστότητα στην αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Τράπεζα: Οριστική συμφωνία με Bracebridge για την πώληση του Frontier II – Στην doValue η διαχείριση των κόκκινων δανείων

Παύλος Μυλωνάς-Εθνική Τράπεζα: Ο τουρισμός διατηρεί την δυναμική ανάπτυξης της Ελλάδας το β΄τρίμηνο 2022

Π. Μυλωνάς: Η Εθνική Τράπεζα έχει πλέον την ευελιξία να εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίεςΣΧΟΛΙΑ